Tornar al Grau en Disseny

Construcció i Instal·lacions III

Té com a objectiu principal, com les seves antecessores, la formació en el coneixement  de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal•lacions.

En aquest cas l'assignatura cerca, per una banda, introduir als estudiants en l'exploració de noves relaciones entre materials i sistemes constructius, mitjançant l'anàlisi i l'experimentació de les seves característiques i per l’altra, integrar els conceptes de subministraments i evacuació a les intervencions en l’espai. Es continua aprofundint en la il·luminació com una eina de disseny introduint nous recursos digitals.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI24

Continguts

Bloc I. CONSTRUCCIÓ III
1. Relacions entre materials i sistemes a partir de les consequències que aquests provoquen.
1.1. Des de les consequències en la salut. Materials tòxics, orgànics, etc.
1.2. Des de les consequències en l'ambient. Bioconstrucció, sistemes generatius, etc.

Bloc II. INSTAL·LACIONS III
1. Subministraments.
1.1. Aigua Calenta Sanitària.
1.2. Electricitat.
1.3. Combustibles.
2. Evacuacions.
2.1. Sanejament.
2.2. Ventilacions / extraccions.

Resultats d'Aprenentatge

 • Realitza una recerca crítica sobre materials i sistemes constructius innovadors.
 • Analitza i classifica els materials i sistemes constructius a partir de l'experimentació i manipulació de les seves característiques.
 • Analitza les conseqüencies que té en la salut i en l'ambient, l'aplicació de materials i sistemes constructius .
 • Identifica els diferents tipus de suministre i evacuació que afecten als espais.
 • Analitza de manera crítica quins són els sistemes, dispositius i mecanismes més adequats en cada cas per suministrar recursos i evacuar aigües i gasos en els espais.
 • Aplica de manera crítica els diferents sistemes, dispositius i mecanismes de suministre i evacuació en un projecte d'intervenció en l'espai.

Competències Específiques

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

 • Mitjana ponderada del procés i els resultats dels exercicis i treballs realitzats durant el curs
 • Interès i aprenentatge.
 • Avaluació continuada. L’assistència mínima exigible per a tenir dret a la qualificació serà del 70% de les classes impartides.

Professorat

Jordi Planelles, Arquitecte. Màster en Baubiologie. Especialitzat en materials, tecnologia de la construcció i rehabilitació

Jordi Planelles

Arquitecte. Màster en Baubiologie. Especialitzat en materials, tecnologia de la construcció i rehabilitació

Mariel Fuentes, Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Mariel Fuentes

Llicenciada en Arquitectura i Urbanisme. Il·luminació

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social