Tornar al Grau en Disseny

Taller de Dibuix Artístic

Aquesta assignatura forma part de la matèria d'Expressió artística i ofereix a l'estudiant un espai de taller on entendre el dibuix com una eina bàsica d'ideació, expressió, anàlisi i registre.

Posant el dibuix en el centre, treballarem per a exercitar la mirada, ampliar imaginaris visuals i desenvolupar llenguatges contemporanis.

L'assignatura es desenvoluparà en una aula de taller a través d'exercicis específics de caràcter eminentment pràctic.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF001

Continguts

1. El dibuix per conèixer i entendre el món
Aproximació al dibuix com a espai de representació, relació, pensament i comunicació
Mirades, dibuix i art contemporani

2. El dibuix per conèixer i entendre les coses
Especejament d’objectes i cossos
Bitàcora de viatge, dibuix botànic, l’art de prendre apunts

3. El dibuix per conèixer i entendre l’espai
Perspectiva amb objectes i móns
Mirar l’espai públic
Cartografies

4. El dibuix per explicar idees o conceptes
Infografies
Diagramàtica
Formes de comunicació gràfica

Resultats d'Aprenentatge

 • Enten i usa amb criteri composició, proporcions i perspectiva en suports bidimensionals.
 • Explica i representa a través del dibuix objectes, cossos, conceptes i relacions d'idees complexes.
 • Investiga sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal.
 • Assumeix risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives.
 • Formalitza entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici. La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents indicadors:

 • Entendre i usar amb criteri la composició, proporcions i perspectiva en suports bidimensionals.
 • Explicar i representar mitjançant el dibuix objectes, cossos, conceptes i relacions d'idees complexes. (25%)
 • Investigar sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal. (25%)
 • Assumir risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives. (25%)
 • Formalitzar entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats. (25%)
 • Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
 • L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat.
 • L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.
 • La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents indicadors:
 • Enten i usa amb criteri composició, proporcions i perspectiva en suports bidimensionals. Explica i representa a través del dibuix objectes, cossos, conceptes i relacions d'idees complexes. (25%)
 • Investiga sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal. (25%)
 • Assumeix risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives. (25%)
 • Formalitza entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats. (25%)
 • Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
 • L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat.

Professorat

Montse Casacuberta, Llicenciada en Belles Arts. Artista. investigadora

Montse Casacuberta

Llicenciada en Belles Arts. Artista. investigadora

Laura Gual, Llicenciada en Psicologia. Estudis de Belles Arts. Pedagogia terapèutica

Laura Gual

Llicenciada en Psicologia. Estudis de Belles Arts. Pedagogia terapèutica

Anna Clemente, Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Anna Clemente

Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora