Tornar al Grau en Disseny

Infografia II

Aquesta assignatura continua Infografia I, aprofundint en les eines del disseny per a pantalla en peces interactives. Es fa una introducció a l’experiència d’usuari i disseny d'interfície (UX/UI) per a web i apps. L'alumne realitzarà prototips d'aplicacions i s'iniciarà en la plataforma Wordpress. Els diversos exercicis ajuden a l’alumne a dominar les eines i acompanyen els treballs d'altres assignatures reforçant la seva part tècnica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG93

Continguts

 • Publicació Digital Interactiva per a diferents dispositius amb l'eina Bütton, pluggin per a Indesign
 • Prototipat d'app amb l'eina Sketch App i Marvel
 • Creació de portfoli amb Wordpress, Tumblr, etc.

Resultats d'Aprenentatge

 • Utilitza correctament els programaris necessaris pel disseny i realització d’un producte editorial, tant en suport imprès com en suport digital.
 • Entén un flux de treball professional en el disseny, realització i producció final d’un producte editorial.
 • Usa de manera pertinent recursos online que li faciliten el treball col∙laboratiu.
 • Es desenvolupa correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • Exercicis pràctics treballats a classe: 20%
 • Primer exercici obligatori: 20%
 • Segon exercici obligatori: 20%
 • Tercer exercici obligatori: 20%
 • Participació activa a classe i a les activitats proposades, la puntualitat i l’assistència: 20%

Els criteris concrets d’avaluació de cada projecte i exercici es definan i discutiran abans de cada exercici.
Els exercicis pràctics tindran una valoració qualitativa i serveixen per a que l’estudiant sigui responsable del seu propi aprenentatge. Es valorarà la realització d’exercicis voluntaris.
Els exercicis obligatoris tindran un valoració quantitativa que es facilitarà després del lliurament corresponent.
Els criteris concrets d’avaluació de cada exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici.

L’avaluació és continuada i es valorarà:

 • Realització i correcció progressiva d'exercicis pràctics d'aplicació dels continguts exposats
 • Realització d’exercicis individuals (a classe i autònoms)
 • Assistència a classe: OBLIGATÒRIA (només s’admeten 6 absències en tot el semestre, encara que estiguin justificades).

Puntualitat: a 10 minuts d’haver‐se iniciat la classe ja no es podrà accedir a l’aula i comptarà com una absència.

Professorat

Isa Quiles, Llicenciada en Belles Arts. Producció. UX UI

Isa Quiles

Llicenciada en Belles Arts. Producció. UX UI