Tornar al Grau en Belles Arts

Pensament Modern i Pràctiques Artístiques

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBA01

Descripció

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques, i té per objectiu introduir l'estudi i la reflexió sobre els marcs teòrics i conceptuals més rellevants per a les pràctiques artístiques en la Modernitat, prestant especial atenció al període que va des del canvi del segle XIX al XX fins a la progressiva entrada en crisi d'aquests marcs teòrics i conceptuals en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Amb una mirada crítica sobre el discurs historiogràfic, s'ofereix un context de discussió i d'anàlisi que permet reconstruir un vincle entre les pràctiques artístiques del passat i del present. Per això, s'examinarà la relació que l'art va establir amb la filosofia, la natura, la societat, la ciència i la religió en un moment de transformació profunda del món i de la nostra manera de conèixer-lo.

Continguts

Marcs teòrics i conceptuals de les pràctiques artístiques en la modernitat. Els llegats de l’Humanisme i la Il•lustració, del Romanticisme a les Avantguardes. L’autonomia de l’art com a paradigma. El rol de l'art en l'adveniment d'una nova societat. Art, revolució i ideologia. Art, ciutat i cultura de masses. Les crisis de la modernitat. El relat històric sota una perspectiva crítica, de gènere i decolonial.

Resultats d'aprenentatge

 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions, incloent reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites.
 • Comprèn missatges orals i escrits de diferent tipologia de forma completa expressats en les llengües pròpies i en anglès.
 • Analitza situacions, fets i pràctiques professionals i no professionals incorporant la perspectiva de gènere i interseccional.
 • Utilitza críticament els conceptes fonamentals associats als discursos historiogràfics de la modernitat.
 • Aplica de manera conscient els coneixements sobre les pràctiques artístiques en la modernitat en els seus arguments i reflexions.
 • Utilitza adequadament recursos analògics i digitals per a dur a terme cerques complexes i els utilitza en la seva pràctica gestionat correctament l'autoria.
 • Analitza amb arguments les característiques més importants de pràctiques i referents d'art modern, posant en relació els seus marcs de referència històrics amb els actuals.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística