Tornar al Grau en Disseny

Taller d'Espai I

Aquesta assignatura permet a l'estudiant introduir-se en el procés del Disseny d'Espais mitjançant l'anàlisi i la mirada crítica dels diferents atributs de l'espai, posant el focus en l'experimentació a través del cos.

En aquest primer taller, l'aproximació i l'experimentació es centraran per una banda en les dimensions físiques de l'espai i la seva materialitat i per altra banda en les dimensions fenomenològiques i atmosfèriques.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI13

Continguts

Bloc 1: Aproximacions
a. Aportacions i referents externs
. El 'model' Barcelona: el disseny i l'espai públic com a motors del projecte de ciutat
. Homo ludens a l'espai: aproximacions situacionistes
. Espai i memoria: palimpsest, hipertext i caligrafies urbanes com a eines d'intervenció a l'espai
. Lògiques ecosistèmiques: estrategies simbiòtiques entre espai i medi
. Sostenibilitat mediambiental i espai bioclimàtic
. Espai i energia: de la tradició a la tecnologia
. Visites
b. Aportacions personals
. Actors en l'espai i el medi, mirades apropiades, mirades propies i mirades transversals.
Exploració personal des de la transdisciplina

Bloc 2: Exploració i experimentació
a. Visibilitzar els atributs espaials en el marc del medi
. Cartografies espaials
. Lògiques ecosistèmiques
b. Distorsions, transformacions i desquilibris
. Exploracions dirigides des dels atributs de l'espai
Bloc 3: Construcció de l'imaginari professional (1)
. Eines i estratègies per la construcció crítica de l'imaginari personal professional des de les aportacions i referents externs, les aportacions propies i les activitats d'exploració i experimentació

Resultats d'Aprenentatge

 • Identifica i analitza de manera crítica les característiques (atributs) que configuren, defineixen i activen els espais des d'una perspectiva ambiental y antropològica.
 • Explora i experimenta els atributs que configuren, defineixen i activen els espais.
 • Aplica de manera coherent i raonada intencions i estratègies que transformen i/o generen espais i situacions.
 • Comunica adequadament i mitjançant l'ús del llenguatge audivisiual i l'ús d'altres recursos, tant el resultat d'ànalisis i d'experimentacions com la elaboració d'arguments complexes que descriuen els criteris i estrategies per transformar i/o generar espais.
 • Construeix adequadament un imaginari professional propi a partir de les aproximacions crítiques, la identificació, i la exploració dels atributs que intervenen en el disseny d’espais.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

L'assistència és obligatòria: amb menys del 70% de sessions cursades l'alumne no serà avaluat.
Puntualitat en les entregues: Els exercicis no entregats a temps no seràn avaluats
Les activitats d'avaluació: 'informes dels estudiants' i 'realització i presentació i exposició de treballs o projectes' (amb un total del 80% de l'avaluació de l'assignatura) es puntuaran en atenció als següents indicadors transversals:
. Identificació i anàlisi d'atributs
. Exploració i experimentació d'atributs
. Aplicació d'intencions i estrategies
. Comunicació d'anàlisis, exploracions, intencions i arguments
. Construcció de l'imaginari professional personal
. Proposta de solucions complexes disruptives

Els indicadors es pondearan en cada exercici, treball o activitat en funció del pes específic d'aquests. Els percentatges s'indicaran a cada enunciat.

Professorat

Isabel Vega, Doctoranda. Grau en Arquitectura. Tecnologia. Sostenibilitat

Isabel Vega

Doctoranda. Grau en Arquitectura. Tecnologia. Sostenibilitat