El nostre model

BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny desplega la seva activitat en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

La missió de BAU és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei de la societat amb una clara vocació internacional. Se centra en l’atenció a l'alumnat i la seva formació global perquè incorporin els valors del rigor professional, el compromís social i la creativitat individual. 

BAU està plenament compromès i vinculat amb l’entorn i el progrés cultural, social i econòmic del país.

 

Model formatiu

La finalitat de BAU i del seu professorat és formar dissenyadors i artistes per al món contemporani, amb esperit crític, creativitat i una mirada oberta, amb la capacitat d'entendre els canvis socials, culturals i econòmics i el compromís amb el desenvolupament sostenible per satisfer les necessitats canviants de la societat.

El model formatiu de BAU aporta una sòlida formació humanística, cultural, artística, tècnica i metodològica que es caracteritza per ser un ensenyament connectat amb el món professional real des de la perspectiva de la cultura del projecte.

BAU ofereix una formació integral basada en grups de classe reduïts, el treball en equip i un ensenyament personalitzat, i es preocupa per incentivar l'activitat investigadora, tant de l'equip docent com de l'alumnat.

BAU disposa d'un Pla d'Orientació i Acció Tutorial - POAT- on es concreta com s’entén a BAU la orientació, l’assessorament i el suport a l’alumnat en el seu desenvolupament professional inicial.

 

Formació plurilingüe

BAU promou el plurilingüisme en l'àmbit professional, especialment el domini de la llengua anglesa per a usos professionals com a idioma essencial per a la competitivitat en el món laboral, per exercir la professió i també per contribuir a la projecció internacional de l’alumnat.

 

Activitat investigadora

BAU considera que la recerca és una pràctica inventiva que pot ser desenvolupada amb creativitat i rigor. Per això, l’àrea de Recerca de BAU neix amb l'objectiu d'acompanyar i fomentar la curiositat dels qui consideren que l'art i el disseny poden contribuir a crear un món millor.

L'art i el disseny són entorns on s'imaginen i es creen imatges, artefactes, discursos, sensibilitats i mons. La recerca és l'eina que permet entendre'ls i dotar-los de sentit.

BAU entén la recerca com un espai on es poden propiciar diàlegs entre matèries, idees i practiques socials heterogènies. Per a això fomenta pràctiques creatives i experimentals capaces d'explorar materials, llenguatges, conceptes, cossos, tecnologies i formes de vida, ja sigui a través de projectes de recerca, tesis doctorals, llibres, assajos o prototips tecnològics.

 El centre es compromet amb la recerca entesa com una pràctica transformadora, amb la convicció que la transformació social sorgeix del desig de combatre formes d'injustícia, privilegis i desigualtat. La imaginació radical és el primer pas per a endinsar-se en el que encara està per saber, en els mons que estan per construir.

Accions principals: 

 • Impuls i acompanyament de projectes de recerca com Actuar en l’emergència, Fashion for inclusion, Mamalyona, Amb mirada de dissenyadora gràfica, etc.
 • Creació i consolidació de GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social), reconegut per la SGR com a grup consolidat.
 • Posada en marxa d’Unitats de Recerca reconegudes pel mateix centre, com l'Institut de Materialitats Polítiques.
 • Creació del segell BAU Edicions, des del qual s'editen i es publiquen llibres, actes de congressos i materials didàctics.
 • Publicació de la revista científica Immaterial. Disseny, Art i Societat.
 • Posada en funcionament de la Unitat de Doctorat de BAU amb el Programa de Doctorat en Disseny i Comunicació (el primer de l’Estat).

Amb tot això, BAU s'ha dotat d'un robust mecanisme destinat a fomentar, potenciar i consolidar la recerca com un dels eixos estratègics del centre.

 

Projecció internacional

BAU considera essencials els programes d’intercanvi internacional i la mobilitat de tota la comunitat universitària amb l’objectiu de promoure la diversitat de perfils i perspectives que ofereix el coneixement de cultures i metodologies d’aprenentatge del disseny d’altres països, així com per desenvolupar programes conjunts de docència, cooperació i recerca.

Els principals objectius d'un període d'intercanvi són:

 • Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats.
 • Reforçar l'ús d'altres llengües.
 • Dotar de més valor l'expedient i el currículum de l'alumnat en el mercat de treball.
 • Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
 • Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures.

 

Inserció laboral

BAU dona a l’ensenyament un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa per garantir a l’alumnat titulat una plena i satisfactòria inserció professional mitjançant el nostre departament i el servei d’inserció laboral.

 

Innovació docent

A BAU la innovació docent s’articula a partir de la pràctica reflexiva i del coneixement i els aprenentatges compartits en un marc pedagògic on l’activitat de l’estudiant protagonitza el desenvolupament de les competències transversals per al segle XXI. 

Les metodologies docents innovadores amb la integració de tecnologies i la flexibilització en la proposta curricular proporcionen experiències d’aprenentatge obertes i rellevants que aporten valor a l’aprenentatge.

Alhora, la innovació també es manifesta en una gestió flexible i sostenible dels espais físics i virtuals de BAU, així com en l'estratègia del centre cap a la internacionalització i la vinculació amb institucions de referència.

 

Compromís social

BAU és un centre universitari amb una clara vocació europea i internacional compromès amb el desenvolupament econòmic i social, mitjançant la seva activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement. 

Així mateix, per garantir-ne la missió i el bon funcionament i desenvolupament de totes les activitats, el centre disposa de comissions pròpies en diferents àmbits com el d'Estudis, Pedagogia, Igualtat de Gènere i TIC en què es discuteixen periòdicament els temes rellevants de cada àmbit específic per detectar, generar i implantar aportacions i millores de manera constant.

 

Codi ètic

BAU entén la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, més enllà de les seves obligacions legals. Implica una gestió responsable de l’impacte de la seva activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental i l’establiment d’un diàleg amb la societat per tal de millorar l’activitat acadèmica i impulsar el desenvolupament humà sostenible.

A BAU, el comportament ètic es basa en quatre valors fonamentals, com són el respecte, el compromís, l’equitat i la responsabilitat envers les persones. El Codi Ètic es desplega en deu principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat de BAU.

 

Declaració institucional

BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny, compta amb una Declaració Institucional per assegurar un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones que formen part, directament i indirectament, de la comunitat BAU.

En aquesta Declaració Institucional consta la implantació d’un Protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament i un Protocol de gestió de la propietat Intel·lectual.

 

Responsabilitat Social Corporativa

El compromís de BAU amb el medi ambient i la sostenibilitat es reforça amb la instal·lació d'un sistema de calefacció connectat a la xarxa urbana de fred i calor de Barcelona, que utilitza fonts d'energia residual per reduir l'emissió de gasos amb efecte hivernacle. 

Paral·lelament, es fomenta la cultura del reciclatge mitjançant un sistema de recollida selectiva de brossa i punts RRR (reutilitzar, reduir, reciclar) de material recuperat.

Així mateix, com a centre fermament compromès amb l'accessibilitat, tots els espais de BAU estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.