Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Pràctiques Relacionals

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP8

Descripció

L'assignatura Taller de Pràctiques Relacionals es planteja com una exploració de les pràctiques artístiques com a articuladors de diferents formes de sociabilitat i relació, i ofereix a l'estudiant la possibilitat de dur a terme processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació en l'àmbit de les pràctiques relacionals. És una assignatura d'experimentació pràctica que interroga la constitució de diferents maneres d'acció, relació i participació, i es busca contextualitzar el treball respecte dels diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Art relacional, aproximació crítica als seus formats, genealogies i conceptes bàsics. Pràctiques artístiques com a interstici social; experimentació amb els comportaments, les relacions i les formes de sociabilitat. Exploració d'eines, formats i tècniques, tant els propis de la tradició artística com els incorporats des d'altres àmbits, per a la constitució de models d'acció i relació. Experiència, relació, interacció, participació; les modalitats d'articulació de comunitats, trobades i copresències. Exploració de la relació entre pràctiques relacionals i documentació. Ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques relacionals.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització, producció i activació de pràctiques relacionals.
 • Aplica eines, tècniques i formats adequats en la configuració de pràctiques relacionals.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística