Tornar al Grau en Disseny

Treball Fi de Grau

L'assignatura de TFG té com a objectiu que els estudiants abordin una problemàtica o repte relacionat amb l’àmbit específic de la seva especialitat.
Realitzar un projecte de recerca en disseny que generi una solució a una problemàtica real o possible amb la integració de plantejaments culturals artístics i instrumentals.
Aplicar mètodes d’investigació adequades a l’objecte del seu estudi i realitzar una memòria de recerca i una producció formal d'alta qualitat.
Planificar el procés de treball propi ajustat al projecte.
Presentar un book professional explicatiu del seu projecte de disseny.
Comunicar amb un llenguatge específic de l’àmbit del disseny de manera professional davant d’experts en l’àmbit del seu treball.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Treball Final de Grau
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDT074

Continguts

Es pot entendre el TFG com un Projecte de Recerca en Disseny. Durant la realització del TFG l'estudiant desplega múltiples aspectes d'investigació relacionats amb:

- Pensament crític
- Processos de documentació
- Processos d'experimentació

El TFG pot tenir la finalitat de donar resposta tant a necessitats presents contextualitzades, així com obrir reflexions, debat i pensament crític al voltant del món actual i el que està per venir.

Resultats d'Aprenentatge

 • Realitza recerca en disseny que doni solució a una problemàtica real, possible, crítica o especulativa.
 • Integra en la seva recerca plantejaments culturals, artístics i instrumentals i metodologics de manera crítica i argumentada. Aplica amb coherència els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
 • Aplica metodes d’investigació adequades a l’objecte del seu estudi.
 • Sap realitzar un dossier de recerca i una producció formal de qualitat.
 • Sap planificar el seu procés de treball propi i presenta un pla de viabilitat temporal ajustat al projecte.
 • Es desenvolupa en situacions complexes dins del camp del disseny.
 • Comunica a tot tipus d'audiències de manera clara i precisa els coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

En el TFG es qualifiquen 2 elements:
1) Projecte de Recerca en Disseny
2) Comunicació / instal·lació del projecte.

Tots els paràmetres de gestió dels objectius, terminis, apartats, presentació, defensa es podran trobar en la Normativa del TFG.

Professorat

Marta Camps, Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Marta Camps

Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Espais/Interiors

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Espais/Interiors

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Rosa Pera, Doctoranda en Estudis Culturals. Comissària independent.

Rosa Pera

Doctoranda en Estudis Culturals. Comissària independent.