Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Audiovisual I

El taller proposa un espai de treball pràctic amb diferents eines de producció i realització de vídeo i àudio, orientades a la creació de continguts audiovisuals professionals. Orienta també al coneixement i aplicació de fluxos de treball adequats a la producció i postproducció de vídeo digital i crea un marc teòric i pràctic per crear projectes audiovisuals immersius.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA43

Continguts

Fonaments tècnics de vídeo digital
El cinema, la televisió i l’evolució de la imatge electrònica.
El naixement del cinema digital.
Conceptes fonamentals del vídeo digital: píxel, resolució, mostreig, profunditat de color, cadència i compressió.
El format i el còdec.
La transcodificació.
Flux de treball.

La realització audiovisual
Unes nocions de fotografia.
La posada en escena i la posada en quadre.
La llum i la il·luminació.
La càmera de vídeo digital.
Els sensors: tipus, resolució i sensibilitat.
Les lents: varietat focal, diafragma, nitidesa, definició i contrast.
La profunditat de camp.
Flux de treball.

El muntatge i l'edició
La posada en sèrie.
Objectius del muntatge.
Tipologies de muntatge.
El·lipsis i transicions.
Etapes de la postproducció.
La importància de l’ordre i l’organització.

El so
El so com a fenòmen físic.
El valor narratiu i expressiu del so.
Introducció a la captació de so directe.
Introducció a l'edició d'àudio digital.

Edició no lineal amb Adobe Premiere Pro CC
Espai de treball. Configuració i preferències.
Flux de treball: organització, transcodificació, importació, edició i exportació.
Edició bàsica de vídeo i àudio.
Creació de títols.
Ús de transicions.
Anidificació.
Proxys.
Manipular la velocitat.
Aplicar efectes i filtres: estabilitzador i croma.
La barreja d'àudio.

Postproducció bàsica amb Adobe After Effects
Espai de treball. Configuració i preferències.
Flux de treball: organització, importació, composició, animació i render.
Introducció als motion graphics.
Introducció a la composició i els VFX.

Resultats d'Aprenentatge

Aplica els fluxos de treball més adequats en la captació, transcodificació, compressió, edició i postproducció de vídeo i àudio digital.
Capta imatges i sons de qualitat tècnica i expressiva mitjançant diferents càmeres de vídeo i sistemes d'enregistrament d'àudio.
Realitza muntatges de vídeo de projectes audiovisuals amb diferents eines d’edició en projectes de complexitat mitja/alta.
Desenvolupa noves solucions teòriques i pràctiques, tant en l’àmbit acadèmic com el tècnic, dins del camp del disseny audiovisual.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, proves específiques, examens, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: Els instruments d’avaluació que es faran servir per tal de qualificar l’alumnat són:

Valoració dels exercicis audiovisuals, qualificació de l’examen teòric i valoració de l’assistència i la participació a les classes teòriques i pràctiques. Tanmateix, es pot donar el cas de realitzar de manera puntual alguna prova teòrica o pràctica per tal de fer un seguiment més proper del nivell de l’alumne.

Percentatges d’avaluació:
Pràctica Realització i Edició I (El testimoni): 20%
Pràctica Realització i Edició II (El croma): 20%
Pràctica Realització i Edició III (Òpera Liceu): 40%
Exàmen teòric: 10%
Observació de la participació: 10%

Professorat

Diego Suárez, Llicenciat en Enginyeria (Telecomunicacions). Arts digitals

Diego Suárez

Llicenciat en Enginyeria (Telecomunicacions). Arts digitals