Tornar al Grau en Belles Arts

Antropologia

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF022

Descripció

L'assignatura Antropologia Sociocultural té com a fi compartir amb els/les estudiants eines conceptuals i metodològiques la fi de les quals és desenvolupar una sort de sensibilitat etnogràfica per a aprendre a observar, indagar i habitar els mons anessis dels marcs de “el donat”. S'entén per sensibilitat etnogràfica el “art de veure les coses” en contextos concrets i des de diferents perspectives. El seminari, el format del qual serà el d'un laboratori experimental, està dividit en 3 blocs organitzats temàticament. De mode paral·lel, al llarg del semestre es treballarà a través experiments etnogràfics que es duran a terme tant dins com fora de l'aula. Aquests experiments estan orientats a explorar, de diferents modes, els nostres modes de mirar.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu general de l'assignatura és generar un laboratori per a la recerca, experimental i pràctica, d'etnografies emergents que fusionin art, mitjans digitals, etnografia sensorial i arxius. Els objectius específics són:

 • Propiciar una reflexió crítica sobre aspectes epistemològics i metodològics fonamentals lligats a l'entrellaçament etnografia/art.
 • Propiciar el desenvolupament de recerques experimentals els punts de partida de les quals són la ficció i l'etnografia.
 • Generar un laboratori per a la reflexió entorn dels modes d'aproximació a les entitats humanes i no humanes i als registres.

Resultats d'aprenentatge

 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent reflexions sobre assumptes de naturalesa social, científica o ètica en l'àmbit de les pràctiques artístiques
 • Comprèn missatges orals i escrits de diferent tipologia de forma completa expressats en les llengües pròpies i en anglès
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional
 • Mostra capacitat d'anàlisi crítica de la representació dels cossos femenins, racialitzats i diversos al llarg de la història de les imatges per identificar els estereotips i normes que es transmeten
 • Analitza adequadament els marcs simbòlics i culturals que contextualitzen les diferents pràctiques artístiques
 • Utilitza adequadament les diferents declinacions sobre la idea d'art i els principals conceptes de la teoria estètica
 • Cerca i organitza fonts rellevants per a la realització de treballs i sap elaborar una bibliografia
 • Argumenta de manera escrita i oral en formats diversos i amb un llenguatge adequat sobre les manifestacions culturals de diferents contextos i èpoques

Ampliar informació

Professorat

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art