Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Espai II

Aquesta assignatura, conjuntament amb la de Projectes de Disseny d'Interiors II, permet a l'estudiant aprofundir en el procés de Disseny d'Espais mitjançant l'anàlisi, la mirada crítica i l'experimentació tant dels atributs que defineixen els espais com dels actors que hi estan implicats i que l'articulen, el transformen, el generen i l'activen. En concret en aquest segon Taller, l'aproximació i la experimentació es centraran en els atributs de l'espai des de la perspectiva de la percepció i l'habitar dels espais, afegint i ampliant el treball en els atributs tractats en el taller anterior (espai i medi antropològic i mediambient).

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI63

Continguts

Bloc 1: Aproximacions

a. Aportacions i referents externs

 • Els ulls de la pell
 • Fenomenologia i percepció
 • La mirada desenfocada, l'espai negatiu
 • Espais d'apropiació per l'habitant emancipat
 • Espai i sintaxis: diàlegs entre l'espai i l'usuari. Estrategies atmosfèriques
 • Dialògica: la reconstrucció poètica dels espais

b. Aportacions personals

 • L'espai i l'home, mirades apropiades, mirades propies i mirades transversals. 
 • Exploració personal d'espais 

Bloc 2: Exploració i experimentació

a. Deconstrucció d'un espai

 • Deconstrucció des dels atributs de l'espai i el medi 
 • Deconstrucció des de la percepció de l'espai

b. Distorsions, transformacions i desquilibris

 • Exploracions dirigides 

c. Estrategies, sistemes i lògiques: equilibris inestables 

 • Espais paràsits emocionals
 • Desactivació i reactivació d'espais
 • Escenografies

Bloc 3: Construcció de l'imaginari professional (2)

 • Eines i estratègies per la construcció crítica de l'imaginari personal professional des de les aportacions i referents externs, les aportacions propies i les activitats d'exploració i experimentació 

Resultats d'Aprenentatge

 • Identifica i analitza de manera crítica les característiques (atributs) que configuren, defineixen i activen els espais des d'una perspectiva de la percepció i l'habitar dels espais.
 • Explora i experimenta els atributs que configuren, defineixen i activen els espais.
 • Aplica de manera coherent i raonada intencions i estratègies que transformen i/o generen espais i situacions.
 • Comunica adequadament i mitjançant l'ús del llenguatge audivisiual i l'ús d'altres recursos, tant el resultat d'ànalisis i d'experimentacions com la elaboració d'arguments complexes que descriuen els criteris i estrategies per transformar i/o generar espais.
 • Construeix adequadament un imaginari professional propi a partir de les aproximacions crítiques, la identificació, i la exploració dels atributs que intervenen en el disseny d’espais.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

 

Avaluació

L'assistència és obligatòria: amb menys del 70% de sessions cursades l'alumne no serà avaluat. 
Puntualitat en les entregues: Els exercicis no entregats a temps no seràn avaluats
Les activitats d'avaluació: 'informes dels estudiants' i  'realització i presentació i exposició de treballs o projectes' (amb un total del 80% de l'avaluació de l'assignatura) es puntuaran en atenció als següents indicadors transversals:

 • Identificació i anàlisi d'atributs
 • Exploració i experimentació d'atributs
 • Aplicació d'intencions i estrategies
 • Comunicació d'anàlisis, exploracions, intencions i arguments
 • Construcció de l'imaginari professional personal
 • Proposta de solucions complexes disruptives

Els indicadors es pondearan en cada exercici, treball o activitat en funció del pes específic d'aquests. Els percentatges s'indicaran a cada enunciat.