Tornar al Grau en Disseny

Taller de Gràfic i Comunicació Visual II

El taller fomenta l'experimentació formal a partir dels materials, el treball manual, els formats i sistemes de reproducció no convencionals. Els exercicis afavoreixen la descoberta d’estils gràfics nous per evitar l'encasellament en un estil formal i dotar a les peces d’una major personalitat i expressivitat.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
  • Codi de l'assignatura: GDVG63

Continguts

Sistemes de reproducció no convencionals
- Eines i materials (Fotocopiadora, fax, escàner, etc)
- Anàlisi de referents
- Experimentació
- Aplicació a format físic
- Aplicació a gràfica en moviment

Sistemes d'il.lustració per capes
- Eines i materials (Stencil, spray, etc)
- Anàlisi de referents
- Experimentació
- Aplicació a format físic

Animació stop-motion
- Eines i materials (Plastilina)
- Tècniques d'animació
- Anàlisi de referents
- Aplicació a format vídeo

Gràfica aplicada al volum
- Eines i materials (Paper, cartulines, etc)
- Tècniques d'impressió
- Anàlisi de referents
- Aplicació a format físic en volum

Sistemes de reproducció manuals
- Eines i materials (Materials orgànics i/o minerals)
- Tècniques d'estampació
- Anàlisi de referents
- Aplicació a format físic tèxtil

Gràfica aplicada a l'espai
- Escala real i prototipatge
- Materials
- Tècniques d'impressió
- Anàlisi de referents
- Aplicació en exposicions i/o instalacions

Resultats d'Aprenentatge

Aplica adequadament la gràfica a un volum o un espai, tenint en compte l'escala i la relació amb l'espai arquitectònic.
Descobreix usos innovadors amb materials i sistemes de reproducció.
Experimenta amb materials i tècniques de producció no convencionals.
Treballa amb estils gràfics diversos.
Vincula la formalització a conceptes abstractes i sap trobar el context adequat per usar els resultats de l'experimentació formal.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS:
L'assignatura constarà de 6 tallers específics (cadascun dels quals es valorarà amb un 17% de la nota).
La correcta realització i presentació d'aquests exercicis equivaldrà a un 80% de la nota final.
L'assistència, participació i treball a classe en cadascun dels projectes equivaldrà a un 20% de la nota final.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la següent fórmula:

Exercicis 80% + Participació 20% = 100%

Els exercicis assignats tindran un temps d'entrega determinat.
La no entrega en el termini marcat equivaldrà a un "no presentat".
Tots els exercicis entregats dins del termini marcat podran ser presentats novament per tal de poder millorar la nota (suspesos inclosos).
Aquesta reentrega es podrà fer efectiva entre la setmana següent a la presentació inicial del taller fins una setmana abans de la finalització del curs.

Professorat

Arnau Pi, Graduat en Disseny Gràfic. Cultura

Arnau Pi

Graduat en Disseny Gràfic. Cultura

Adrià Molins, Titulat Superior en Disseny Gràfic

Adrià Molins

Titulat Superior en Disseny Gràfic