Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Espai III

Aquesta assignatura treballa sobre la recerca en disseny d'espais, amb l'objectiu de descobrir, afinar o ampliar una mirada i uns àmbits d'interès propis, així com desenvolupar metodologies projectuals que posin a prova qualsevol intuïció conceptual.
L'objectiu final consisteix en l'elaboració d'un dossier d'investigació en disseny que suposi un registre de la recerca a diferents nivells: referencial, metodològic, processual, de contingut i objectual.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI14

Continguts

BLOC 1. IMAGINARI DE PROJECTE: 'BOOK OF COPIES'
La còpia com a estratègia vàlida de recerca en disseny.
a. Construcció d'un marc referencial propi:
- Acumulació de referències externes.
- Classificació i edició del material acumulat per detectar un àmbit de recerca.
b. Construcció d'un marc referencial de projecte:
- Acumulació, classificació i edició de referències externes i pròpies.
- Experimentació, re-combinació i re-conceptualització del material acumulat per ajudar a definir un projecte de recerca en disseny d'espai.

BLOC 2. RECERCA EN DISSENY: KITS METODOLÒGICS
Aproximar-se a diferents metodologies d'investigació  com a corpus obert que permeti definir un camí per a la recerca en disseny, on es pensi fent i les preguntes estiguin lligades als objectes de disseny.
El treball amb aquestes metodologies haurien de permetre experimentar d'una manera crítica a partir dels actors implicats en l'espai (usuari, medi, rol del dissenyador) i detectar-ne les implicacions espaials.
Les metodologies (adaptables i recombinables segons necessitats de cada projecte):
- Disseny especulatiu i diegètic.
- Disseny paramètric.
- Diagramàtica.
- Objectes sonda.
- Etnografies creatives.
- 'Cacharreo' i experimentació material.
- Insatalar la investigació.
- Interacció.
- Participació.
- Altres...

BLOC 3. CONÈIXER L'ESPAI
Experimentar amb els atributs propis de l'espai:
- Topologia vs geometria. Idees topològiques de l'espai: continuïtat, jerarquia, espai negatiu, articulació, indeterminació, transparència, flexibilitat...
- Capacitat de la conceptualització espaial per generar forma.
- Combinació d'eines projectuals d'experimentació directa amb eines analítiques de conceptualització.

Resultats d'Aprenentatge

 • Sap situar un projecte argumentant-ne l’interès, viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo.
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny.
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades.
 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte.
 • És capaç de comunicar de manera expositiva el seu projecte de recerca en disseny.

Competències Específiques

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.  
La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents blocs de treball:

 • 90% Dossier d'investigació.
 • 10% Cultura de taller.

Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat.
És imprescindible la presentació de cada un dels blocs de treball per tal de ser avaluat.