Tornar al Grau en Belles Arts

Taller d'Arts Digitals en Xarxa

Aquesta assignatura forma part de la matèria Técnicas, Tecnologías y Lenguajes Avanzados

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer i Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Optatives Grau en Belles Arts
 • Codi de l'assignatura: GBAOP11

Descripció

L'assignatura Taller d'Arts Digitals en Xarxa ofereix al/a l'estudiant la possibilitat d'aprofundir en les pràctiques artístiques digitals en línia, fent-ho a partir de la ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de peces gràfiques, sonores, audiovisuals i narracions interactives i no lineals en internet. És una assignatura d'experimentació pràctica que posa en relació l'aprenentatge de la tècnica amb l'emergència dels llenguatges. L'experimentació pràctica es posa, a més, en relació amb diferents marcs de referència artístics tant contemporanis com històrics.

Aquest taller forma part de la matèria que forma part de la matèria Tècniques, Tecnologies i Llenguatges Avançats i té per objecte oferir al/a l'estudiant la possibilitat de prosseguir en la comprensió i en el perfeccionament de tècniques i tecnologies ja abordades o d'iniciar-se en el coneixement d'unes altres, podent triar quins llenguatges, tècniques i mitjans són rellevants per a la seva pràctica.

Continguts

Introducció a les pràctiques artístiques en el context d'internet, aproximació crítica a les seves genealogies, principis i infraestructures. Aportacions de les dones i de col·lectius minoritzats en àmbit de les pràctiques artístiques en contextos digitals en línia. Conceptes bàsics de la implementació de peces gràfiques, sonores, audiovisuals i narracions interactives i no lineals a internet. Formats, xarxes, tecnologies interactives i gestors de continguts. Conceptualització, punt de vista i rol d'usuari. Disseny d'experiència i interfície. Maquetació i optimització per a dispositius i contextos. Ideació, desenvolupament, conceptualització i implementació de peces en contextos digitals.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques. (CB1)
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no). (CB5)
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional. (CT2)
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès. (CT6)
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional. (CT7)
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària. (CT7)
 • Resol de manera adequada processos d'ideació, desenvolupament, conceptualització i implementació de peces en contextos digitals. (CE6)
 • Utilitza adequadament les eines específiques per a la creació de continguts digitals en línia. (CE7)
 • • Coneix i utilitza a nivell bàsic els llenguatges de programació i la terminologia pròpia dels contextos digitals. (CE8)

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística