Procés de preinscripció i matriculació al Màster Universitari en Design Research

Requisits d'accés

Es pot accedir al màster si es posseeix:

 • Un títol universitari oficial espanyol (amb independència del nivell i la durada);
 • Un títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que al país d'expedició faculti per accedir als ensenyaments de màster;
 • Un títol universitari estranger de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense que sigui necessària la seva homologació, d'un nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que al país d'origen faculti per accedir a estudis de postgrau.

L'admissió al màster no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol estranger previ ni el seu reconeixement a més efectes que els de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Requisits d'admissió

 • Posseir una titulació oficial universitària prèvia procedent de les disciplines del Disseny, les Belles Arts o l'Arquitectura.
 • Prèvia consideració particular per part de la Comissió d'Admissió del Màster, també es valorarà l'admissió de titulats universitaris en Humanitats, Sociologia i Antropologia sempre que acreditin la idoneïtat de la seva experiència en relació amb el màster mitjançant un portafolis en què demostrin que han participat activament durant els 2 últims anys en almenys 2 projectes de disseny o en almenys 2 processos d'investigació en l'àmbit del disseny.
 • Coneixement de llengua anglesa de nivell equivalent al B2 del MECRL. Els sol·licitants que no els acreditin documentalment, hauran de superar una prova organitzada per l'Escola d'Idiomes de la UVic-UCC.
 • BAU i la UVic-UCC es reserven el dret a no impartir el Màster si no es matricula el nombre mínim d'alumnes.

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic dels estudis que s'han cursat amb anterioritat: 60 %.
 • Curriculum Vitae: 20 %.
 • Presentació d'una proposta de projecte o un projecte realitzat durant els dos últims anys (book /portafolis): 10 %.
 • Presentació d'una carta de motivació personal del candidat: 10 %.

Calendari de preinscripció

Període de Preinscripció

del 9 de gener al 30 de setembre de 2022

Primer període

 • Admissió/assignació: el 13 de febrer de 2023
 • Reserva de la plaça: del 14 al 19 de febrer de 2023
 • Matrícula: del 20 de febrer al 3 de març de 2023

Segon període

 • Admissió/assignació: des del 6 de març de 2023, uns 7 dies a partir de la presentació de la preinscripció
 • Reserva de la plaça: durant els 5 dies naturals següents a la confirmació d'admissió
 • Matrícula: uns 15 dies a partir de la reserva de la plaça

El segon període únicament s'obrirà si queden places vacants.

Preinscripció

1. Comprova que compleixes el requisits d'accés i que disposes de la documentació necessària, i escaneja-la

 1. Consulta els requisits d'accés i admissió per comprovar que compleixes els requisits generals.
 2. Comprova que disposes de tots els documents necessaris. (Revisa la secció Documentació de la Preinscripció).
  Nota: Per a estudis fora d'Espanya, no cal homologar el títol.)
 3. Escaneja en format PDF la documentació indicada segons el teu cas i comprimeix-la en un arxiu .zip (màxim 6 MB). 

2. Omple la preinscripció

 1. Entra a la pàgina del màster, i descarrega i omple la sol·licitud de preinscripció.
 2. Envia la preinscripció omplida juntament amb el .zip de la documentació a matricula.masters@bau.cat.
 3. En cas d'incidència, posa't en contacte amb la Secretaria Acadèmica de BAU enviant un correu electrònic a matricula.masters@bau.cat, per telèfon al +34 934 153 474 o personalment.

3. Resolució d'Admissió

 1. Et comunicarem la resolució de la Comissió d'Admissió per correu electrònic i et facilitarem les instruccions per fer la reserva de la teva plaça.
 2. En cas de disconformitat sobre la resolució de la Comissió d'Admissió, pots presentar un recurs:
  1. Omple el recurs i fes-lo arribar degudament signat a Secretaria Acadèmica. Adjunta la documentació acreditativa, si escau:
  2. La Comissió d'Admissió valorarà els motius al·legats i emetrà una resolució definitiva.

4. Reserva la teva plaça

 1. Per fer la reserva de plaça hauràs d'abonar 300 € (*). Aquest import es descomptarà en el moment de formalitzar la matrícula.
 2. Hauràs de realitzar l'abonament per a la reserva de plaça durant els 5 dies naturals següents a la comunicació oficial d'admissió.
 3. Un cop realitzat, envia una còpia del comprovant de pagament a matricula.masters@bau.cat.
 4. Et confirmarem la recepció enviant-te la sol·licitud de matrícula.
 5. A partir de llavors, tindràs la teva plaça reservada en el màster durant 15 dies naturals per presentar o enviar la documentació original necessària a efectes de formalitzar la teva matrícula.

Els estudiants estrangers que sol·licitin una carta d'admissió (**) a aquests estudis hauran d'abonar el 20 % de l'import de la matrícula d'un curs acadèmic complet.

(*) No formalitzar la matrícula o no presentar la documentació acadèmica requerida en el termini establert no comportarà la devolució de l'import abonat per a la reserva de la plaça.

(**) En cas de denegació del visat d'estudis, l'estudiant podrà sol·licitar la devolució dels diners abonats sempre que la sol·licitud del visat hagi estat presentada davant l'organisme competent almenys 30 dies abans de la data d'inici del curs en què s'hagi matriculat i prèvia presentació del document acreditatiu de la denegació. Es procedirà llavors a la devolució dels diners abonats menys 100 € que es descomptaran en concepte de gestions administratives.

5. Envia la documentació

Quan hagis realitzat la reserva de plaça, presenta o envia la documentació a:
BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny
Secretaria Acadèmica
Carrer Pujades, 118. 08005 Barcelona (Espanya)

La documentació que cal enviar o entregar és:

 • Sol·licitud de matrícula degudament omplerta i signada
 • 2 còpies compulsades originals del Títol universitari
 • 2 còpies compulsades originals del Certificat Acadèmic oficial
 • 2 còpies compulsades originals d'altres documents oficials (estudis Fora d'Espanya)

(BAU es reserva el dret a sol·licitar l'enviament de la documentació abans de la resolució d'admissió)

Les còpies compulsades es poden obtenir al mateix lloc on s'ha expedit la documentació a compulsar o bé a un notari (degudament registrat a Espanya). També tens l'opció de presentar personalment a la Secretaria Acadèmica de BAU els documents originals acompanyats de 2 còpies simples enlloc de les 2 còpies compulsades. En cas que els documents estiguin signats digitalment, no caldrà que las còpies siguin compulsades.

6. Fes la teva matrícula

 1. Un cop comprovada la documentació, t'informem per correu electrònic sobre la forma, els terminis i el pagament de la matrícula.
 2. Fes el pagament de la teva matrícula i envia el comprovant a matricula.masters@bau.cat.
 3. Rebràs per correu electrònic una còpia de la teva matrícula definitiva.
 4. Sol·licita beques i ajudes si ho consideres oportú. 
 5. Gaudeix de tots els Serveis a l'Estudiant.

La matrícula és responsabilitat de cada estudiant i, per tant, l'estudiant té l'obligació de conèixer i respectar les normatives de BAU i la UVic-UCC, tant les de caràcter acadèmic com les de caràcter econòmic. Consulta les normatives i els reglaments de la UVic-UCC. http://www.uvic.cat/es/normativas-y-reglamentos

Com calcular el preu de la matrícula

Cada assignatura té un nombre de crèdits diferent (consulta aquesta informació a la pàgina del màster). Per calcular el preu s'ha de multiplicar el total de crèdits a matricular pel preu/crèdit fixat i sumar al resultat el cost fix corresponent a les tasses universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries. L'import corresponent a les tasses universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries no es retornarà de cap manera excepte en cas de cancel·lació del curs per part del centre.

El preu final a pagar pot variar en funció de la forma de pagament triada, els descomptes i qualsevol concepte que afecti el preu. Per rebre més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula del màster, envia un correu electrònic a matricula.masters@bau.cat o truca'ns al +34 934 153 474.

Documentació de la preinscripció

Documents obligatoris

 1. Còpia del DNI/Passaport/NIE/Cèdula d'identitat
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària amb totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas dels estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment, aquest document es pot substituir pel Suplement Europeu al Títol (en català, castellà o anglès).
 3. Títol universitari o certificació supletòria provisional del títol (*).
 4. Currículum Vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Book o Portafolis de projectes (en format PDF no superior a 4 MB o enllaç a book).
 7. Certificat de coneixement d'Anglès.
 8. Experiència professional.

(*) En el cas dels estudis fora d'Espanya: Si no tens el títol homologat a l'estat espanyol, certificat (expedit pel centre) en el qual s'indiqui que amb els estudis finalitzats pots accedir, en el país on hagis estudiat, a estudis de nivell de màster (nivell 3 del MECES) o equivalent.

Si la titulació d'accés al màster s'ha obtingut a BAU, no s'haurà de presentar la documentació sol·licitada en els punts 2 i 3.

Documents opcionals

Aquests documents serveixen per acreditar si es disposa de:

 • Coneixement d'una tercera llengua.
 • Mobilitat en els estudis anteriors.
 • Coneixement de les TIC.
 • Experiència en investigació.
 • Carta de referència.
 • Documentació addicional rellevant per al màster al qual es vol accedir.

Els documents opcionals es tindran en compte en cas que hi hagi més candidats que places disponibles.

Estudiants d'últim curs de Grau

Si estàs fent l'últim curs de Grau*, pots omplir igualment la preinscripció; només cal que indiquis la data prevista de fi dels estudis. Quant al resguard del Títol universitari i el Certificat Acadèmic Personal, hauràs de presentar-los a Secretaria Acadèmica abans de l'inici del curs.

(*) En cas de no finalitzar els estudis de Grau, l'estudiant podrà sol·licitar la devolució dels diners abonats prèvia presentació d'un document amb segell i firma del centre on hagi cursat els estudis que acrediti que no els ha finalitzat. Es procedirà llavors a la devolució dels diners abonats menys 100 € que es descomptaran en concepte de gestions administratives.

Estudis fora d'Espanya

BAU accepta qualsevol document expedit en català, castellà o anglès. En cas que el document original no estigui en cap d'aquestes llengües, l'original haurà d'anar acompanyat d'una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents d'acord amb l'ordenament jurídic del país corresponent i, si escau, hauran d'estar legalitzats. Consulta el procediment a seguir per legalitzar documents.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no cal homologar el títol. En qualsevol cas, s'haurà de presentar un dels dos documents que es detallen a continuació:

 1. Si tens el títol homologat a l'estat espanyol, còpia compulsada de la credencial d'homologació.
 2. Si no tens el títol homologat, un certificat (expedit pel centre on vas cursar els estudis) en el qual s'indiqui que, amb els estudis que has finalitzat, pots accedir a estudis de nivell de màster (nivell 3 del MECES) o equivalent en el país on hagis estudiat.

En cas que sigui necessària una traducció jurada, la pots obtenir per una de les següents vies:

 • Traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país on resideixi la persona que faci la sol·licitud o del país del qual procedeixi el document.

Estudis realitzats dins l'Espai Europeu d'Educació Superior

Si has estudiat dins l'EEES i has acabat a partir d'un curs en concret (hi ha petites diferències en funció de cada país de l'EEES) pots demanar a la teva universitat el Suplement Europeu del Títol (SET). Aquest document acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat. És un model de document que conté tota la informació sobre els teus estudis i facilita la mobilitat dins l'EEES.

Si disposes d'aquest document i especifica que pots accedir a estudis de com a mínim nivell de màster, no has de presentar la documentació de l'apartat anterior (Estudis fora d'Espanya) ni la del punt número 2 de documentació obligatòria (sempre que inclogui totes les assignatures que has cursat amb la qualificació corresponent). Si no disposes d'aquest document, has de presentar la documentació detallada a l'apartat Estudis Fora d'Espanya.