Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Animación Digital II

Crear un espai teòric / pràctic on aprofundir en el coneixement i l'ús de les eines de representació tridimensional i composició d'imatge, entrenant‐se en l'ús i domini d'aquestes com a suport de construcció de la producció audiovisual.
Aquesta assignatura té com a objectiu que l’alumne treballi amb diferents eines de producció orientades a la creació de continguts audiovisuals tant per televisió com per produccions multimèdia/web i nous dispositius.
Els coneixements assolits en aquest terreny, seran aplicats a les produccions finals. Durant del curs explorarem les diferents eines i tècniques de modelatge i representació tridimensional, avançant al llarg de les diferents fases dels processos de producció com il·luminar, texturitzar, fer renders... que ens permetran controlar l'estètica i acabat final dels projectes obtenint resultats de nivell professional.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA53

Continguts

1.Inici e introducció a l’entorn tridimensional
• Comprendre el flux de treball de CINEMA 4D
• Aclarir les diferències entre 2D i 3D
• Com funciona el programari 3D
• Navegant pels viewports
• Navegació amb ratolí de tres botons i tecles de drecera
• Revisió de la interfície
• Configuració dels paràmetres del projecte
• Configuració de les preferències de l'aplicació

2. Entenent les relacions jeràrquiques dels objectes
• Entendre la importància de la jerarquia d'objectes
• Crear, seleccionar i transformar objectes
• Categories d'objectes: Comparant els objectes actius i passius
• Tipus d'objectes
• Utilitzant el Gestor d'atributs per modificar atributs d'objecte
• Creació de models bàsics amb Objectes primitius i nuls

3. Treballar amb Splines
• Crear i treballar amb splines
• Selecció i transformació dels punts d'una spline
• Modelatge amb splines: NURBS Recorregut
• Modelatge amb splines: NURBS Torn
• Modelatge amb splines: NURBS extrusió
• extruir i organitzar traçats d'Adobe Illustrator

4. Eines de Modelatge Poligonal
• Comprendre els components bàsics d'objectes 3D: punts, arestes i polígons
• Eina ganivet
• Eina Extrusió
• Eina Extrusió Interior
• Tancar i Connectar geometries de polígons amb les Eines, Crear Polígon i Pont
• Modelatge orgànic: Creació d'un objecte HyperNURBS
• Modelatge orgànic: Configuració d'una escena amb imatges de referència
• Modelatge orgànic: Creació d'un model simple
• Modelatge orgànic: Addició dels tocs finals

5. Deformacions per modificar Objectes
• Treballar amb deformadors
• Objectes deformadors: Doblegar
• Objectes deformadors: Embolicar
• Objectes deformadors: Spline Wrap

6. Materials i Texturitzat
• Entendre els Canals de material
• Aplicació de materials: Mètodes de projecció
• Creació de materials: superfícies amb reflexió / superfícies brillants
• Creació de materials: superfícies rugoses / superfícies amb sots
• Creació de materials: superfícies transparents
• Utilització de canals alfa per crear etiquetes o calcs
• L'ús d'etiquetes de selecció per aplicar materials a una part d'un objecte
• texturitzant tipografia utilitzant materials múltiples (multimaterial)

7. Il∙luminació
• Com funcionen les llums en el món 3D
• Ajust de Decaïment (Falloff) per limitar la quantitat de llum que afecta els objectes
• Descripció dels tipus de llum
• Creació i manipulació d'ombres
• Creació de raigs de llum utilitzant llum visible
• Creació d'un set simple de tres punts de llum

8. Fotogrames clau i Animació
• Entendre animació de fotogrames clau
• L'animació en la línia de temps
• El Timeline i el gestor F‐Curve
• Còpia de fotogrames clau per crear pauses
• Exercicis: F‐curve

9. Moviment i Control de la càmera
• Comprendre les diferències entre la Camera de l'Editor i l'Objecte Camera
• Explorant camp de visió i la relació d'aspecte
• Parallax: Explicació del moviment de càmera
• Creació d'un moviment de càmera dinàmic
• Ajustar i Previsualitzar moviments de càmera

10. Rendering
• Entendre el motor de Render
• Ajustaments de Render
• Rendering: Imatges fixes vs animació
• Configuració de multi‐pass per imatges estàtiques
• Renderitzat per lots de múltiples arxius

Resultats d'Aprenentatge

Utilitza les tècniques  2D i  3D per realitzar petites produccions audiovisuals en animació.
Aplica correctament les eines de modelat 3D 
Aplica adecuadament models de conceptualització i producció a l'animació digital. 
Resol eficientment problemes de producció en l'animació digital
Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny audiovisual de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE11. Planifica i organitza eficientment,  els processos de treball, propis o d’equip,  d’un projecte de disseny,  estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i,  posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, Realització de treballs o projectes, Seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: La valoració específica de projectes i exercicis es realitzarà segons el següent criteri:

– 10% Observació de la participació 
– 10% Seguiment del treball realitzat 
– 80% Realització de treballs o projectes requerits

En total es realitzaran dos projectes i dos exercicis específics, que és valoraran de la següent forma:
– 40% Per a la correcta realització i presentació de cadascun dels 2 projectes 
– 10% Per a la correcta realització i presentació de cadascun dels 2 exercicis 
– Per tant, la nota final serà: (Projecte 1 x 40% + Exercici 1 x 10% + Projecte 2 x 40% + Exercici 2 x 10%)

Per tenir dret a avaluació és imprescindible: 
– Presentar els projectes i exercicis
– Un mínim d'assistència a classe, durant tota la sessió (4 hores), del 70%. La impuntualitat a una sessió es comptabilitzarà com 1/2 sessió.