Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Gràfic II

L’assignatura treballa per donar solucions des del disseny gràfic a problemes socials contemporanis, utilitzant mètodes d’investigació i anàlisi propis del disseny social i del disseny centrat en l’usuari: treball de camp, recol·lecció i interpretació de dades, metodologies participatives i col·laboratives, anàlisi de referències, anàlisi de contextos, etc. Les classes busquen fomentar el pensament crític per avaluar el context on opera el projecte.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG53

Continguts

Disseny centrat en l'usuari

 • Principis
 • Recerca d'usuari, treball de camp i interpretació de les dades
 • Referents

Innovació des del disseny

 • Design Thinking
 • Disseny de serveis
 • Col·laboració amb perfils no-dissenyadors

Innovació Disseny participatiu

 • Models de participació entre comunitat i dissenyador
 • Referents

Infografia i visualització de dades

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica els coneixements específics del disseny gràfic en reptes compromesos amb el disseny centrat en l'usuari.
 • Entén en profunditat les necessitats dels usuaris definits i sap adequar el projecte per satisfer aquestes necessitats.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre assumptes d'índole social, científica o ètica; i és capaç de proposar solucions des del disseny.
 • Proposa solucions globals a problemes actuals implicant el disseny però també altres àmbits, com la innovació de producte o el disseny de serveis. Utilitza les propostes de disseny per visualitzar i fer tangibles les innovacions proposades.
 • És capaç de liderar processos participatius amb comunitats de no-dissenyadors i usar el disseny com a eina de transformació social.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Els projectes són avaluats segons els indicadors del semestre, que tindran un pes diferent en cada projecte.
En els projectes curts s'usarà l'avaluació creuada entre diversos grups d'estudiants, usant els indicadors indicats a l'enunciat.
Els projectes llargs seran coavaluats entre alumne i professor, també usant indicadors.
Els alumnes tindran la potestat per ajustar el pes de cada projecte sobre la nota final, i per tant la duració dels projectes.

 • Projecte gran 1: 40%
 • Projecte gran 2: 40%
 • Projecte petit 1: 10%
 • Projecte petit 2: 10%

Professorat

Nadia Speranza, Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

Nadia Speranza

Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi