Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en disseny d'espais interiors

El disseny d'espais interiors és una disciplina que uneix diferents components temàtiques i professionals, fruit de l'evolució i divisió especialitzada d'altres activitats relacionades: arquitectura, usabilitat, comunicació, disseny de producte y urbanisme entre d'altres..

 

 

 • Edició: 7a
 • Període lectiu: Del 15 d'octubre de 2019 a maig 2020. Presentació TFM: juny de 2020
 • Horari: De dilluns a dijous de 19 a 22 h
 • Modalitat: Presencial
 • Idioma: Espanyol
 • Preu: 7.800 €
 • Titulació: Títol de Màster en Disseny d’espais interiors atorgat per la UVic-UCC.

Presentació

Aquest màster unifica aquests criteris i ofereix una visió pedagògica i formativa per als dissenyadors d'aquelles especialitats que desitgen aprofundir en el coneixement específic del Disseny d'Espais Interiors en tots els formats en què es presenta en l'àmbit professional: habitatge, lloc de treball, efímer o comercial.

Objectius

 • Oferir les eines projectuals pròpies del disseny d’espais interiors.
 • Dotar l’estudiant de la capacitat d’aprofundir i reflexionar sobre les tècniques de representació més adequades per a l’expressió del dissenyador.
 • Incrementar el coneixement dels aspectes tècnics (recursos constructius, materials, il·luminació) que siguin necessaris per a la resolució dels projectes de disseny d’espais interiors.

Pla d'estudis

El màster s’estructura en quatre mòduls que concentren els àmbits de coneixement del Disseny d’Interiors que ens permetran abordar els projectes professionals. En cada mòdul els professors exposen una part de coneixements teòrics i una altra d’aplicació pràctica d’aquests coneixements en forma de projecte. Les classes es complementaran amb sessions magistrals a càrrec de professionals del sector i amb visites a escenaris reals.

En l’última fase del màster es treballa en el Projecte Final de Màster per a la seva posterior defensa davant d’un tribunal de professionals especialitzats. L’estudiant comptarà amb el suport d’un tutor que el guiarà durant el procés de treball del projecte.

Mòdul I - Context Cultural.

Mòdul II - Àrea Projectual.

Mòdul III - Construcció i Producció.

Mòdul IV - Representació.

Programa

Mòdul I - Context cultural

Es pretén que l'estudiant, davant el plantejament d'un projecte determinat, sàpiga distingir temes de reflexió del seu propi interès, que adquireixi l'hàbit de viatjar cap enrere a la recerca de referències associades a aquests temes: que comprengui com això pot ajudar a comprendre l’evolució i l'estat actual del coneixement en aquest tema en concret i que, a més, adquireixi l'hàbit d'organitzar en un mapa crític personal.

L'objectiu principal d'aquest mòdul és dotar l'estudiant de coneixements històrics seleccionats de forma intencionada perquè sigui capaç de construir les seves pròpies referències prèvies al projecte.

I. Referències culturals:
 • Introducció al curs. Definició de temes i conceptes.
 • Treballar amb referències a la història: Escola Beaux Arts versus Bauhaus. - El projecte versus l’estil.
 • Temes i estratègies de projecte.
 • Recuperació de la referència a principis del segle XXI, la referència operativa.
 • Concepte de Paradigma.
 • L’Espai comercial. Temes de projecte. Referències.
 • El lloc de treball. Temes de projecte. Referències.
 • Habitar. Temes de projecte. Referències.
 • Espais efímers. Temes de projecte. Referències.
 • Cap a l’organització d’un mapa propi de referències.
II. Referències històriques:
 • Recorregut per la història dels espais interiors des de la intimitat.
 • Recorregut per la història dels interiors des de la memòria.
 • Recorregut per la història dels interiors des dels límits.

Mòdul II - Àrea Projectual

El projecte és l'eix vertebrador de qualsevol procés de disseny d'un espai interior i, a la vegada, la síntesi de tots els coneixements.

La combinació equilibrada de l'anàlisi de l'espai, del programa funcional i del bagatge cultural del dissenyador és la base per al desenvolupament dels projectes de disseny d'espais interiors.

Aquest mòdul té com a objectiu principal que l'estudiant identifiqui tipològicament el projecte de disseny interior que ha de resoldre. Per a això no només és necessari situar-lo dins d'un sector de producció professional, sinó també dins d'un corrent o tendència estilística i històrica consolidada en el present per referències objectives.

Metodologia del Projecte de Disseny d'Espais Interiors
 • Introducció al curs. La metodologia del disseny segons l'escola d'Ulm.
 • Mètodes i metodologies.
 • Teoria del mètode versus pràctica intuïtiva.
 • La documentació del projecte de disseny d'interior generada des del mètode.
 • El descobriment d'una metodologia personal.
 • Resum del tema.
Tipologies: Projectes d'Habitatge
 • Formes de viure. Societat canviant i espai flexible.
 • La persona i la seva relació amb la concepció de l'espai. Una casa no és una llar.
 • Velles funcions, noves respostes.
 • L’espai i les emocions. Necessitats abstractes, solucions concretes.
 • Els espais al servei de la persona.
 • Les noves tecnologies. Criteris de sostenibilitat.
Tipologies: Projectes de Lloc de Treball
 • El lloc de treball com a sistema. L’espai de treball.
 • El lloc de treball com a activitat. El lloc de treball.
 • Anàlisi de les noves formes de treballar i la seva relació amb l’espai de treball.
 • El lloc de treball com a sistema. L'Espai.
 • El lloc de treball com a activitat. El Quefer.
Tipologies: Projectes d'Espais Comercials
 • Desenvolupament i definició d'una fórmula comercial.
 • Aplicació de la fórmula en un local comercial ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • El caràcter de repetició o franquícia pensat per a la seva aplicació en diferents localitzacions i en variades formes i superfícies.
 • Identificació i disseny de les peces de caràcter corporatiu.
Tipologies: Projectes d'Espais Efímers
 • Conceptes i Anàlisis: Marca i Producte. L'efecte reclam i l'espai.
 • Referents i història del producte.
 • Referents i història del sector esportiu representat.
 • Anàlisi de l'espai de muntatge i àrea d'acció.
 • Valoració bàsica del cost del muntatge.
 • Presentació del projecte en públic.
 • Correcció del projecte i valoració pública del resultat. 
Projecte Professional de Disseny d'Espais Interiors
 • Introducció al Projecte professional.
 • Exigències i finalitats del Projecte de Disseny Interior professional.
 • La documentació prèvia al Projecte de Disseny Interior professional.
 • La representació del Projecte de Disseny Interior professional: de la petita a la gran escala.
 • El projecte específic del dissenyador d'espais interiors: la comunicació d'aptituds.

Projecte Final de Màster

 • Elecció del tema.
 • Treball en equip: gestió de propostes.
 • Documentació del Projecte Final de Màster.
 • Representació i comunicació del Projecte Final de Màster.
 • Defensa del Projecte Final de Màster.

Mòdul III - Construcció i producció

La construcció i les instal·lacions formen part del procés projectual. El coneixement dels sistemes constructius, dels materials i les seves característiques i de les instal·lacions és necessari per al desenvolupament del projecte professional.

En aquest mòdul s'aprofundeix en l'ergonomia, la restauració i la rehabilitació com a paràmetres bàsics per a la realització de qualsevol projecte de disseny d'interiors.

 • Construcció/gestió de projectes i obres: Aprofundir en el coneixement dels materials i sistemes constructius utilitzats en projectes de disseny d'interiors. Ens interessaran especialment aquells existents amb els quals el projecte s'ha de relacionar, estudiant les seves possibilitats de recuperació i entrega amb els nous materials a incorporar.
 • Ergonomia: Des de la perspectiva de l'ergonomia, l'abast dels coneixements i recursos necessaris tant per al desenvolupament de projectes de disseny d'espais interiors com per a la seva representació, presentació i comunicació.
 • Restauració i rehabilitació: L'objectiu principal és adquirir les tècniques específiques i els coneixements teòrics per intervenir de forma professional en qualsevol espai interior amb interès cultural i històric de forma respectuosa, sensible i amb el criteri adequat.
 • Il·luminació: fer servir les tècniques d’il·luminació com a eina projectual i aprendre els sistemes d’il·luminació que del mercat.
Construcció/gestió de projectes i obres

El bloc constructiu es desenvolupa en base als següents apartats:

 • Paviments.
 • Paraments.
 • Sostres.
 • Fusteries.

En cadascun dels apartats es realitzarà una explicació dels diferents sistemes que podem trobar per, posteriorment, veure les seves possibilitats de manteniment / relació en relació al projecte de disseny interior.

El bloc de gestió es desenvolupa en base als següents apartats:

 • Procés d'un projecte de disseny interior.
 • Agents.
 • Col·laboradors.
 • Planificació temporal, econòmica i de recursos.
 • Normatives principals.
 • Habitabilitat.
 • Llicències.
 • Mesuraments i pressupostos.
 • Documents de projecte i obra.
 • Reconèixer els sistemes i materials constructius dels edificis existents.
 • Adquirir criteri per a les actuacions d'intervenció sobre els edificis .
 • Entendre els diferents estadis i variants d'un projecte d'interiorisme.
 • Gestionar un primer projecte d'interiorisme.
Ergonomia
 • Organitzar el propi procés de disseny a partir de raonaments, intuïcions i experiència i argumentar el coneixement adquirit mitjançant el projecte.
 • Entendre i vincular l'ergonomia tant al procés conceptual com al recorregut projectual.
 • Identificar, enumerar i jerarquitzar els components ergonòmics de la problemàtica de disseny plantejada.
 • Analitzar i interpretar, des de la ergonomia, models de referència.
Restauració i rehabilitació
 • Localització d'espais amb interès cultural i històric, valoració de les característiques dels mateixos i proposta d'intervenció amb canvi d'ús utilitzant criteris que justifiquin el diàleg entre l'espai original i la intervenció.
 • Valoració de les característiques dels espais i proposta d’intervenció.
Il·luminació
 • Evolució tècnica de la llum.
 • Referències culturals.
 • Propietats i característiques de la llum.
 • Llums i lluminàries.
 • Tipologies d’espais i tipologies d’il·luminació.

Mòdul IV - Representació

Reflexió, estudi i aplicació dels sistemes de representació per a la comunicació i presentació d'un projecte professional de disseny d'interiors.

L'objectiu d'aquest mòdul és el de proporcionar a l'estudiant eines i hàbits per abordar el tema de la representació com un aspecte fonamental a l'hora d'afrontar el procés projectual. Només des de l'exercici de la representació de la realitat es pot prendre consciència i coneixement precís d'ella.

Eines per a la representació del projecte de l’espai interior: “Tot és Interior”
 • Món interior. El Dibuix com a aptitud davant del projecte.
 • Sistemes de projecció ortogonal 1: planta i alçat.
 • El diagrama com a eina projectual.
 • Sistemes de projecció ortogonal 2: Els alçats interiors.
 • La representació tridimensional de l’espai: projeccions axonomètriques.
 • La projecció amb perspectiva.
Reflexions sobre la representació de les formes des de la història
 • Introducció: idea i projecte.
 • Orígens i evolució de la representació gràfica.
 • Sistemes de representació en fase d’avantprojecte.
 • Mètodes, usos i funcions de la representació gràfica.
 • Representació i projecte.
 • Sistemes de representació.
Photoshop per a dissenyadors d’espais interiors
 • Sistema vectorial versus mapa de bits.
 • Digitalització.
 • Resolucions per a la producció.
 • Resolucions per a la importació.
 • Llenç.
 • Modes de color. Modes de fusió.
 • Formats d’arxiu.
 • Espais de treball.
 • Introducció a Bridge.
 • Paleta color.
 • Paleta capes.
 • Treballar amb grups de capes.
 • Modes de fusió i creació de motius.
 • Creació de colors.
 • Paleta pinzells.
 • Estils i efectes de capes.
 • Paleta història.
 • Paleta canals.

Sortides professionals

 • Estudis de disseny d'interiors.
 • Estudis d'arquitectura.
 • Empreses dedicades a: escenografia, espais efímers, muntatges d'exposicions i / o estands.
 • Restauració d'espais.
 • Assessorament i direcció artística.

Cost

Cost total del curs: 7.800 €

Modalitats de pagament

S’ofereix diferents modalitats de pagament de l'import del curs:

 • Pagament únic: descompte del 3%
 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:
  • 1er pagament del 40% de l’import del curs que es realitza en formalitzar la matrícula
  • 2on pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de novembre
  • 3er pagament del 30% de l’import del curs, abans del 5 de gener

Els ex estudiants de BAU es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos. S'entén per ex estudiant de BAU aquell que, no estant matriculat en el curs acadèmic actual, hagi superat el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o BAU Nit, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Sol·licita informació

Envia'ns un missatge i ens posarem en contacte amb com més aviat millor.