Tornar al Grau en Disseny

Taller de Creativitat

Aquesta assignatura forma part de la matèria d’Expressió Artística, de vocació experimental, es planteja com una aproximació a formes de recerca creativa.

Es proposa un recorregut que inclou: una aproximació a la investigació material a l'escena post-conceptualista de l'art contemporani, l'ús de la ficció com a espai de recerca en disseny, el desenvolupament de prototips diegètics, la materialització de storytellings i la problematització del concepte d'innovació mitjançant interfícies tangibles d'interacció. Es busca, mitjançant la ficció creativa, l'exploració material i l'obertura d'imaginaris, que l'estudiant adquireixi nocions bàsiques que ajudin a desenvolupar una mirada contemporània sobre les formes de recerca material que afavoreixen un diàleg entre l'art i el disseny.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF012

Continguts

Introducció: D'Interfícies a Interaccions

Aquest bloc consisteix en un apropament pràctic a les tecnologies d'interacció per aprendre a integrar tecnologies i explorar les seves possibilitats en projectes de disseny.

Bloc 1: Disseny ficció com a espai d'investigació

Aquest bloc explora les possibilitats de la ficció per a desenvolupar projectes de disseny que interroguin el present. Es proposa un abordatge metodològic al concepte de "prototip diegètic" i a les narratives creatives per a la investigació en disseny.

Bloc 2: Tècniques o tàctiques

Sabem que tècnica i tàctica no són el mateix. Però, què passa quan una tècnica s'utilitza de forma tàctica? Abordarem metodologies creatives en les que les eines són utilitzades de forma diferent a l'ús per al qual van ser inventades. El camí més llarg per aconseguir un resultat pot ser el menys eficaç però, durant el recorregut, es poden descobrir coses inesperades o bé es pot arribar a un altre lloc no previst. Així mateix veiem com també les eines de treball es poden hackejar i customitzar de tal manera que es van transformant durant el seu propi ús. L'objectiu, fer usos tàctics de les tècniques per explorar noves estètiques i llenguatges.

Bloc 3: Espais rars

Aquest bloc aborda l'estudi i la intervenció d'espais rars o absurds. Es tracta de realitzar un recorregut per llocs que van des de la ruïna com a document del passat fins a llocs poblats per les restes d'una cosa que mai es va arribar a construir. Seran objecte d'interès tant el macro, grans projectes urbanístics fracassats, com el micro, racons de l'espai públic que freguen l'absurd o són de dubtosa utilitat. El rar, el sinistre, fora mida seran els llocs des dels quals explorarem estètiques possibles materialitzades en un pensament espacial.

El bloc aborda també la idea d'inutilitat com a espai d'investigació. Treballarem el disseny d'objectes que ens col·loquen dins d'un context possible, i desdibuixen la idea d'utilitat, explorant altres materials.

Bloc 4: L'amor com a objecte de disseny

L'amor romàntic és un gran artefacte de disseny. Conté objectes, històries, expectatives, químics, tipografies, imatges i decepcions. En aquest bloc ens posarem mans a l'obra per dissenyar altres amors, altres possibles dissenys per a l'amor. Revisant la història de l'amor romàntic i els seus imaginaris, especularem sobre quins objectes i quines formes de disseny poden acompanyar noves formes d'estimar. Quan la parella de dos es queda curta, quan les xarxes d'interdependència es fan cada vegada més visibles, quan els rols de gènere estàndards es tornen insuficients, afloraran altres amors, altres imaginaris i altres dissenys de l'amor.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica estratègies creatives per resoldre problemes específics.
 • Proposa solucions innovadores ajustades als recursos donats.
 • Entén i aplica la ficció com a eina per desenvolupar propostes artístiques.
 • Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en català, castellà o anglès.
 • Aplica els seus coneixements, la compressió d'aquests en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • 20% Documentació
 • 10% Avaluació continuada, participació activa, puntualitat i actitud cooperativa
 • 10% Implementació de tecnologies d'interacció i documentació de les mateixes
 • 60% Treballs de classe

En tots els casos es valoraran quatre factors: la formalització, la conceptualització, el risc i la creativitat dels treballs lliurats. No s'avaluarà cap projecte que no s'ajusti als enunciats. Així mateix és imprescindible lliurar la documentació del taller per realitzar l'avaluació final.

Professorat

Carla Boserman, Doctora. Coordinadora del departament de Composició i Llenguatges

Carla Boserman

Doctora. Coordinadora del departament de Composició i Llenguatges

Serafín Álvarez, Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Serafín Álvarez

Doctorant. Llicenciat en Belles Arts. Producció artística i investigació. Artista

Camila René Maggi, Doctoranda. Llicenciada en Arquitectura. Recerca. Estudis culturals

Camila René Maggi

Doctoranda. Llicenciada en Arquitectura. Recerca. Estudis culturals