Tornar al Grau en Disseny

Taller de Moda II

Conèixer el funcionament de les tècniques i els recursos específics del disseny de moda i dotar dels fonaments i coneixements bàsics a l'alumne i de la capacitat per treballar i relacionar-se amb la indústria de la moda.

Aprendre el funcionament de les eines de disseny i prototipat digital de moda i les seves possibilitats i implicacions en els processos de disseny, per desenvolupar col·leccions en coherència amb un concepte, sabent triar les tècniques i els recursos de disseny, els acabats i la confecció adequades per a que comuniqui allò que es vol expressar. Iniciar un procés de recerca per aportar una visió innovadora i personal i representar la peça tècnicament per a la seva producció en sèrie. Al final del semestre caldrà presentar una col·lecció coherent.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVG63

Continguts

Projecte showroom privée

1. Reseach de tendències i desenvolupament de conceptes.

 • personal-book. univers del dissenyador i interessos personals.
 • recerca d'idees i conceptes per a una col·lecció pròpia.
 • selecció de conceptes. exemples híbrids, invisibilitat, deconstrucció ...
 • dossier de col·lecció.
 • exercici: elements de sustentació, estudi de subjecció de la peça.
 • realització de dos looks complets col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

2. Procés d'investigació personal.

 • book de recerca que mostra el procés de treball d'una col·lecció.
 • nomenclatura i detalls de col·lecció.
 • conceptes de col·lecció.
 • preplanning de col·lecció.
 • fitxes tècniques.
 • realització de dos look complets col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

3. Procés de producció de la col·lecció.

 • preparació i confecció de la col·lecció.
 • dossier de col·lecció.
 • line-up: estudi de siluetes i tipologia de peces.
 • look-book, book de vendes i escandall de col·lecció.
 • presentació de 15 peces en col·laboració amb l'assignatura de patronatge.

Resultats d'Aprentatge

 • Aplica els coneixements específics del disseny de moda a reptes compromesos amb el disseny Universal i casos d'estudi (usuari) específics.
 • Realitza projectes utilitzant diferents categories del disseny de moda i experimenta per aconseguir acabats, modela per descobrir volumetries, incorpora el patró i confecciona amb qualitat professional.
 • Utilitza el moodboard, panells de tendències i book d'investigació per desenvolupar i registrar el procés de treball d'una col·lecció de moda Pret a Porter i comunicar coherentment el concepte de manera professional i acurada en diferents formats i llenguatges expressius, a més d'emprar el seu nom com identitat corporativa de marca.
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ..), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny de moda.

Competèncias Específques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

 • Es realitzaran tres treballs que es valoraran el 30% cadascun.
 • Es valorarà un 10% la participació activa a classe.

Professorat

Claudio Marzà, Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Claudio Marzà

Graduat en Disseny de Moda. Arts digitals

Núria Costa, Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Núria Costa

Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Ane Castro, Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital

Ane Castro

Grau en Disseny, menció Moda. Fabricació digital