Tornar al Grau en Disseny

Taller de Moda III

Generar un espai de reflexió teòrica i projectual per tal de poder crear tant un imaginari com un concept book. Pretén ampliar els límits i enriquir la capacitat per generar idees noves.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM14

Continguts

1. METODOLOGIES DE PROJECTE
1.1 Anàlisi i posterior aplicació de metodologies de disseny específiques de l'àmbit de la moda.
1.2 Conceptualització, desenvolupament i formalització d'una proposta de disseny en què es treballaran, entre altres, els següents aspectes:
Imaginari de moda
Concept book
2. METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ
2.1 Aplicació de metodologies d'investigació en les fases de conceptualització i desenvolupament del projecte.
3. CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL DISSENY DE MODA
3.1. IMAGINARI DE MODA
Es preveu desenvolupar un univers personal i que servirà per al futur del dissenyador.
El desenvolupament dels projectes seguirà la següent estructura:

 • Proposta
 • Recerca
 • Desenvolupament
 • Formalització
 • Presentació tant impresa com digital.

3.2 CONCEPT BOOK
Es treballarà la metodologia del concept book per posteriorment poder realitzar una col·lecció de moda.
El desenvolupament dels projectes seguirà la següent estructura:

 • Proposta
 • Recerca
 • Desenvolupament
 • Formalització
 • Presentació tant impresa com digital.

Resultats d'Aprenentatge

 • Detecta necessitats reals o especular sobre nous escenaris i avaluar els resultats de forma analítica i crítica.
 • Planteja propostes creatives que solucionin necessitats existents i/o en creïn noves de forma respectuosa amb els usuaris i l'entorn.
 • Planteja processos d'investigació i defineix objectius de disseny coherent amb els valors de la sostenibilitat i amb compromís per la diversitat de contextos i usuaris.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els objectius definits i amb el temps de que disposa.
 • Realitza processos d’avaluació sobre la pròpia pràctica i d’altres de forma crítica i responsable.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Investiga i realitza un imaginari de marca de moda.
 • Desenvolupa el concepte book per realitzar col·leccions de moda.
 • Exposa a un públic expert de forma comprensible, el seu projecte de disseny de moda a cadascuna de les seves diferents fases.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional dins el camp del disseny de moda.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Es realitzaran dos projectes partint d'una reflexió proposta i dos exercicis específics de l'àmbit del disseny de moda.

 • La correcta realització i presentació de cada un dels 2 projectes es valorarà amb un 80%.
 • La participació activa a classe i en els fòrums temàtics organitzats en l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència es valoraran amb un 20%.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la fórmula següent:

 • Projecte 1 x 40% + Projecte 2 x 40% + participació x 20%

Els criteris concrets d'avaluació de cada projecte i exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici.

Professorat

Fran Casado, Dissenyador de moda. Direcció d’art i concepte

Fran Casado

Dissenyador de moda. Direcció d’art i concepte