Tornar al Grau en Disseny

Treball Fi de Grau

És el darrer projecte del Grau en Disseny. Aquest projecte es planteja com una oportunitat, un accelerador, un espai d’aprenentatge únic. El TFG és un treball que ha de reunir les competències específiques i els resultats d’aprenentatge adquirits durant els estudis. Un treball per a poder validar els coneixements que s’han adquirit, així com el potencial creatiu, reflexiu, tècnic i metodològic dels estudiants.

EL TFG, per tant, és el lloc ideal perquè els estudiants se submergeixin en la recerca buscant noves maneres d’entendre el disseny.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Treball Final de Grau
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDT074

Continguts

Es pot entendre el TFG com un Projecte de Recerca en Disseny. Durant la realització del TFG l'estudiant desplega múltiples aspectes d'investigació relacionats amb:

- Pensament crític
- Processos de documentació
- Processos d'experimentació

El TFG pot tenir la finalitat de donar resposta tant a necessitats presents contextualitzades, així com obrir reflexions, debat i pensament crític al voltant del món actual i el que està per venir.

Resultats d'Aprenentatge

 • Realitza recerca en disseny que doni solució a una problemàtica real, possible, crítica o especulativa.
 • Integra en la seva recerca plantejaments culturals, artístics i instrumentals i metodologics de manera crítica i argumentada. Aplica amb coherència els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
 • Aplica metodes d’investigació adequades a l’objecte del seu estudi.
 • Sap realitzar un dossier de recerca i una producció formal de qualitat.
 • Sap planificar el seu procés de treball propi i presenta un pla de viabilitat temporal ajustat al projecte.
 • Es desenvolupa en situacions complexes dins del camp del disseny.
 • Comunica a tot tipus d'audiències de manera clara i precisa els coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

En el TFG es qualifiquen 2 elements:
1) Projecte de Recerca en Disseny
2) Comunicació / instal·lació del projecte.

Tots els paràmetres de gestió dels objectius, terminis, apartats, presentació, defensa es podran trobar en la Normativa del TFG.

Professorat

Mònica Mestanza, Doctoranda en Comunicació. Disseny gràfic, direcció d'art i direcció creativa

Mònica Mestanza

Doctoranda en Comunicació. Disseny gràfic, direcció d'art i direcció creativa

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de Gestió i Difusió Cultural

David Torrents, Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

David Torrents

Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Roc Albalat, Dissenyador gràfic. Art. Realització

Roc Albalat

Dissenyador gràfic. Art. Realització

Mireia Feliu, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

Mireia Feliu

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Coordinadora del Departament de Projectes del Grau en Disseny i del Treball de Fi de Grau

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística

Joan Ros, Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny

Joan Ros

Dissenyador de moda. Coordinador de l'itinerari de Moda del Grau en Disseny

Nadia Speranza, Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

Nadia Speranza

Graduada en Disseny Gràfic Editorial. Metodologia d'investigació i anàlisi

Joan Martorello, Disseny de moda i direcció artística

Joan Martorello

Disseny de moda i direcció artística

Jorge Caballero, Cineasta, Productor i Investigador Audiovisual

Jorge Caballero

Cineasta, Productor i Investigador Audiovisual