Tornar al Grau en Belles Arts

Pràctiques Externes

En aquesta assignatura l'estudiant desenvolupa una activitat formativa en un context professional de l'àmbit extens de les pràctiques artístiques, aplicant, consolidant i ampliant els coneixements i les habilitats adquirits al llarg dels estudis.

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Pràctiques externes
 • Codi de l'assignatura: GBA28

Descripció

L'objectiu de l'assignatura Pràctiques Externes és oferir a els/les estudiants l'oportunitat de complementar els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis desenvolupant una activitat en l'àmbit professional.

Contingut

Desenvolupament d'una activitat formativa en un context professional de l'àmbit extens de les pràctiques artístiques, aplicant, consolidant i ampliant els coneixements i habilitats adquirits al llarg dels estudis. Anàlisi del context professional de l'art i la cultura des d'una perspectiva feminista i interseccional. Elaboració d'una memòria sobre el desenvolupament de l'activitat realitzada, donant compte de les responsabilitats adquirides, la seva gestió i acompliment.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplica els seus coneixements per a la resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores. (CB2)
 • Comunica a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions. (CB4)
 • Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb compromís i responsabilitat. (CT1)
 • Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats. (CT3)
 • Es desenvolupa correctament en l'ús general de les TIC i especialment en els entorns tecnològics propis de l'àmbit professional. (CT4)
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional. (CT7)
 • Utilitza un llenguatge respectuós i inclusiu tant en les produccions orals com escrites. (CT7)
 • Desenvolupa la seva pràctica en el context professional de forma compromesa tenint en compte qüestions de caire ètic i social. (CE1)
 • Mostra capacitat d'adaptació al lloc de treball responent adequadament a les responsabilitats assignades i col·laborant activament amb l'equip de treball. (CE10)
 • Planifica i gestiona eficientment les tasques i processos que li són encomanats en l'àmbit laboral. (CE12)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística