Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny d'Interiors III

Permet a l'estudiant aplicar les diferents metodologies i coneixements específics adquirits a les assignatures prèvies de l'eix projectual, a través del desenvolupament d'un projecte de gran calat. El focus es posarà en el procés d'ideació, la materialització, el grau d'innovació i la coherència en la formalització.

S'eleva la importància dels llenguatges expressius, les narratives conceptuals i els diferents rols implicats en el procés de producció, per tal d'obtenir propostes espacials amb un grau de complexitat d'alta qualitat conceptual, tècnica i formal.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI04

Sinopsi

Què són els IN-BETWEEN SPACES? De quina manera poden ajudar a millorar la HABITABILITAT dels carrers, dels espais col·lectius i domèstics? Quin paper juga l'APRENDRE A VEURE en el disseny dels espais? En el context de què anomenem THE CARE CITY, basada en el lema: “si cuidem la ciutat, la ciutat ens cuidarà”, en aquest curs posarem especial èmfasi en el rol dels espais intermedis, IN-BETWEEN SPACES, com a àmbits de intervenció a diferents escales, per reflexionar sobre la importància de les relacions entre ADENTRO i AFORA i de la seva transformació a través de dos tipus de projectes: HABITAR EL CARRER i UMBRALS DOMÈSTICS. Es proposaran diverses activitats d'aprenentatge: VISITES I TALLERS TEMÀTICS: es desenvoluparan treballs relacionats amb l'experiència vivencial i la percepció de l'espai a través de visites a obres o exposicions, del cinema, del caminar, de la multiperspectiva (fotografia+dibuix+maqueta) , eines fonamentals i imprescindibles per desenvolupar la capacitat de “APRENDRE A VEURE”

Objectius de l'assignatura

HABITAR EL CARRER i LLINDARS DOMÈSTICS. Es proposa el repte de desenvolupar dos projectes al llarg del semestre i articular les propostes projectuals amb una sèrie de reflexions teòriques i de visions crítiques al voltant dels In-BETWEEN SPACES. S'haurà de realitzar també una BITÀCORA de curs, una recopilació de totes les activitats que es faran dins i fora de l'aula, que esdevindrà un veritable diari de viatge que permetrà articular les diferents experiències i formats d'aprenentatges.

ENTENDRE / INTERPRETAR/ FORMULAR/ TRANSFORMAR+COMUNICAR. Es tracta d´un aprenentatge progressiu en etapes per desenvolupar projectes transformadors d´espais a través de la comprensió articulada de diversos agents, entitats i factors

Dissenyar és TRANSFORMAR / Projectar és INVESTIGAR. Es consoliden una sèrie de coneixements apresos als cursos anteriors, així com l'aplicació d'unes noves eines teòriques i pràctiques

Designing the Care City. In-between spaces, és un curs que permet adquirir eines per comprendre i analitzar un context, i després prendre decisions que permetin transformar-lo a través d'un projecte d'intervenció a l'espai. Es tracta d'idear, concebre i desenvolupar diversos tipus de projectes d'In-Between Spaces proposant accions transformadores: Interaccions (Accions que s'exerceixen recíprocament entre dos o més objectes, persones, agents, forces, funcions) / Interfases (Connexions o fronteres comunes entre dos elements o sistemes independents/ Interferències (Accions i efectes d'interferir. Creuar, interposar alguna cosa en el camí d'una altra cosa, o en una acció).

La diferent manera d'utilitzar les “cartes de joc” de cada alumne (com suggereix Italo Calvino a “Il castello dei destini incrociati”) obrirà camí a múltiples interpretacions del context en el qual hauran d'actuar i permetrà desenvolupar solucions variades per a la realitat que es voldrà transformar.

Resultats d'aprenentatge

 • Integra coneixements, habilitats i aptituds de l'imaginari espacial propi i els transfereix adequadament a situacions projectuals noves i determinades
 • Verifica els processos i metodologies projectuals amb els diferents agents implicats en el projecte (usuaris, clients) a través dels recursos del prototipat i la simulació
 • Programa eficaçment les capacitats de treball pròpies en processos projectuals d'equip específics del disseny d'interiors a les diferents fases del projecte
 • Utilitza de forma crítica i coherent amb el projecte els llenguatges i recursos expressius més adequats per presentar les idees, problemes i solucions del disseny
 • Experimenta espais a través de la vivència personal i desenvolupa capacitats analítiques i sintètiques per transformar-los en referents del projecte
 • Avança a través de diferents alternatives (assaig-error) adquirint visió crítica per prendre decisions de manera autónoma

Ampliar informació

Professorat