Avís legal

Identificació i Raó Social

BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, amb domicili a Barcelona, c/ Pujades, 118, informa dels seus serveis a través d’Internet a la pàgina web www.baued.es.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines de la nostra universitat, situades a l’adreça anomenada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic info@bau.cat.

Condicions d'accés de l'usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en el present lloc d’Internet per a finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret, per a la finalitat d’obtenció d’informació sobre els serveis, i a no realitzar directament o indirecta cap mena d’explotació comercial diferent de la dels usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web tindrà dret d’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, tot i que BAU es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients registrats.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a nivell enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la present pàgina web) són propietat de BAU o de la resta d’entitats que puguin oferir informació mitjançant el portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de BAU o, si escau, de l'entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

L'accés als serveis subministrats no suposa per part de BAU, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, i s'utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

Objecte del portal

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per BAU per facilitar informació sobre els serveis i altres activitats de la universitat. La pàgina web disposa d'unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a la universitat per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal.

BAU es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions que cregui convenient sobre la pàgina web.

Exoneració de responsabilitat

BAU no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Així mateix, BAU no respondrà de les pàgines web a les quals pugui remetre a través d'enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

Política de privadesa de dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, (en endavant, "RGPD") l'informem que les dades facilitades lliurement i voluntària pels seus usuaris al web www.baued.es seran tractades per l'entitat:

1. Identitat i dades de contacte del responsable

BAU, Centre Universitari, S.L.
Direcció postal: Carrer Pujades, 118, 08005 Barcelona
Telèfon: (+34) 93.415.34.74
CIF: B-61.533.790
Direcció de correu electrònic rgpd@baued.es.

2. Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Telèfon: (+34) 93.415.34.74
Direcció de correu electrònic rgpd@baued.es.

3. Finalitats del tractament i base jurídica

Des de BAU, Centre Universitari, S.L. podem tractar les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

I. Tramitar els processos de preinscripció i/o matriculació dels candidats i/o alumnes als nostres estudis (Graus, Màsters, Postgraus i altres estudis) a través del nostre web.

II. Tramitar la inscripció als esdeveniments i jornades organitzats per l'entitat. 

III. Gestionar l'alta al Campus Virtual, així com la navegació pel mateix.

IV. Gestionar l'alta per a l'enviament d'informació d'utilitat o interès relativa a cursos, esdeveniments i publicacions, publicitaris i d'informació comercial, per a diferents mitjans sobre l'entitat, les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa.

V. Accedir i donar-se d'alta a la borsa de treball de l'empresa col·laboradora Job Teaser, S.A. (amb domicili social a França), tant per a estudiants, alumni i empreses, i en el cas dels estudiants i alumni, si ens dona el seu consentiment en el moment de tramitar l'alta, la nostra entitat tractarà les seves dades personals i la seva activitat del Career Center per tal d'ajudar-lo en les gestions d'inserció professional. 

VI. I, en general, dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per poder donar resposta als diferents tràmits i accions que l'usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se'n derivin.

La base legal per al tractament de les seves dades de la finalitat (I), consistent en la preinscripció a un curs o estudi d'aquesta entitat és el consentiment que atorga la persona interessada en realitzar la sol·licitud, mentre que pel tractament de les seves dades per a la matrícula del curs o estudi és l'execució del contracte corresponent. 

La base legal per al tractament de les seves dades per a la inscripció a esdeveniments i jornades (II), l'alta al Campus Virtual (III), l'enviament de comunicacions comercials a usuaris (IV), l'alta i seguiment a la borsa de treball externa d'estudiants, alumni i empreses (V), i la resta de tràmits informatius (VI) és el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment. En cada un dels formularis de recollida de dades d'aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l'usuari.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d'informació i altres tràmits de l'usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte. En cas contrari, no podem garantir donar-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l'usuari podrà revocar el consentiment mitjançant un correu electrònic amb l'assumpte "baixa" al correu rgpd@baued.es.

L’usuari garanteix i respondrà que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a BAU, Centre Universitari, S.L. per a les finalitats assenyalades.

BAU, Centre Universitari, S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. BAU, Centre Universitari, S.L. podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

4. Destinataris de les dades

Els destinataris de les seves dades seran els diferents departaments de BAU, Centre Universitari, S.L., els quals garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

5. Conservació de les dades

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d'aquest web que vostè seleccioni. En aquest sentit:

Les dades per a la gestió de les preinscripcions i matrícules als estudis i cursos de l'entitat es conservaran durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.

Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a la inscripció a esdeveniments i jornades organitzats per l'entitat es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases legals específiques, per al seu correcte desenvolupament i un cop finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

Les dades per a l'enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, l'usuari manifesti la voluntat de suprimir-los.

Les dades per a l'alta i coordinació de la borsa de treball de l'empresa col·laboradora Job Teaser, S.A. es conservaran fins que l'usuari revoqui el seu consentiment. En el cas que arran de la borsa de treball es generi algun acord de col·laboració o contracte laboral amb una empresa o candidat, les seves dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s'han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim de dotze mesos.

En resposta a la preocupació de BAU, Centre Universitari, S.L. per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s'han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d'aquest lloc web.

6. Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RPGD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d'acord amb les condicions previstes al RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

BAU, Centre Universitari, S.L., carrer Pujades núm. 118, 08005 Barcelona, Espanya o mitjançant correu electrònic: rgpd@baued.es i indicant a l'assumpte del correu "Sol·licitud drets RGPD".

A més, en tot moment l'usuari també té el dret de presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

23/02/2022