Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Espai III

Aquesta assignatura treballa sobre la recerca en disseny d'espais, amb l'objectiu de descobrir, afinar o ampliar una mirada i uns àmbits d'interès propis, així com desenvolupar metodologies projectuals que posin a prova qualsevol intuïció conceptual.
L'objectiu final consisteix en l'elaboració d'un dossier d'investigació en disseny que suposi un registre de la recerca a diferents nivells: referencial, metodològic, processual, de contingut i objectual.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI14

Continguts

BLOC 1. IMAGINARI DE PROJECTE: 'BOOK OF COPIES'
La còpia com a estratègia vàlida de recerca en disseny.
a. Construcció d'un marc referencial propi:
- Acumulació de referències externes.
- Classificació i edició del material acumulat per detectar un àmbit de recerca.
b. Construcció d'un marc referencial de projecte:
- Acumulació, classificació i edició de referències externes i pròpies.
- Experimentació, re-combinació i re-conceptualització del material acumulat per ajudar a definir un projecte de recerca en disseny d'espai.

BLOC 2. RECERCA EN DISSENY: KITS METODOLÒGICS
Aproximar-se a diferents metodologies d'investigació com a corpus obert que permeti definir un camí per a la recerca en disseny, on es pensi fent i les preguntes estiguin lligades als objectes de disseny.
El treball amb aquestes metodologies haurien de permetre experimentar d'una manera crítica a partir dels actors implicats en l'espai (usuari, medi, rol del dissenyador) i detectar-ne les implicacions espaials.
Les metodologies (adaptables i recombinables segons necessitats de cada projecte):
- Disseny especulatiu i diegètic.
- Disseny paramètric.
- Diagramàtica.
- Objectes sonda.
- Etnografies creatives.
- 'Cacharreo' i experimentació material.
- Insatalar la investigació.
- Interacció.
- Participació.
- Altres...

BLOC 3. CONÈIXER L'ESPAI
Experimentar amb els atributs propis de l'espai:
- Topologia vs geometria. Idees topològiques de l'espai: continuïtat, jerarquia, espai negatiu, articulació, indeterminació, transparència, flexibilitat...
- Capacitat de la conceptualització espaial per generar forma.
- Combinació d'eines projectuals d'experimentació directa amb eines analítiques de conceptualització.

Resultats d'Aprenentatge

 • Sap situar un projecte argumentant-ne l’interès, viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo.
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny.
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades.
 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte.
 • És capaç de comunicar de manera expositiva el seu projecte de recerca en disseny.

Competències Específiques

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.
La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents blocs de treball:

 • 90% Dossier d'investigació.
 • 10% Cultura de taller.

Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat.
És imprescindible la presentació de cada un dels blocs de treball per tal de ser avaluat.

Professorat

Cristina Goberna, Llicenciada en Arquitectura. Recerca

Cristina Goberna

Llicenciada en Arquitectura. Recerca