Tornar al Grau en Disseny

Taller de Gràfic i Comunicació Visual I

El taller familiaritza l’estudiant amb els aspectes bàsics del disseny editorial, com són la maquetació, l’ús de l’espai, la seqüència o el ritme de lectura. Els exercicis treballen diversos formats editorials: les cobertes, el foto-llibre o la revista, parant atenció als seus trets particulars i les fases de desenvolupament, des de la conceptualització fins a la realització final.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG13

Continguts

 1. Introducció a l’assignatura.
 2. Què és un llibre?
 3. Definició de diferents conceptes relacionats amb l'edició.
 4. Explicació dels diferents formats: revistes, llibres, premsa, formats digitals.
 5. Disseny d'una col·lecció de cobertes.
 6. Creació d'històries visuals per mitjà d'imatges en format llibre.
 7. Disseny dels elements bàsics d’una publicació en format paper. Creació de retícules.

Resultats d'Aprenentage

 • Reconèixer els diferents formats del disseny editorial i seleccionar el més adequat per a cada tipus de projecte.
 • Identificar diverses tipografies i seleccionar les més adequades per realitzar un projecte editorial.
 • Saber seleccionar i utilitzar les imatges més pertinents a cada estructura editorial, així com els elements complementaris com colors, etc.
 • Desenvolupar conceptes i idees, en els quals basar l'aspecte formal d'un projecte editorial.
 • Crear retícules i pautes de diagramació, per a una correcta ubicació de textos i imatges.
 • Saber desenvolupar-se en volums d'informació complexes que requereixen el desenvolupament de noves solucions.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

 • 10% Assistència
 • 20% Presentació a classe dels projectes
 • 70% Entrega dels treballs

Es valorarà: Idea, aplicació correcta de les eines, realització i grau d'implicació

L'avaluació és continuada

Professorat

David Torrents, Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura

David Torrents

Llicenciat en Belles Arts. Disseny gràfic. Cultura