Tornar al Grau en Belles Arts

Taller de Dibuix Experimental

Taller de Dibuix Experimental és una assignatura que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP1

Descripció

L'assignatura Taller de Dibuix Experimental es planteja com una exploració de les possibilitats del dibuix expandit i la seva relació amb altres pràctiques i disciplines, a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de dibuix experimental. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge sobre el comportament del material i la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Avançades, i té per objectiu oferir a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d’unesaltres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

 • Pràctiques de dibuix i pràctiques gràfiques experimentals, les seves genealogies i tècniques.
 • Anàlisi i experimentació amb la morfologia visual i els llenguatges.
 • Relació del dibuix amb altres pràctiques i disciplines.
 • Exploració de les possibilitats d'eines, suports i tècniques, tant els propis de la tradició artística com aquells incorporats des d'altres àmbits i la seva utilització en entorns analògics i digitals.
 • Experimentació amb la relació entre imatge i text.
 • El dibuix situat, escala, especificitat, agència.
 • Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs de dibuix experimental.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies amb relació a diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Resol de forma avançada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de pràctiques pedagògiques experimentals.
 • Tria de manera informada entre eines, suports i tècniques propis de la tradició artística i incorporats des d'altres àmbits i els utilitza en entorns analògics i digitals atenent les característiques de treballs específics de dibuix experimental.
 • Es comunica correctament amb lenguatge propi dels contextos de les pràctiques artístiques per articular qualitats intrínseques i ressonàncies associatives en treballs de dibuix experimental.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística