Play
Veure tots els màsters i els postgraus

Màster en Disseny de Branding i Packaging

Aprén a construir una marca potent mitjançant la gestió estratègica del conjunt d'elements que la formen: la identitat, l'embalatge i la comunicació online i offline.

Descripció del pla d'estudis

 • Edició: 14a
 • Període lectiu: del 2 d'octubre de 2024 al 30 de juny de 2025. Presentació TFM: juny de 2025
 • Horari: de dilluns a dijous de 18:00 a 21:00
 • Modalitat: presencial
 • Idioma: castellà
 • Preu: 9.920 €
 • Titulació: Títol de Màster en Disseny de Branding i Packaging atorgat per la UVic-UCC
 • Crèdits: 60 ECTS

Presentació

El Màster en Disseny de Branding i Packaging ofereix una formació teoricopràctica perquè els futurs dissenyadors de marca i embalatge adquireixin una visió holística i s'especialitzin en la conceptualització, la creació i el disseny de marca on-line i off-line, així com en el disseny d'un packaging que proporcioni experiències úniques i que consolidi l'engagement que els consumidors i les consumidores tenen amb les marques que consumeixen.

El programa del màster combina estratègia i recerca, el pensament creatiu, les tècniques de presentació, l’experimentació visual i el disseny gràfic, la sostenibilitat i el volum. El programa combina classes teoricopràctiques amb tallers en els quals els estudiants poden aplicar tots els coneixements adquirits. D'aquesta manera, l'estudiant obtindrà coneixements específics i una visió àmplia del disseny de branding i packaging els quals possibilitaran la seva òptima integració en els equips de treball multidisciplinaris.

El títol de Màster en Disseny de Branding i Packaging de 60 ECTS, s'obté cursant conjuntament els programes dels postgraus en Brand Design i Packaging Design, de 30 ECTS cadascun. Així mateix, cada postgrau es pot cursar de manera independent (veure secció postgraus). 

Pla d'estudis

Brand Design

Mòdul 1 - Immersió en el branding

Mòdul 2 - Estratègia de marca

Mòdul 3 - Eines creatives per al disseny de marca

Mòdul 4 - Eines i tècniques per poder presentar d'una manera eficaç

Mòdul 5 - Sistema visual d'identitat de marca i direcció d'art

Mòdul 6 - Experiència de marca

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Treball Final de Postgrau

Packaging Design

Mòdul 1 - Estratègia i gestió de packaging

Mòdul 2 - Recerca i tendències de packaging

Mòdul 3 - Eines creatives i direcció d'art per al disseny de packaging

Mòdul 4 - Eines tècniques i software per al disseny de packaging

Mòdul 5 - Ecodisseny i packaging sostenible

Mòdul 6 - Volum del packaging

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Treball Final de Postgrau

Programa

Postgrau en Brand Design

Mòdul 1 - Immersió en el branding

En aquest primer mòdul, l'estudiant obtindrà una visió holística del disseny de marca, els àmbits que implica i els aspectes clau per a la seva creació i gestió des del punt de vista del disseny i l'estratègia. Abans de començar a dissenyar, aprendrà a entendre què significa la disciplina del branding i a saber observar l'usuari i el context.

 • Marques, empreses i el negoci del disseny de marca. 
 • Entendre l’empresa i la marca: Tipologies d'empresa. Mapa de stakeholders. Estratègia i objectius. Tipologies de marca, posicionament, històric de marca, auditoria de marca.
 • Observar l’usuari i el context: Mapa d'empatia i user persona.Journey map i insights. Tendències de consumidor. Benchmark de la competència i referents. Tendències del mercat i cross-category.
 • El procés creatiu del disseny de marca.

Mòdul 2 - Estratègia de marca

El branding no només abraça l'aspecte visual, és també thinking, recerca, capacitat de síntesi i conceptualització. En aquest mòdul, l'estudiant aprendrà de manera teoricopràctica a entendre el propòsit d'una marca, a treballar l'ADN i la brand idea, i a ser capaç de fer-la extensible a un brand manifesto. A més, veurà les diferents tipologies d'arquitectura de marca.

 • ADN de marca: missió, visió, valors, propòsit de marca, atributs i personalitat, arquetips de marca.
 • Brand idea: metodologia per a la creació de la brand idea, taller de creativitat per a la ideació dels territoris creatius, les eines per a la conceptualització i el brand manifesto. 
 • Arquitectura de marca: tipologies d'arquitectura de marca i creació d'escenaris. 

Mòdul 3 - Eines creatives per al disseny de marca

A través de sessions teoricopràctiques de les diferents eines creatives clau que intervenen en la construcció del branding, l’estudiant aprendrà a visualitzar l'ADN de marca, a conceptualitzar una marca des del briefing i coneixerà la metodologia i el procés de creació del naming de marca. A més, realitzarà una immersió en el lettering pensat de forma específica per al disseny de marca.   

 • Visualització de l'ADN de marca: eines per visualitzar els intangibles d'una marca. 
 • Conceptualització i creativitat visual: com crear conceptes visuals potents. Estratègies narratives. Síntesis de la imatge. Recursos expressius.
 • Lettering: com podem treballar el lettering en el disseny d'una marca. Formes, construcció i composició.
 • Naming: el nom, la identitat verbal de la marca. Briefing del naming. Estratègia creativa, procés i tècniques de creació del naming. Selecció d'un naming.

Mòdul 4 - Eines i tècniques per poder presentar d'una manera eficaç

A través de sessions teoricopràctiques, l'estudiant aprofundirà en aspectes específics de les presentacions en públic tenint en compte els objectius, el guió, l’storytelling i la posada en escena. A més, tractarem de forma pragmàtica a plantejar els materials d'una presentació i un pressupost de branding tenint en compte totes les fases del procés del disseny.

 • Presentacions d'un projecte de branding: objectius, guió, storytelling i posada en escena. 
 • Pressupost d'un projecte de branding.
 • Personal branding: les credencials del dissenyador de marca. 

Mòdul 5 - Sistema visual d'identitat de marca i direcció d'art

En aquest mòdul, l'estudiant aprofundirà en cada un dels elements visuals —marca, tipografia, color, imatges, il·lustració, icones, moviment, UX i UI— que intervenen en la creació d’un sistema de marca. Una direcció d'art creativa i eficaç és capaç de visualitzar de forma potent i única l'ADN i la brand idea.

 • Marca: logotip, imagotip, isotip (símbol), isologotip. Variants.
 • Direcció d’art.
 • Estil visual.
 • Tipografia.
 • Color.
 • Imatges. 
 • Il·lustració.
 • Icones. 
 • Moviment. 
 • UX, UI.

Mòdul 6 - Experiència de marca

En aquest bloc formatiu, l'estudiant aprendrà a planificar, a estendre i a normalitzar el disseny d'un sistema visual de marca en els diferents punts de contacte amb les persones: comunicació de marca en mitjans i mitjans digitals, webs, apps, esdeveniments, espais, staff, productes, serveis, packaging, etc.

 • Punts de contacte amb la marca. 
 • Planificació de l’extensió de marca. 
 • Disseny de l’extensió de marca en tots els punts de contacte. 
 • Manual de marca. 

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Realització de cinc tallers específics, des del briefing fins a la solució creativa en cinc àmbits diferents. Cadascun dels tallers pren com a punt de partida un sector diferent en el qual desenvolupem el projecte. Durant els workshops, l'estudiant entendrà diferents entorns competitius i podrà aplicar les metodologies, les eines i els coneixements adquirits durant el postgrau per consolidar-los de forma pràctica i experimental.

 • Redisseny de marca gran empresa
 • Marca petita empresa 
 • Marca per la innovació 
 • Marca amb lettering 
 • Marca en moviment, marca social - TFP

Treball Final de Postgrau

Finalment, cada estudiant desenvoluparà un Treball Final de Postgrau que aprofundirà en l'estratègia, la conceptualització i el disseny d'una marca innovadora i amb voluntat de crear impacte positiu en la societat. Seguirà la metodologia i el procés creatiu que s’ha impartit durant el Postgrau en Brand Design i el defensarà davant d’un tribunal. L'estudiant, juntament amb el tutor, escollirà el punt de partida del projecte de la feina que desenvoluparà.

 • Estructura del TFP.
 • Tutories grupals i individuals de seguiment.

Postgrau en Packaging Design

Mòdul 1 - Estratègia i gestió de packaging

En aquest primer mòdul, l'estudiant obtindrà una visió holística del que significa el disseny de packaging i del seu procés de construcció com a element clau de les marques. Dominarà el marc general d'un projecte de packaging, i serà capaç de dimensionar i de desenvolupar els projectes creatius que li plantejaran.

 • El procés creatiu del disseny de packaging
 • Estratègia i experiència de marca aplicada al packaging
 • Benchmark: anàlisi de la competència
 • Punts de contacte més enllà del packaging

Mòdul 2 - Recerca i tendències de packaging  

L'estudiant entendrà el moment de canvi que viu aquesta disciplina i coneixerà cap a on s'encamina el seu futur, tenint en compte les tendències que ens envolten i les noves demandes del consumidor. Els dissenyadors especialistes en packaging són i seran agents clau d'aquest canvi.

 • Tendències de consumidor
 • Tendències en packaging
 • Tècniques i metodologies de recerca
 • El paper del packaging a l'entorn digital

Mòdul 3 - Eines creatives i direcció d'art per al disseny de packaging

L’estudiant aprendrà, a través de sessions teoricopràctiques sobre les diferents eines creatives clau que intervenen en la construcció del packaging, a crear una big idea, dominarà la visualització delmoodboard i serà capaç de treballar la direcció d'art per al disseny de packaging. Aprofundirà especialment en la tipografia, la fotografia i la il·lustració.

 • Big idea: conceptualització i creativitat.
 • Moodboard: recerca i aproximació creativa al projecte. 
 • Direcció d'art: del concepte a la visualització, el sistema visual gràfic, la il·lustració i la fotografia. 
 • Tipografia: possibilitats de la tipografia al packaging, elements bàsics tipogràfics, microtipografia i macrotipografia.
 • Il·lustració: possibilitats de la il·lustració al packaging, estils d'il·lustració, il·lustració i concepte. 

Mòdul 4 - Eines tècniques i software per al disseny de packaging

L'estudiant aprendrà, a través de sessions teoricopràctiques de les diferents eines tècniques que intervenen en la construcció del packaging, coneixements específics del software informàtic, a més d'entendre les possibilitats que té davant els arts finals, els materials i els acabats.

 • Photoshop aplicat al packaging. 
 • Illustrator específic per a packaging.  
 • Arts finals: com realitzar i presentar un art final de packaging.
 • Materials i acabats: condicionants de sistemes d'impressió, substrats i acabats.   

Mòdul 5 - Ecodisseny i packaging sostenible

En aquest mòdul, l'estudiant s'introduirà en el món de l'ecodisseny de packaging i aprendrà què significa adquirint la visió, les eines i els processos necessaris per incorporar la sostenibilitat de manera holística en el disseny del packaging.

 • Fonaments de sostenibilitat, cicle de vida de producte i estratègies de millora.
 • Anàlisi ambiental qualitativa del packaging.  
 • Recerca de disseny incorporant el vector ambiental. 
 • Creativitat i conceptualització: límits per trobar idees innovadores en el marc de la sostenibilitat. 

Mòdul 6 - Volum del packaging

L'estudiant comprendrà el procés de creació d'un disseny de volum —concepte, usos, formes, materials, textures, cromàtica, etc.— des del briefing inicial, del qual n'entendrà el context de mercat tenint en compte l'experiència d'usuari amb el packaging.  

 • Volum: benchmark des del punt de vista del volum. 
 • Usabilitat: recerca centrada en l'usuari i la usabilitat del packaging.
 • Creativitat i conceptualització: de la idea a la realitat en el volum del packaging.

Mòdul 7 - Workshops pràctics

Realització de cinc tallers específics impartits per professionals reconeguts en els quals s'aborda des del briefing fins a la solució creativa en cinc àmbits diferents. Cadascun dels tallers pren com a punt de partida un sector diferent en el qual desenvolupem el projecte. Gràcies als tallers, l'estudiant entendrà diferents entorns competitius i podrà aplicar les metodologies, les eines i els coneixements adquirits durant el postgrau per consolidar-los de forma pràctica i experimental.

 • Packaging perfums niche
 • Packaging gran consum i sostenibilitat 
 • Packaging experimental 
 • Packaging il·lustratiu 
 • Packaging per a l'innovació - TFP

Treball Final de Postgrau

Finalment, cada estudiant desenvoluparà un Treball Final de Postgrau que aprofundirà en l'estratègia, la conceptualització i el disseny d'una packaging innovador amb la voluntat de crear un impacte positiu en la societat. Seguirà la metodologia i el procés creatiu que s’ha impartit durant el Postgrau en Packaging Design i el defensarà davant d’un tribunal. L'estudiant, juntament amb el tutor, escollirà el punt de partida del projecte de la feina que desenvoluparà. 

 • Estructura del TFP
 • Tutories de seguiment grupals i individuals. 
Veure tots els projectes

Professorat

Enric Batlle, CEO, Director creatiu de Batllegroup
Anna Muni, Directora d'estratègia i innovació a Batllegroup
Guillem Casino, Especialista en software per al disseny

Guillem Casino

Especialista en software per al disseny

Markel Cormenzana, Enginyer Mecànic. Dissenyador estratègic.

Markel Cormenzana

Enginyer Mecànic. Dissenyador estratègic.

Estela Ibarz, Dissenyadora gràfica, directora d'art i dissenyadora de tipografia

Estela Ibarz

Dissenyadora gràfica, directora d'art i dissenyadora de tipografia

Andrea Casas, Especialista en naming i identitat textual

Andrea Casas

Especialista en naming i identitat textual

Cristina Febrer, Periodista, consultora i docent

Cristina Febrer

Periodista, consultora i docent

Anna Serra, Dissenyadora gràfica

Anna Serra

Dissenyadora gràfica

Juan Fonseca, Design Director a Batllegroup

Juan Fonseca

Design Director a Batllegroup

Olga Morales, Client Services Director.

Olga Morales

Client Services Director.

Gerard Miró, Dissenyador gràfic

Gerard Miró

Dissenyador gràfic

Ingrid Toran, Dissenyadora Gràfica. Directora Creativa.

Ingrid Toran

Dissenyadora Gràfica. Directora Creativa.

Clara Pousa, Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

Clara Pousa

Dissenyadora gràfica especialitzada en tipografia.

David Martín, Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

David Martín

Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

Ivan Castro, Dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, cal·ligrafia i lettering

Ivan Castro

Dissenyador gràfic especialitzat en tipografia, cal·ligrafia i lettering

Philip Stanton, Artista visual, il·lustrador i dissenyador.

Philip Stanton

Artista visual, il·lustrador i dissenyador.

Kike Segurola, Director d'art

Kike Segurola

Director d'art

Adriana Escrivá, Especialista en innovació i estratègia mobile.

Adriana Escrivá

Especialista en innovació i estratègia mobile.

Xavier Balsa, Estratègia i gestió de marca

Xavier Balsa

Estratègia i gestió de marca

Esther Martin de Pozuelo, Dissenyadora gràfica. Arts finals i producció

Esther Martin de Pozuelo

Dissenyadora gràfica. Arts finals i producció

Enric Jardí, Dissenyador gràfic

Enric Jardí

Dissenyador gràfic

Marga Oller, Directora d'art i dissenyadora gràfica

Marga Oller

Directora d'art i dissenyadora gràfica

Sortides professionals

Aquest Máster vol capacitar l'estudiant per a un mercat laboral del qual cal entendre la creació de marques des d'una perspectiva àmplia és essencial. Les marques no són estàtiques, calen dissenyadors que sàpiguen escoltar, mirar, iterar, testar i crear una marca en constant evolució.

 • Agències de branding i packaging.
 • Empreses que gestionin marques i productes i/o hagin internalitzat el disseny d’aquestes, siguin empreses fabricants o de distribució.
 • Empreses d’innovació i transformació digital.
 • Agències de marketing digital, disseny web i apps.
 • Estudis amb equips creatius.
 • Estudis disseny industrial i de sostenibilitat. 
 • Agències de comunicació.

Empresa vinculada

Des dels seus inicis, el Màster en Disseny de Branding i Packaging està vinculat a l’agència Batllegroup, referent en estratègia, innovació i disseny. Amb àmplia experiència en dissenyar marques que connecten amb les persones, Batllegroup ha creat algunes de les love brands més icòniques d’aquest país.

Batllegroup - Branding & Packaging

Cost

Cost total del curs: 9.920 €

El cost total inclou un import de 200 € corresponent a las taxes universitàries, la gestió administrativa i les assegurances obligatòries.

Modalitats de pagament

S’ofereixen diferents modalitats de pagament:

 • Pagament únic

 • Pagament fraccionat, en 3 pagaments diferents:

  • 1r pagament, que es realitza en formalitzar la matrícula: 40% del cost del curs excloent les taxes. A l’import resultant s’afegeixen els 200 € corresponents a les taxes universitàries

  • 2n pagament, abans del 5 de novembre: 30% del cost del curs excloent les taxes

  • 3r pagament, abans del 5 de gener: 30% del cost del curs excloent les taxes

Es beneficien d'un 10% de descompte en qualsevol dels cursos els estudiants i ex estudiants de BAU que hagin superat com a mínim el 50% dels crèdits propis de la titulació de Grau, Graduat Superior en Disseny o Diploma en Disseny Gràfic, o el 100% dels crèdits propis de qualsevol de les titulacions de Màster o diplomes de Postgrau.

Més informació sobre beques i ajuts.

Informació del procés d’inscripció.

Normativa acadèmica de màsters i postgrau de BAU.

Descarrega el catàleg

Escriu les teves dades i t'enviarem un correu amb el catàleg sobre el Màster en Disseny de Branding i Packaging.