Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny d'Interiors III

Convocant la figura d'un encàrrec real o cas d'estudi concret, aquesta assignatura parteix de les capacitats que ja té l'alumne de posicionar-se de forma crítica davant de situacions de conflicte, repte, innovació, etc. mitjançant diferents metodologies i amb resultats adequats als requeriments del disseny d'interiors.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI04

Continguts

L'assignatura aborda la realització de dos projectes en el marc teòric del co-disseny, disseny especulatiu, disseny de producte i disseny sostenible.
L'objectiu programàtic serà reflexionar sobre els ponts que es tendeixen entre la pràctica acadèmica del disseny i el sector productiu / empresarial, en els nous contextos de col·laboració en disseny. La figura d'un encàrrec o cas d'estudi concret guiarà les directrius del projecte.

RETO1_ INTERVENCIÓ ESPACIAL I INTEGRACIÓ DE NOVES NATURALESES.

En el primer projecte el repte consisteix a articular els àmbits de Lo Natural; El Cultural i el Artificial a través del desenvolupament d'una proposta que Mobiliari, equipament i productes, que recullin les especificitats d'un projecte de permacultura-coworking.

 • L'encàrrec professional: CO-DISSENY
 • Dissenyador i client, exploració de mecanismes de comunicació.
 • La identitat i representativitat, el projecte des del punt de vista comercial. Briefing i contrabriefing.
 • Auto-gestió d'espais i auto-creació.
 • Actuacions sobre l'espai: ANÀLISI i ideació
 • Anàlisi de l'espai d'actuació: procés de documentació i investigació.
 • L'espai intervingut: arqueologia de l'espai ocupat.
 • Composició espacial: funcionalitat, matèria, llum i color en espai d'intervenció.
 • Mapeig de circulacions i vincles amb l'entorn.
 • Noves natures espacials: ropostes ESPACIALS
 • Posicionament crític: natural / artificial.
 • Condensació de "ecosistemes" interiors. Paisatge artificial i natural.
 • Experimentació formal i constructiva en espais intervinguts. Investigació en noves materialitats.
 • Materialització: Prototipatge i realització escala 1: 1.
 • Verificació de la proposta.
 • Estratègies creatives de comunicació.

RETO2_ RETAIL: NOVES POSSIBILITATS D'INTERVENCIONS ESPACIALS

En el segon projecte el repte consisteix a articular noves relacions entre producte-consumidor-empresa en l'àmbit del detall, a través de la posada en escena d'estratègies col·laboratives entre empresa / dissenyador / usuari. Aprofundint en el procés d'anàlisi dels espais, sistemes de comunicació en retail, i reinterpretació dels valors de marca.

 • Estratègies col·laboratives en espais comercials:
 • Definició de rol en el procés de creació.
 • Anàlisi dels valors de marca i la seva relació amb l'espai proposat.
 • Espai d'intervenció: aspectes crítics de l'espai. Redefinició de la intervenció.
 • Anàlisi i propostes dins l'àmbit del retail:
 • Aspectes formals i funcionals de l'espai comercial.
 • Eixos i nodes en l'espai comercial, la seva adequació a la identitat de marca.
 • Recorreguts i processos de comunicació.
 • Mecanismes d'hibridació en disseny: processos i criteris de decisió.
 • Mutabilitat: estratègies i sistemes de transformació d'espais.
 • Materialització: Prototipatge i realització escala 1: 1.
 • Verificació de la solució des de l'usuari.
 • Què Ensenyem al client ?: L'estratègia de la presentació.

Resultats d'Aprenentatge

1. Aplica una recerca crítica a una problemàtica real marcada per una figura de client (empresa o institució) o fruit d'un interès propi.
2. Entén la relació específica projecte-client i genera processos projectuals complexes que s'adapten a les exigències incorporades en un briefing. 
3. Integra coneixements, habilitats i aptituds de l'imaginari espaial propi i els transfereix adequadament a situacions projectuals noves i  determinades.
4. Verifica els processos i metodologies projectuals amb els diferents agents implicats en el projecte (usuaris, clients) a través dels recursos del prototipatge i la simulació.
5. Programa eficaçment les capacitats de treball pròpies en processos projectuals d'equip específics del disseny d'interiors a les diferents fases del projecte.
6. Utilitza de manera crítica y coherent amb el projecte els llenguatges i recursos expressius més adequats per presentar les idees, els problemes i les solucions del disseny.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

L'avaluació serà continuada i hi haurà una única convocatòria per al lliurament de cada exercici.
La nota final de l'assignatura serà el resultat de la mitjana dels següents blocs de projecte:

 • 55% Intervenció espacial i integració de noves natures
 • 45% Projecte retail

Es valorarà tant els coneixements adquirits com l'evolució personal de cada alumne i la seva implicació en l'assignatura.
L'assistència a classe és obligatòria, sent necessari un 70% per tenir dret a ser avaluat.
És imprescindible la presentació de cada un dels blocs de treball per poder ser avaluat.