Tornar al Grau en Disseny

Taller de Color

Aquesta assignatura forma part de la matèria d'Expressió artística i ofereix a l'estudiant un espai de taller per a acostar-se al color, entenent-ho com una eina de coneixement, comprensió, pensament, comunicació i recerca.

Posarem en pràctica la teoria del color, abordarem les seves dimensions culturals, socials i polítiques, per a poder desenvolupar llenguatges creatius i estratègies expressives.

L'assignatura es desenvoluparà en una aula de taller a través d'exercicis específics de caràcter eminentment pràctic.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF041

Continguts

 • Color Pintura
 • Color Social
 • Color Espai
 • Color matèria
 • Color llum
 • Color i actualitat

Resultats d'Aprenentatge

 • Distingeix i usa les dimensions pictòriques, físiques, socials, culturals i polítiques del color.
 • Investiga sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal.
 • Assumeix risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives.
 • Formalitza entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l'exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals

Avaluació

L’avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici. La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents indicadors:

 • Distingeix i usa les dimensions pictòriques, físiques, socials, culturals i polítiques del color. (25%)
 • Investiga sobre referents contemporanis per anar creant i enriquint un imaginari personal. (25%)
 • Assumeix risc en el plantejament de les propostes plantejant solucions creatives. (25%)
 • Formalitza entregues que s'adeqüen als criteris dels objectius plantejats. (25%)
 • Es valorarà tant els coneixements assolits com l’evolució personal de cada alumne i la seva implicació amb l’assignatura
 • L’assistència a classe és obligatòria, essent necessària en un 70% per tenir dret a ser avaluat

Professorat

Montse Casacuberta, Llicenciada en Belles Arts. Artista. investigadora

Montse Casacuberta

Llicenciada en Belles Arts. Artista. investigadora

Marta Camps, Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Marta Camps

Doctora en Innovació Educativa. Llicenciada en Belles Arts. Investigadora pedagògica i artística

Laura Gual, Llicenciada en Psicologia. Estudis de Belles Arts. Pedagogia terapèutica

Laura Gual

Llicenciada en Psicologia. Estudis de Belles Arts. Pedagogia terapèutica

Anna Clemente, Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora

Anna Clemente

Llicenciada en Arquitectura. Il·lustradora