Igualtat

Pla d'Igualtat de Gènere

Pla d'Igualtat de Gènere

El Pla d’igualtat de gènere de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny respon a la necessitat d’afrontar un dels reptes més actuals, alhora que històrics, en la nostra societat: les desigualtats de gènere. Aquest pla té com a objectiu principal l'aplicació de mesures que assegurin la igualtat d'oportunitats i de tracte entre persones en tots els àmbits d'activitat de la nostra institució, així com coordinar i promoure el desenvolupament transversal de polítiques universitàries d'inclusió i antidiscriminació al conjunt de activitats i funcions del centre.

La missió de BAU és preservar, crear, transmetre i aplicar coneixements, tot fomentant ideals individuals i col·lectius basats en els valors democràtics, emmarcats en una visió crítica i humanitzadora del món, a través de la docència, la investigació i la transferència de coneixement. BAU fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat, solidaritat, pau social, inclusió i pluralitat propis de les societats obertes i promourà l'impuls de la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació del patrimoni natural i els valors que es desprenen dels objectius de desenvolupament sostenible en activitats i projectes.

A la cultura organitzativa de BAU hi ha una especial sensibilitat cap als temes de gènere. En aquest context, el Consell de direcció del centre acorda la creació d'una comissió d'igualtat paritària que s'aprova en data 20 de gener de 2022 per a la implantació del pla d'igualtat de gènere, que preveu un període d'actuació que s'inicia el 2022 fins al 2025.

Amb anterioritat, el 2018 des del Consell de Direcció s'encarrega i posa en marxa el protocol de prevenció i actuació en situacions d'assetjament. Així mateix, el 2021 es va impartir formació interna a l'equip humà del centre en matèria de perspectiva de gènere i llenguatge inclusiu a l'entorn laboral, educatiu i universitari.

El pla s’estructura mitjançant la definició d’objectius i accions que s’emmarquen en els set àmbits d’actuació següents:

  • Igualtat d'oportunitats i responsabilitat social
  • Activitat acadèmica: docència i investigació
  • Comunicació, imatge i llenguatge
  • Representació i participació institucional de les dones
  • Accés, promoció i desenvolupament professional. Condicions laborals
  • Corresponsabilitat a la vida laboral, personal i familiar
  • Prevenció i erradicació de la violència de gènere

 

Documentació

ELLES

 

Premis