Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies

FAQ COVID-19 - Màsters

Davant de la situació actual de mesures extraordinàries per fer front a la COVID-19, BAU es manté ferm en el seu compromís i defensa de la docència i l'experimentació presencials com a garantia d'un aprenentatge ple i satisfactori. BAU ha incrementat notablement la capacitat tecnològica del seu entorn físic i virtual per oferir i fomentar una docència adaptada a les circumstàncies actuals. En lloc de concebre la tecnologia com a eina de dispersió i aïllament, BAU la utilitza per reforçar la formació presencial, un repte en constant evolució.

Com s'està desenvolupant el curs 2020-21?

L'actual curs acadèmic està funcionant amb la normalitat prevista tenint en compte la situació de COVID-19, de manera que quasi la totalitat de les classes de màster i postgrau tenen lloc de manera presencial.

BAU ha adoptat totes les mesures sanitàries seguint les normes i recomanacions de les autoritats competents: ús de mascaretes, desinfecció de mans, grups reduïts, espais adequats per complir amb la distància de seguretat, i desinfecció i ventilació de les aules, entre altres.

A més a més, el centre disposa d'un servei directe d'assessorament sobre la COVID-19 que atén personalment tots els casos a partir de les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries.

Què passa quan es produeix un cas de COVID-19 al centre?

Quan s'han produït casos puntuals de COVID-19, el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) ha determinat que per la definició i tenint en compte l'aplicació estricta del pla de contingència del centre, l'alumnat, el professorat i el personal que han estat en contacte amb el positiu no compleixen les condicions perquè siguin contactes estrets, però sí contactes casuals.

Per aquest motiu, seguint les instruccions del SUVEC, l'alumnat, el professorat i el personal del centre, excepte la persona afectada, han pogut continuar amb la seva activitat habitual, extremant les mesures de protecció individual, minimitzant els contactes socials i amb atenció a qualsevol simptomatologia durant un període de deu dies.

Inici del curs acadèmic 2021-22

BAU té previst iniciar el curs 2021-22 amb total normalitat a partir d'octubre, oferint una formació eminentment presencial i amb totes les garanties de seguretat i qualitat universitària mitjançant grups reduïts i espais adequats i higienitzats, complint tots els protocols de prevenció que estableixen les autoritats sanitàries competents. BAU garanteix el correcte desenvolupament de la docència i l'adquisició de les competències establertes en cada formació.

Informació addicional sobre la docència del curs 2021-22 (COVID-19)

El sistema universitari català estableix un període d'excepcionalitat durant el curs 2021-22 com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19. En aquest context, els estudis impartits per BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, adscrit a la UVic-UCC, seguiran un model de docència presencial reforçada per sessions sincròniques i suport online mitjançant la plataforma d'aprenentatge del campus virtual. En el cas d'una nova emergència sanitària que impedeixi accedir a les instal·lacions universitàries, la docència es traslladaria íntegrament a la virtualitat.

Pràctiques externes en empreses

L'alumnat de màsters i postgraus de BAU pot sol·licitar i realitzar pràctiques extracurriculars en empreses. En el marc de la pandèmia de la COVID-19, les pràctiques externes, com que no són obligatòries en la formació de màsters i postgraus, es desenvoluparan segons els criteris establerts per la normativa en vigor i en funció de les directrius de l'empresa en les quals es realitzen. En alguns casos, i en funció de les condicions que ofereixin les empreses contractants, es podran realitzar pràctiques en modalitat de teletreball.

Què passa si no puc iniciar el curs de manera presencial a BAU per motius de mobilitat restringida generats per la COVID-19?

En cas de no poder iniciar presencialment un màster o postgrau a BAU per causes oficials derivades de la COVID-19, i sempre que es pugui presentar una certificació oficial que ho demostri, el centre oferirà iniciar el programa de manera online seguint les sessions a través de la plataforma virtual fins a la reincorporació al curs presencialment.

En el cas que les autoritats no permetin iniciar la formació presencial a l'octubre i obliguin al confinament temporal, la formació i l'ús de les instal·lacions de BAU s'adaptarà a la tipologia de confinament decretat per les autoritats.

Recomanacions tecnològiques

Davant d'una possible nova situació de confinament, serà recomanable disposar al llarg del curs de:

  • Ordinador amb capacitat suficient (en funció de la formació a cursar)
  • Connexió a Internet

Nota: en el cas d'un confinament, BAU proporcionarà, en la mesura que sigui possible, connexions en remot i facilitats per a l'accés als softwares necessaris.

Com es desenvoluparia la formació mitjançant la plataforma virtual?

En el cas d'un nou confinament, la formació s'impartiria mitjançant sessions online al Campus Virtual en temps real amb l'equip docent, en el mateix horari que les classes presencials mantenint el calendari acadèmic. Si la situació sanitària ho permet, les classes pràctiques (tallers, visites, etc.) es podran realitzar de manera presencial reservant espais i mantenint les normes sanitàries.

Podria suspendre's la impartició d'una formació de màster o postgrau al llarg del curs?

En cap cas, per motius de confinament, se suspendrà la implantació d'una titulació que ja hagi començat tant en format presencial com online. El programa establert es realitzarà íntegrament, tot i que els calendaris de la docència i dels lliuraments (TFM/TFP inclòs) podrien veure's modificats.

Què passa si una persona del grup de classe ha de confinar-se per COVID-19?

En aquest cas, BAU oferiria una formació online sincrònica mitjançant connexió audiovisual a l'aula presencial i amb seguiment online a través de la plataforma virtual.

Les persones que aquest curs 2020-21 han hagut de confinar-se estan rebent un suport total per part del centre i han pogut seguir la docència de manera telemàtica amb el seguiment, en tot moment, del professorat i la coordinació dels estudis.

Les sessions que havien de ser impartides per docents que estaven en confinament s'han reprogramat dins del calendari o s'han desenvolupat telemàticament, amb el seguiment en tot moment per la coordinació dels estudis.