Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Gràfic I

L'assignatura introdueix a l’estudiant en projectes més llargs i complexos,  que requereixen d’una recerca més extensa i on l’estudiant ha de definir el sentit del projecte. L’assignatura convida a l’estudiant a personalitzar els projectes i les metodologies al seu perfil i interessos, amb enunciats oberts i projectes optatius. El semestre combina aquests projectes llargs amb projectes més acotats, i el temari posa especial èmfasi en la comunicació, la identitat corporativa, i l’experimentació amb els mitjans de comunicació.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG03

Continguts

Identitat corporativa:

 • Estratègia i concepte
 • Definició de la marca: actitud, tons de veu
 • Recursos gràfics
 • Sistemes d'identitat corporativa, tipologies
 • Requisits i dinàmica de treball
 • Coherència vs. diversitat
 • Innovació en mitjans i suports de disseny gràfic

Comunicació de continguts o ficció:

 • Estratègia de comunicació
 • Objectius, públic, suports, missatges
 • Mapa de posicionament
 • Fortaleses i debilitats

Ús de la imatge:

 • Creació de significat
 • Missatges unívocs i equívocs

Resultats d'Aprenentatge

 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.
 • Desenvolupa gràficament diverses peces de comunicació, les dota d'una identitat reconeixible i produeix identitats i sistemes gràfics.
 • Sap estructurar i construïr una narració per tal de conectar amb un públic i fomentar la reflexió.
 • Realitza projectes utilitzant diferents categories de l'àmbit del disseny gràfic dotant‐los de personalitat gràfica.
 • Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Realització de treballs o projectes, Seguiment del treball realitzat.

L'avaluació inclou autoavaluació i evaluació creuada cega, segons el treball. Tots els tipus d'avaluació es faran mitjançant els indicadors especificats a l'enunciat.

 • Projecte 1: 40%
 • Projecte 2A: 24%
 • Projecte 2B: 36%

Professorat

Pau de Riba, Doctorand. Graduat en Disseny Gràfic. Coordinador de l'itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual

Pau de Riba

Doctorand. Graduat en Disseny Gràfic. Coordinador de l'itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual