Codi ètic

El present Codi ètic és d’aplicació a BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny es basa en valors com el respecte, el compromís, l’equitat i la responsabilitat envers les persones.

Aquest Codi acomplirà la seva finalitat si esdevé un referent que inspiri la conducta de la institució / organització/ del centre i de cadascú dels seus membres.

El codi ètic de BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny es vertebra en els principis generals d’actuació que haurien de caracteritzar la conducta ètica de la comunitat de BAU, Centre Universitari de Disseny (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, estudiants, càrrecs i directius) davant la societat.

El codi ètic es desplega en deu principis inherents a l’organització envers les persones que hi treballen i hi estudien, al servei, així com a l’actuació de les persones i a la dimensió relacional:

  1. El respecte mutu amb la reprovació de qualsevol tipus de conducta violenta.
  2. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió.
  3. La honestedat acadèmica amb el reconeixement adequat de l’autoria de les idees, materials o documents que es generin i s’utilitzin.
  4. La qualitat per assolir l’excel·lència en l'aprenentatge, l’activitat docent i investigadora i en els processos organitzatius.
  5. La innovació educativa, tecnològica i institucional per potenciar les iniciatives emprenedores i la creativitat de les persones.
  6. L’esperit crític i la crítica constructiva com un instrument de progrés de la institució.
  7. L'eficiència per gestionar les activitats de les persones i dels grups de treball de manera que s’optimitzi el rendiment dels recursos disponibles.
  8. La professionalitat amb els nostres objectius, obligacions o càrrecs i amb la bona imatge de BAU, Centre Universitari de Disseny.
  9. La responsabilitat en l'administració dels recursos atenent a les necessitats reals i a la disponibilitat de mitjans i bens materials.
  10. La sostenibilitat i la preservació del medi ambient.