Tornar al Grau en Belles Arts

Pensament Modern i Pràctiques Artístiques

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBF001

Sinopsi

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques, i que té per objectiu introduir lestudi i la reflexió sobre els marcs teòrics i conceptuals més rellevants per a les pràctiques artístiques en la Modernitat, prestant particular atenció al període que va des del canvi de segle XIX a XX fins a la progressiva entrada en crisi d'aquests marcs teòrics i conceptuals a la postguerra de la 2a Guerra Mundial. Amb una mirada crítica sobre el discurs historiogràfic, s'ofereix un context de discussió i d'anàlisi interdisciplinària que permet reconstruir un vincle entre les pràctiques artístiques del passat i del present. Per fer-ho, s'examinarà la relació que l'art va establir amb la filosofia, la societat, la història i la cultura de l'època en un moment de transformació profunda del món i de la nostra manera de conèixer-lo.

Objectius de l'assignatura

L'assignatura situa els marcs teòrics i conceptuals de les pràctiques artístiques a l'alta modernitat i la seva posada en crisi. Enllaça les practiques artístiques modernes amb la cultura moderna en conjunt, mostrant les seves relacions tant amb el pensament hegemònic com el minoritari. Es vol establir un espai de discussió i reflexió sobre la construcció històrica de l'art i els seus debats de present.

Resultats d'aprenentatge

 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent reflexions sobre assumptes d’índole social, científica o ètica en l’àmbit de les pràctiques artístiques
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites
 • Comprèn missatges orals i escrits de diferent tipologia de forma completa expressats en les llengües pròpies i en anglès
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional
 • Utilitza críticament els conceptes fonamentals associats als discursos historiogràfics de la modernitat
 • Aplica de manera conscient els coneixements sobre les pràctiques artístiques en la modernitat en els seus arguments i reflexions
 • Utilitza adequadament recursos analògics i digitals per a dur a terme cerques complexes i els utilitza en la seva pràctica gestionat correctament l’autoria
 • Analitza amb arguments les característiques més importants de pràctiques i referents d’art modern, posant en relació els seus marcs de referència històrics amb els actuals

Ampliar informació

Professorat

Federica Matelli, Doctora. Llicenciada en Filosofia. Estètica i Teoria de l'Art Contemporani

Federica Matelli

Doctora. Llicenciada en Filosofia. Estètica i Teoria de l'Art Contemporani