Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Taller de Moda II

Conèixer el funcionament de les tècniques i els recursos específics del disseny de moda i dotar dels fonaments i coneixements bàsics a l'alumne i de la capacitat per treballar i relacionar-se amb la indústria de la moda.

Aprendre el funcionament de les eines de disseny i prototipat digital de moda i les seves possibilitats i implicacions en els processos de disseny, per desenvolupar col·leccions en coherència amb un concepte, sabent triar les tècniques i els recursos de disseny, els acabats i la confecció adequades per a que comuniqui allò que es vol expressar. Iniciar un procés de recerca per aportar una visió innovadora i personal i representar la peça tècnicament per a la seva producció en sèrie. Al final del semestre caldrà presentar una col·lecció coherent.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVG63

Continguts

Projecte showroom privée

1. Reseach de tendències i desenvolupament de conceptes.

 • personal-book. univers del dissenyador i interessos personals.
 • recerca d'idees i conceptes per a una col·lecció pròpia.
 • selecció de conceptes. exemples híbrids, invisibilitat, deconstrucció ...
 • dossier de col·lecció.
 • exercici: elements de sustentació, estudi de subjecció de la peça.
 • realització de dos looks complets col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

2. Procés d'investigació personal.

 • book de recerca que mostra el procés de treball d'una col·lecció.
 • nomenclatura i detalls de col·lecció.
 • conceptes de col·lecció.
 • preplanning de col·lecció.
 • fitxes tècniques.
 • realització de dos look complets col·laborant amb l'assignatura de patronatge.

3. Procés de producció de la col·lecció.

 • preparació i confecció de la col·lecció.
 • dossier de col·lecció.
 • line-up: estudi de siluetes i tipologia de peces.
 • look-book, book de vendes i escandall de col·lecció.
 • presentació de 15 peces en col·laboració amb l'assignatura de patronatge.

Resultats d'Aprentatge

 • Aplica els coneixements específics del disseny de moda a reptes compromesos amb el disseny Universal i casos d'estudi (usuari) específics.
 • Realitza projectes utilitzant diferents categories del disseny de moda i experimenta per aconseguir acabats, modela per descobrir volumetries, incorpora el patró i confecciona amb qualitat professional.
 • Utilitza el moodboard, panells de tendències i book d'investigació per desenvolupar i registrar el procés de treball d'una col·lecció de moda Pret a Porter i comunicar coherentment el concepte de manera professional i acurada en diferents formats i llenguatges expressius, a més d'emprar el seu nom com identitat corporativa de marca.
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ..), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny de moda.

Competèncias Específques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

 • Es realitzaran tres treballs que es valoraran el 30% cadascun.
 • Es valorarà un 10% la participació activa a classe.