Tornar al Grau en Disseny

Tipografia II

A diferència de Tipografia I, no se centra tant en l'ús de la tipografia com en la seva generació, des de l'esbossat a partir de diferents sistemes fins a la creació digital del sistema tipogràfic. El contingut és més tècnic que al 1r semestre, i recomanat especialment per als alumnes amb una orientació clara al disseny gràfic. L’assignatura tracta qüestions relatives al dibuix de la lletra, morfologia, la sistematització en el disseny d'alfabets, o creació digital, entre d'altres.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG73

Continguts

8. La lletra: forma, estructura i funció

 • Família tipogràfica. Tipografia. Font. Estil. Pes.
 • Contrast, modulació, color, textura, Proporcions.

9. Introducció al lettering

 • Mètodes per esbossar. Digitalització.
 • Els elements de la cal·ligrafia en tipografia.
 • Gerrit Noordzij i la seva teoria de l’escriptura.
 • La paraula com a marca.
 • Llegibilitat i intenció comunicativa.

10. L’alfabet com a sistema

 • Introducció al disseny d’alfabets.
 • Concepte, esbossat i procés de digitalització.
 • Metodologies per la creació d’una tipografia.
 • Combinació de tipus. Jerarquies entre tipus.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica amb criteri les diferents tipografies a cadascun dels projectes que desenvolupa.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

Avaluació

 • La correcta realització i presentació de cada un dels exercicis de metodologia es valorarà amb un 70%.
 • La correcta realització dels exercicis de participació a classe es valorarà amb un 20%
 • Si l'assistència a classe és un 80% de les sessions representarà un 10% de la valoració final.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la fórmula següent:
metodologia 70% + participació 20% + Assistència 10% = 100%

Professorat

Jesús Morentin, Graduat Superior en Disseny Gràfic. Tipografia

Jesús Morentin

Graduat Superior en Disseny Gràfic. Tipografia