Procés d'inscripció en un màster o en un postgrau

Llegeix a continuació els passos a seguir per completar la teva inscripció en un màster o postgrau de BAU per al curs 2024-2025.

PAS 1: preinscripció i admissió

El tràmit de preinscripció te un cost de 150 €. Aquest pagament va a compte de la matrícula i es descomptarà directament en formalitzar-la. Únicament es retornarà en el cas que la resolució d’admissió sigui negativa.

Per iniciar la preinscripció, omple el formulari (indicant el teu nom i cognoms tal com apareixen al teu document d’identitat o passaport), llegeix i accepta els “termes i condicions”, i adjunta els següents arxius (que hauràs de tenir preparats):

 1. DNI, per ambdues cares, vigent (estudiants espanyols) o passaport o CID vigent (estudiants estrangers), en format PDF o JPG no superior a 2Mb.
 2. Currículum, en format PDF o JPG no superior a 5 MB.
 3. Book o Portfoli de projectes, en format PDF o JPG no superior a 10Mb o enllaç al book.

Al final de la sol·licitud, confirma la teva preinscripció i realitza el pagament online de 150 €.

Si completes correctament la preinscripció, rebràs un correu electrònic confirmant la recepció de la teva sol·licitud.

Posteriorment, en un termini aproximat de 5 dies hàbils, et notificarem via correu electrònic la resolució emesa per la coordinació dels estudis sobre la teva admissió:

 • Si la resolució és positiva, et mantindrem una plaça reservada durant els 10 dies naturals següents a la notificació perquè formalitzis la teva matrícula.
 • Si la resolució de la teva admissió és negativa, procedirem a la devolució dels 150 € abonats per a la preinscripció.

PAS 2: matriculació

Per formalitzar la matrícula fes el pagament corresponent i envia una còpia del comprovant a matricula.masters@bau.cat. Al cap d’uns dies, et farem arribar una còpia de la matrícula via correu electrònic.

L'alumnat de països no membres de la Unió Europea rebran també la carta d'admissió necessària per a la tramitació del visat d'estudiant.

Els drets de matriculació queden subjectes a la normativa interna del centre: Normativa acadèmica de màsters i postgraus de BAU.

PAS 3: acreditació d'estudis universitaris previs

Un cop hagis formalitzat la matrícula, per optar a la titulació màster o postgrau corresponent, hauràs d'acreditar els teus estudis universitaris previs. Per a això, abans del 31 d'octubre de 2024, hauràs de lliurar presencialment a la secretaria de BAU 2 còpies compulsades originals de tots els documents acadèmics requerits.

Pots presentar, si ho prefereixes, els documents originals acompanyats de 2 fotocopies simples de cadascun dels documents i es realitzarà la compulsa dels teus documents a la secretaria de BAU.

Els documents signats electrònicament que incloguin un Codi Segur de Verificació (CSV) a tots els fulls o un codi QR no serà necessari compulsar-los.

No són vàlides per a l’acreditació fotocopies simples sense els seus corresponents originals, ni documents escanejats ni documents enviats per correu electrònic si no inclouen un Codi Segur de Verificació (CSV) o un codi QR.

IMPORTANT: Si tens la titulació prèvia exigida però no lliures tota la documentació acreditativa requerida dins el termini establert, en finalitzar i superar el curs obtindràs un Certificat d'Especialització.

Consulta tot seguit la documentació que hauràs de lliurar:

Alumnes amb titulació universitària espanyola

Estudiants en possessió d'un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS) o d’un títol previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics: llicenciatura, diplomatura, enginyeria, arquitectura, etc.).

Hauràs de lliurar 2 còpies compulsades originals d’aquests 2 documents:

 1. Títol universitari o resguard del títol expedit pel centre d’estudis que acrediti que has sol·licitat el títol i pagat el drets d’expedició del mateix.
 2. Còpia del Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o un document amb segell i firma del centre on vas cursar els estudis en què constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d’hores o de crèdits i les corresponents qualificacions.
Alumnes amb titulació universitària de països membres de la Unió Europea

Estudiants en possessió d'un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS) o d’un títol equiparable a una llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura de l'Estat espanyol previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics), o un títol equiparable a un títol universitari de grau EEES (equiparable a un mínim de 180 crèdits ECTS / 3 cursos acadèmics).

Hauràs de lliurar 2 còpies compulsades originals d’aquests 3 documents i de la seva corresponent traducció jurada (nº 4), si escau:

 1. Títol universitari oficial o certificat expedit pel centre d’estudis que acrediti que el teu títol està en procés de tramitació.
 2. Certificat expedit pel centre on has cursat els estudis que indiqui expressament si aquests estudis et permeten accedir a estudis de màster o de postgrau al país d'origen.
 3. Certificat Acadèmic Personal en què constin totes les assignatures cursades, el nombre d'hores o de crèdits, les corresponents qualificacions i el sistema de qualificacions aplicat.
 4. Traducció jurada dels documents expedits en un idioma diferent del català, espanyol o anglès.
Alumnes amb titulació de països no membres de la Unió Europea

Tots els documents estrangers (incloses les traduccions) hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti. La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor. Consulta el procediment que has de seguir per saber com pots legalitzar els teus documents a http://www.uvic.cat/es/legalizacion-de-documentos.

Hauràs de lliurar 2 còpies compulsades originals d'aquests 3 documents i de la seva corresponent traducció jurada (núm. 4), si escau:

 1. Títol universitari oficial o certificat emès pel centre d'estudis que acrediti que el teu títol està en procés de tramitació (degudament legalitzat o postil·lat).
 2. Certificat expedit pel centre on has cursat els estudis que indiqui expressament si aquests estudis et permeten accedir a estudis de màster o postgrau al país d'origen.
 3. Certificat Acadèmic Personal on constin totes les assignatures cursades, nombre d'hores o crèdits, les corresponents qualificacions i el sistema de qualificacions (degudament legalitzat o postil·lat).
 4. Traducció jurada dels documents en el cas que estiguin expedits en un idioma diferent del català, espanyol o anglès.
Alumnes sense titulació universitària

La coordinació d'un màster o d’un postgrau podran autoritzar l'accés als estudis a persones sense titulació universitària que estiguin capacitades per accedir al curs atesa la seva experiència professional demostrada en l'àmbit de coneixement o que, per interès personal o per altres raons, tinguin els coneixements suficients per seguir el programa.

Si et trobes en aquesta situació i ets admès al programa, un cop hagis finalitzat i superat els estudis obtindràs un Certificat d'Especialització.

Termes i condicions

 1. La realització d’aquests cursos queda subjecta a la inscripció del nombre mínim d’alumnes establert. En cas que la direcció de BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny decideixi cancel·lar el curs, es retornarà l’import abonat.
 2. La sol·licitud de baixa no comportarà la devolució de les quantitats abonades per l’estudiant fins al moment.
 3. Únicament es retornarà l’import abonat en cas de denegació del visat d’estudiant (veure condicions a la Normativa acadèmica de màsters i postgraus de BAU).