Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Gràfic III

L’assignatura proposa tres projectes de perfil molt diferent per practicar la capacitat dels alumnes a adaptar-se a les condicions de què disposa i identificar en quins se sent més còmode. Els projectes alternen l’atzar, el client i la llibertat creativa, i les classes incorporen la dinàmica de treball d’encàrrecs professionals, posant especial atenció en els acabats formals, la comunicació i presentació dels projectes.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVA04

Continguts

1. Introducció a l’assignatura.
2. Brífing i contrabrífing.
3. Conceptualització gràfica.
4. Procés i metodologia projectual de disseny gràfic aplicada a suports analògics, digitals i audiovisuals.
5. Cerca i anàlisi de la informació en un procés de disseny.
6. Creativitat, estratègia de comunicació, arquitectura de la informació i optimització de recursos en, suports físics, suports digitals, online i audiovisuals.
7. Recerca en noves formalitzacions de projectes tant en suport online com offline.
8. Presentació i defensa de projectes amb suport gràfic i audiovisual.

Resultats d'Aprenentatge

 • Té capacitat d'adaptació i reacció en projectes no afins i processos de feedback complexos.
 • Aplica una recerca crítica a una problemàtica real marcada per una figura de client (empresa o institució).
 • Resol a nivell formal professional un encàrrec d’un client real relacionat amb l’àmbit del disseny.
 • Afronta un projecte de disseny en base a un repte marcat per ell mateix.
 • Aplica els coneixements específics del disseny gràfic a reptes socials actuals.
 • Producció d'infografies senzilles a partir de dades complexes.
 • Presentació i defensa de projecte davant de client amb suport audiovisual.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

La nota final es calcula sumant els percentatges:

 • Projecte 1 "Disseny promocional aplicat a l'entorn musical": 35% (Fase_01 15%, Fase_02 20%)
 • Projecte 2 "Client real": 30%
 • Projecte 3 "Disseny Discursiu": 25%
 • Assistència i actitud: 10%

Sistema d’avaluació

 • Observació a la participació a classe
 • Observació i seguiment del treball autònom
 • Revisió de lliuraments
 • Seguiment i correcció del treball dirigit
 • Observació a la participació a activitats complementàries

Professorat

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista