Normativa del Diploma en Disseny Gràfic

Aquesta normativa ha estat actualitzada al desembre de 2021 i serà aplicable a partir del curs 2022-2023 mentre no hi hagi canvis legislatius que obliguin a modificar-la. 

Índex

 1. Preàmbul
 2. Accés i admissió
 3. Matrícula
 4. Informació econòmica
 5. Avaluació i sistemes de qualificació

 

1. Preàmbul

Aquesta formació està estructurada en tres anys acadèmics i un total de 90 ECTS. S’imparteix en horari nocturn des del mes d’octubre fins al juny. El Diploma en Disseny Gràfic és un títol propi de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 

Al primer curs s’introdueixen els principis bàsics del disseny i es realitzen projectes basats en els diferents àmbits professionals. 

Al segon curs s’augmenta la complexitat dels projectes i se centra en els sectors més clàssics del disseny gràfic: disseny editorial, imatge corporativa i disseny publicitari. 

Al tercer curs s’aprofundeix més en el disseny de packaging, la gràfica de l’entorn i el disseny multimèdia.

 El programa del Diploma en Disseny Gràfic es compon de diferents mòduls: 

 • Mòdul 1 - Fonaments del disseny 
 • Mòdul 2 - Projectes 
 • Mòdul 3 - Eines informàtiques 
 • Mòdul 4 - Fotografia 
 • Mòdul 5 - Tipografia

El pla d’estudis del Diploma en Disseny Gràfic està estructurat de la següent manera: 

Primer curs

 • Projectes I (21 crèdits)
 • Història del Disseny Gràfic (3 crèdits)
 • Infografia I (3 crèdits)
 • Tipografia I (3 crèdits)

Total crèdits del 1er curs: 30

Segon curs

 • Projectes - Editorial (7 crèdits)
 • Projectes - Identitat Corporativa (7 crèdits)
 • Projectes - Publicitat (7 crèdits)
 • Infografia II (3 crèdits)
 • Tipografia II (3 crèdits)
 • Fotografia I (3 crèdits)

Total crèdits del 2on curso: 30

Tercer Curs

 • Projectes - Disseny de Packaging (7 crèdits)
 • Projectes - Disseny Multimèdia (7 crèdits)
 • Projectes - Disseny d'Entorns (7 crèdits)
 • Infografia III (3 crèdits)
 • Tipografia III (3 crèdits)
 • Fotografia II (3 crèdits)

Total crèdits del 3er curs: 30

Total crèdits: 90

Nota: totes les assignatures són obligatòries. L’assignatura Projectes és anual i la resta són assignatures trimestrals. 

 

2. Accés i admissió

Els estudis del Diploma en Disseny Gràfic disposen de places limitades. El procés d'inscripció s'inicia al mes de gener i finalitza quan s'esgotin les places disponibles o en iniciar-se el curs. 

Per a iniciar el tràmit d'admissió, el candidat haurà de realitzar una preinscripció que es realitza descarregant i emplenant la sol·licitud d'ingrés. 

Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un Curriculum Vitae, una còpia del DNI vigent escanejat per les dues cares (estudiants espanyols) o passaport o CID vigent (estudiants estrangers) i l'acreditació dels estudis (opcional) i enviar-la a secretaria@bau.cat

Una vegada presentada la sol·licitud d'ingrés i la documentació requerida, BAU es posarà en contacte amb el candidat per a notificar-li, via email, la resolució sobre la seva admissió i la formalització de la matrícula, si escau.

 

3. Matrícula

Consideracions prèvies 

Abast de la matrícula. La matrícula d’una assignatura del pla d’estudis dóna dret a dues convocatòries d’avaluació dins de l’any acadèmic matriculat. La matrícula d’un curs és de 30 ECTS. L’estudiant que vulgui fer una matrícula diferent d’aquest creditatge, ho haurà de sol·licitar mitjançant una instància. 

Matrícula de primer curs 

Estudiants de primer curs. En iniciar els estudis l’alumne haurà de matricular-se de tots els crèdits de primer curs del pla d’estudis corresponent. 

Convalidacions 

Qualsevol alumne que sol·liciti convalidació d’assignatures ho haurà de fer mitjançant una instància i aportant la documentació necessària (programa de l’assignatura a convalidar i expedient acadèmic conforme està aprovada). 

Per a la convalidació de crèdits els estudiants hauran d’abonar els imports següents: 

 1. Convalidació d’una assignatura per als estudiants del Diploma en Disseny Gràfic.
  1. Si la sol·licitud de convalidació es presenta durant el període ordinari de matriculació: s’haurà d’abonar el 15% de l’import del crèdit vigent. 
  2. Si la sol·licitud de convalidació es presenta un cop finalitzat el període ordinari de matriculació: s’haurà d’abonar el 100% de l’import del crèdit vigent. 
 2. Accés al Diploma en Disseny Gràfic per la via de la convalidació d’estudis parcials: s’hauràd’abonar el 15% de l’import del crèdit de vigent.
Incompatibilitats de matrícula 

L'estudiant no podrà matricular-se de les assignatures de Projectes II - EditorialProjectes II - Identitat Corporativa i Projectes II - Publicitat, havent suspès l'assignatura Projectes 1 al primer curs.

Anul·lació de matrícula de curs

Durant el primer trimestre del curs acadèmic l’estudiant podrà sol·licitar l’anul·lació de matrícula del curs a la direcció del Centre mitjançant una instància. En cas que la sol·licitud sigui resolta favorablement, l’estudiant podrà sol·licitar reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, quedant subjecte a la decisió final del Centre. Quan l’alumne anul·li la matrícula fora del termini establert -1er trimestre-, en el cas de voler seguir estudiant a BAU, haurà d’abonar l’import pendent delcurs. En cas contrari, el Centre es reserva el dret de matrícula d’aquest alumne.

L’anul·lació de la matrícula no comportarà la devolució de l’import abonat; només hi haurà devolució, total o parcial, quan l’anul·lació es produeixi abans del 30 d’octubre i per causa de malaltia greu de l’estudiant. En cas d'anul·lació de la matrícula per part de l'estudiant, l'import corresponent a les taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries no es tornarà sota cap concepte.

En el cas d'estudiants estrangers de països no pertanyents a la Unió Europea als quals se’ls hi hagi denegat el visat d'estudis, podran sol·licitar la devolució de l'import abonat sempre que hagin presentat la sol·licitud de visat davant l'organisme competent com a mínim 30 dies abans de la data d'inici del curs al qual estan matriculats i presentin el document acreditatiu de denegació de visat. En aquest cas, es procedirà a la devolució de les quantitats abonades fins ara menys 100 € corresponents a les taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Baixes

El fet de donar-se de baixa no comportarà la devolució de les quantitats abonades. L’estudiant que es doni de baixa haurà de comunicar-ho per escrit a secretaria abans del dia 25 de cada mes. En cas contrari haurà d’abonar l’import de la mensualitat del mes següent. Si la baixa es presentés dins del primer trimestre, l’estudiant podria tornar a sol·licitar plaça pel següent curs quedant subjecte a la decisió del Centre. Si la baixa es presentés passat el primer trimestre, l’estudiant hauria d’abonar l’import del curs complert per poder continuar els estudis a BAU.

Cancel·lació del curs

El centre es reserva el dret de cancel·lar l'activitat:

 • En cas de no arribar al nombre mínim d'estudiants establert.
 • Per circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

En cas de cancel·lació de l'activitat, es procedirà a la devolució de l'import total abonat per l'estudiant, inclòs l'import de les taxes universitàries.

 

4. Informació econòmica

Finançament de la matrícula

Abans de començar el període de matriculació, BAU farà públic el preu del crèdit per aquell curs acadèmic. L’import de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits als quals l’estudiant es matricula pel preu de cada crèdit, més 100€ de taxes universitàries, de gestió administrativa i les assegurances obligatòries. 

Modalitats de pagament

L’estudiant podrà abonar l’import del curs bé sigui fent un pagament únic del import total del curs, al qual s’aplicarà un 3% descompte, o bé per pagament fraccionat fent un primer pagament en formalitzar la matrícula i la resta dividit en nou quotes mensuals d’octubre a juny. Els pagaments es poden realitzar directament a la secretaria del centre (mitjançant targeta bancària), per domiciliació bancària o bé per transferència.

Quotes mensuals

El pagament de les quotes mensuals s’ha de fer efectiu en els 5 primers dies de cada mes. Els rebuts retornats pel banc es pagaran en efectiu a secretaria amb un recàrrec de 3 euros per despeses bancàries. Un retard de dos mesos en el pagament de les mensualitats, pot comportar l’anul·lació de la matrícula.

Assegurança

Els estudiants de BAU estan coberts amb una assegurança d’accident escolar. S’entén per accident escolar aquell que es produeix en la realització d’activitats directament relacionades amb el Centre. L’estudiant que realitzi pràctiques en empreses, haurà de contractar obligatòriament una as- segurança d’accidents per a l’activitat. Tal com ho regula el Decret 1497/1981 de 19 de juny; modificat pel Real Decret 1845/1994 de 9 de setembre.

 

5. Avaluació i sistemes de qualificació

Lliurament de treballs

Els treballs s'han de lliurar en la data estipulada pel professor a l'aula virtual de l'assignatura. La recuperació dels treballs (2ª convocatòria) es realitza a finals de curs segons les dates previs- tes en el calendari escolar. Aquestes recuperacions són per a aquells alumnes que en les dates previstes no van poder acabar una part del treball. No són per intentar fer en unes setmanes el que no s’ha fet durant tot un curs.

Si un alumne suspèn l’assignatura Projectes en el primer trimestre, pot continuar-la al segon trimestre. El què haurà de fer és presentar en recuperació el/s treball/s que té pendent/s al professor. Si un alumne en acabar el primer curs deu un treball d’aquesta assignatura, tindrà un NP i no podrà passar a segon curs. 

Correccions de treballs

El dia de lliurament dels treballs cada alumne exposa, argumenta i justifica el seu treball dins de l’aula, sempre que la correcció pugui ser oberta i global; pedagògicament, creiem, que les accions en grup són enriquidores per a potenciar la participació i l’expressió. 

A més l’alumne rep per part del professor els primers comentaris generals i la valoració sobre el seu treball. Si s’escau, el professor s’endú els treballs per a la seva correcció definitiva i la valoració final. Tot alumne té dret a recuperar els seus treballs un cop hagin estat corregits, per això haurà de quedar d’acord amb el professor, el Centre no se’n fa responsable. 

Revisió de treballs 

En cas de desacord amb alguna valoració (de treball o nota final) el professor i/o l’alumne, dins del termini establert en el calendari acadèmic, pot sol·licitar la seva revisió per escrit al coordinador de la seva especialitat. El coordinador designarà, si ho considera oportú, un tribunal format per ell mateix, dos professors i un alumne matriculat a la mateixa assignatura. 

Per tenir dret a un tribunal, cal que l’alumne compleixi la normativa pel que fa a l’assistència, el lliurament de treballs dins els terminis i l’actitud a classe. El tribunal escoltarà les opinions de l’alumne i del professor i si ho considera oportú, podrà modificar la qualificació inicial. L’acta corresponent serà signada pels membres del tribunal. 

Avaluació 

Els alumnes tenen dret a conèixer els criteris d’avaluació i qualificació de cada assignatura. A l’inici del curs, cada professor farà la presentació de la seva assignatura i del programa de curs alhora que definirà els seus criteris d’avaluació i funcionament a l’aula. 

Dins dels paràmetres pedagògics de BAU, l’assistència, el procés evolutiu i el nivell de coneixements adquirits són determinants. 

Els criteris que es tenen en compte en l’avaluació són els següents: 

 • Educatius. Correcció en la presentació. Seguiment de les directrius donades. Atenció i compliment dels processos de treball. Adquisició dels coneixements, teòrics i/o tècnics plantejats. 
 • Personals. Esforç personal, afany de superació i evolució. Motivació, interès, implicació e il·lusió. 
 • Creatius. L’alumne haurà de procurar fugir de les fórmules donades i esforçar-se en trobar la seva pròpia forma d’expressió. Els processos són més importants que els resultats. 

L’alumne ha de procurar potenciar la investigació, la teoria i la redacció; ha de ser curiós amb tot allò que l’envolta, obert, receptiu i, dins el possible, interdisciplinari. La reflexió sobre el treball propi o sobre el dels altres ens ajuda en els nostres processos de treball. L’alumne ha de perdre la por a l’expressió escrita i oral, i utilitzar-la com una part més del treball.