Tornar al Grau en Disseny

Expressió Gràfica I

Aquesta assignatura introdueix als alumnes a les eines, llenguatges i mètodes d'expressió pròpies de cada un dels diferents àmbits del disseny. A través de treballs s’incentiva una aproximació creativa de l’estudiant a cada un dels codis comunicatius i estètics de cada un dels àmbits de disseny.

Aproximació al disseny audiovisual
L’assignatura proposa un aproximació pràctica als codis, canals, mètodes, tecnologies  i mitjans d’expressió propis del disseny audiovisual dins de les pantalles. L’enregistrament de vídeo i audio, l’edició i la post-producció són fases que aquesta assignatura aplica en les treballs que realitzem tots els estudiants.

Aproximació al disseny d’espais
Treball de la creativitat mitjançant eines de representació gràfica assistides per ordinador i un procés d'immersió al món dels materials i del maquetisme. Es treballa l’espai desde una doble vesant:  llenguatge bidimensional i tridimensional. Es potencia la visió global de l’espai i el desenvolupant de diferents llenguatges d’expressió i comprensió d’aquest. Descobrint, constatant, dissenyant i comunicant a través del mateix procés expressiu.

Aproximació al disseny gràfic
Aquesta asignatura és una introducció a les eines i els codis bàsics que conformen la pràctica del disseny gràfic. Es vol conèixer les bases de la tipografia, la forma, la composició i el color per tal de dotar a l'alumne de competències pròpies del disseny gràfic.

Aproximació al disseny de moda
L’aproximació al disseny de moda es realitza a través d’una introducció al patronatge. S’enten el patronatge com un instrument necessari per a la construcció d’una prenda. Alhora, s’enten el procés de construcció d’una prenda com a una recerca on el volum, el cos, la tecnologia i les formes són els elements imprescindibles.

(*) L'alumne pot escollir les assignatures d'Iniciació als Projectes i Expressió Gràfica segons la menció que vulgui cursar. Aquesta elecció no afecta a la menció d'itinerari. Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir els alumnes en les eines, els llenguatges i els mètodes d'expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny.

 

 

 

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Segon curs
  • Tipus: Obligatòria
  • Codi de l'assignatura: GDB012

Sinopsi

ITINERARI AUDIOVISUAL
L’assignatura té com a objectiu principal introduir i afavorir la pràctica orientada a les eines, els llenguatges i els mètodes d’expressió propis de la creació audiovisual dins de pantalla.

ITINERARI ESPAIS
Aquesta assignatura introdueix als alumnes a les eines, llenguatges i mètodes d’expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny mitjançant eines de representació gràfica assistides per ordinador i un procés d’immersió al món dels materials i del maquetisme. Eines específiques del procés de disseny de l’espai. El plantejament de l’assignatura des d’una doble vessant permet passar contínuament del llenguatge bidimensional al tridimensional potenciant la visió global de l’espai i desenvolupant diferents llenguatges d’expressió i comprensió d’aquest. Descobrint, constatant, dissenyant i comunicant a través del mateix procés expressiu.

ITINERARI GRÀFIC
Expressió Gràfica I, dins l’itinerari de Gràfic, és una introducció a les eines i estructures bàsiques que formen part d’aquesta disciplina. Conèixer les bases de la tipografia, la forma, la composició i el color per tal de dotar a l’alumne de competències que li permetin desenvolupar-se amb seguretat i coneixement dins de qualsevol projecte de disseny gràfic.

ITINERARI MODA
Expressió gràfica I és una assignatura on l'estudiant prendrà i practicarà diferents maneres d'aconseguir volums i com poder adaptar-los a uns dissenys creats a partir d'un concepte. A més de conèixer les bases de patrons, saber fer-les servir i manipular-les. Un primer acostament a les màquines de cosir per poder entendre el muntatge dels seus prototips i entendre com millorar-ne els patrons a partir.

Objectius de l'assignatura

ITINERARI AUDIOVISUAL
Treball pràctic amb diferents eines de producció i realització de vídeo i àudio orientades a la creació de continguts audiovisuals professionals.
Coneixement i aplicació dels fluxos de treball més adequats en la producció i postproducció de vídeo digital.
Creació d’un marc teòric i pràctic on s’aprofundeixi en el coneixement i l’ús de les eines de captura, edició i composició de vídeo i àudio digital.

ITINERARI ESPAIS
Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir als alumnes a les eines, llenguatges i mètodes d’expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny.
Consisteix en una introducció a les eines de representació gràfica assistides per ordinador combinada amb una immersió al món dels materials i del maquetisme, com a eines específiques del procés de disseny de l’espai.
El plantejament de l’assignatura des d’una doble vessant permet passar contínuament del llenguatge bidimensional al tridimensional.
L’alumne haurà de potenciar la visió global de l’espai i desenvolupar diferents llenguatges d’expressió i comprensió d’aquest. També haurà de ser capaç de representar els plànols reals d’un espai tridimensional prèviament croquitzat, amidat i acotat, per finalment expressar oral i gràficament el projecte aconseguint una comunicació fluida. I finalment haurà de poder expressar conceptes a través de materials comuns per la realització de maquetes com la cartolina, la fusta, l’espuma, el metall i el metacrilat.

ITINERARI GRÀFIC
Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir els alumnes en les eines, llenguatges i mètodes d’expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny.
En concret, vol dotar l’alumne dels mecanismes bàsics per la comprensió de l’estructura elemental de qualsevol projecte de disseny gràfic.
Així mateix s’abordaran conceptes de síntesi gràfica, la funció de la qual és el reconeixement d’un concepte o idea amb la màxima simplicitat formal.

ITINERARI MODA
Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir els alumnes a les eines, els llenguatges i els mètodes d'expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny.
De manera més concreta, l'assignatura té com a objectius:

  • Conèixer els codis del cos per poder desenvolupar-los al patró
  • Concebre el patronatge com a mètode de recerca i com a instrument necessari per a la construcció d'una peça on la tècnica, la forma, el cos i els elements de volum donaran unes respostes interessants a l'alumne per poder desenvolupar la seva creativitat en el disseny de la peça
  • Introduir a l'alumne les diferents tècniques de volum per ajudar-los a assolir les seves creacions

Resultats d'aprenentatge

ITINERARI NAUDIOVISUAL
Capta imatges i sons de qualitat tècnica i expressiva mitjançant diferents càmeres de vídeo i sistemes d’enregistrament d’àudio.
Realitza muntatges de vídeo de projectes audiovisuals amb diferents eines d’edició.
Aplica els fluxos de treball més adequats en la captació, transcodificació, compressió, edició i postproducció de vídeo i àudio digital.
Desenvolupa noves solucions teòriques i pràctiques, tant en l’àmbit acadèmic com el tècnic, dins del camp del disseny audiovisual.

Ampliar informació

ITINERARI ESPAIS
Aplica correctament, seguint els mètodes exposats a classe les diferents tècniques de representació vinculades a les diferents disciplines del disseny
Visualitza resultats de diferents tècniques de representació gràfica i analitza el procés amb el que s’ha realitzat.
Coneix les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació vinculades al disseny.
Utilitza les proporcions formes i volums en les diferents tècniques de representació per a realitzar prototips i comprovar-ne la seva funcionalitat.
Coneix a nivell d’iniciació, diferents eines d’expressió gràfica relacionades amb els diferents àmbits del disseny com la geometria en dues dimensions.
Representa apropiadament de forma inicial, mitjançant programes de dibuix vectorial els plànols reals d’un espai tridimensional prèviament creat en l’imaginari.

Ampliar informació

ITINERARI GRÀFIC
Coneix a nivell d’iniciació, diferents eines d’expressió gràfica com el correcte ús de la tipografia, el color i la composició.
Estructura i jerarquitza gràficament la informació visual a nivell inicial.
Reconeix la semiòtica de la forma, tipografia i color i la seva funció comunicativa.
Visualitza resultats de diferents tècniques de representació gràfica i analitza el procés amb el qual s’ha realitzat.Coneix les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació vinculades al disseny.
Utilitza les eines adequades per desenvolupar una investigació prèvia al procés de creació.
Cita les fonts del procés d’investigació.

Ampliar informació

ITINERARI MODA
Utilizar adecuadamente las herramientas técnicas del patronaje y del movimiento para realizar patrones de cuerpo.
Aplicar adecuadamente las técnicas del patronaje para realizar volúmenes.
Elaborar correctamente patrones de siluetas de creación propia.
Evaluar e identificar las características de cada pieza de ropa. Identificar y resolver los problemas de los prototipos.
Utilitzar adequadament les eines tècniques del patronatge i del moviment per fer patrons de cos
Aplicar adequadament les tècniques del patronatge per fer volums.
Elaborar correctament patrons de siluetes de creació pròpia.
Avaluar i identificar les característiques de cada peça de roba. Identificar i resoldre els problemes dels prototips.

Ampliar informació

Professorat

David Martín, Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

David Martín

Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

Marta Morralla, Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

Marta Morralla

Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

Pau Pericas, Doctor. Llicenciat en Comunicació Audiovisual. Cinematografia

Pau Pericas

Doctor. Llicenciat en Comunicació Audiovisual. Cinematografia