Tornar al Grau en Disseny

Taller de Gràfic i Comunicació Visual III

L’assignatura és un taller d’experimentació creativa que treballa els projectes d’iniciativa pròpia i la investigació, posant el focus en el procés creatiu i deixant que les idees evolucionin cap llocs imprevistos. La metodologia dona eines per formar un marc de referents específic i trobar una veu pròpia, on el fer i el pensar van de la mà. El taller és un espai d’incubació d’idees i acaba el semestre amb un avantprojecte que posa les bases del TFG.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG14

Continguts

Bloc 1

Direcció Creativa, Direcció d'Art i Disseny

 • El concepte, capacitat de generar projectes de comunicació propis
 • La direcció d'art com a missatge. La fotografia, la il·lustració i l'art com a emissor de missatges
 • disseny experimental

Bloc 2

 • La investigació en disseny. Investigar usant eines (pròpies i alienes)
 • Disseny interdisciplinari. Projectar sobre la base de la barreja de disciplines

Bloc 3

 • Avantprojecte. Desenvolupar un marc teòric i pràctic per al projecte final de grau.

En els tres blocs i de manera setmanal es crearà entre tot el curs el projecte Randyyoupostuberom / Bau. Un projecte per desenvolupar múscul visual i comunicatiu.

Resultats d'Aprenentatge

 • Sap realitzar un avant-projecte argumentant l’interès , viabilitat, i motivacions per a realitzar-lo.
 • Construeix, a través del registre, un marc referencial cultural, artístic, i estètic, des de què poder desenvolupar un projecte de disseny.
 • Argumenta amb rigor un procés de recerca en disseny utilitzant metodologies variades.
 • Sap realitzar un procés d’experimentació formal, matèrica , tecnològica i sap extreure’ns conclusions sobre la seva aplicació en un projecte.
 • És capaç de comunicar de manera expositiva el seu avant-projecte de recerca en disseny.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.
La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents blocs de treball:

 • 60% Treballs i exercicis de taller.
 • 40% Avantprojecte.

Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura.
L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 80% per tenir dret a ser avaluat.
És imprescindible la presentació de cada un dels blocs i exercicis semanals de treball per tal de ser avaluat.

Professorat

David Ortiz Juan, Màster en Arts Visuals. Producció artística

David Ortiz Juan

Màster en Arts Visuals. Producció artística