Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny d'Interiors II

Aquesta assignatura s’enfoca en les relacions entre espai, experiència estètica i agències del disseny d’espais i desplega nocions com la fenomenologia, la percepció, l’atmosfera, el desplaçament de l’oculocentrisme, l’anàlisi crític de les agències que operen en l’espai (co-disseny, co-creació, disseny performatiu, participació...) així com la identificació crítica dels posicionaments disciplinars del/la dissenyador/a

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
  • Codi de l'assignatura: GDVI53

Continguts

Projectes de disseny d’espais:
– Presentació dels temes : Co-Disseny i el disseny desde la poètica
– Detecció de possibles problemes o oportunitats relacionats amb les temàtiques tractades que puguin aportar solucions a través de propostes de disseny.
– Selecció de les metodologies de recerca adequades per a poder acotar els límits del repte.
– Aplicació d’un mètode creatiu per oferir solucions des del disseny d’espais que resolgui el repte inicial.
– Desenvolupament de projectes de disseny d’espais.

Continguts específics:
1. LA RELACIÓ ENTRE LA POÈTICA DEL DISSENYADOR I LA DE L'USUARI
Es treballarà fonamentalment la relació amb l'usuari a partir de la narrativa de la seva pròpia experiència.
1.1. El ritual de l'altre com a experiència de disseny
- Seqüència, densitat
- Recorreguts, límits, llindars
- La pell i l'objecte. Revestiments i mobiliari
2. CO-DISSENY
Es treballarà fonamentalment la relació amb un col·lectiu d'usuaris a partir del co-disseny
2.1. El diàleg amb l'usuari com a experiència de disseny
- Disseny acció i participació
- Disseny i diversitat.

Resultats d'Aprenentatge

1. Aplica els coneixements específics del disseny d'interiors a reptes compromesos amb el Disseny Universal i casos d'estudi (usuari) específics.
2. Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
3. Realitza projectes vinculats a processos complexes utilitzant diferents categories espacials i els adequa als diferents llenguatges expressius de forma coherent.
4. Verifica aquests processos amb els diferents agents implicats en el projecte (medi i usuari) mitjançant prototips a diferents escales.
5. Utilitza de forma crítica la metodología de projectes més adient per al repte que se li ha proposat, adequant-se en cada cas al context i a l'usuari.
6. Desenvolupa processos de disseny activant referents que previament ha elaborat a partir de la recerca.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Durant el curs es treballaran dos àmbits temàtics. En cadascún d'aquests àmbits es desenvoluparà un projecte i un exercici. Al llarg del semestre es realitzaran per tant 2 projectes i dos exercicis:
- La correcta realització i presentació de cadascun dels 2 projectes es valorarà amb un 30%.
- La correcta realització i presentació de cadascun dels 2 exercicis es valorarà amb un 15%
- La participació activa a classe i als fòrums temàtics organitzats a l’entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l’assistència es valoraran amb un 10%.
- Per tant, la nota final s’obtindrà de la següent fórmula:
Projecte 1 x 30% + Exercici 1 x 15% + Projecte 2 x 30% + Exercici 2 x 15%+ participació x 10%

Els criteris concrets d’avaluació de cada projecte i exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici.

Professorat

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Silvia Bernad, Doctoranda. Graduada en Disseny d’Interiors. Recerca. Art i disseny

Silvia Bernad

Doctoranda. Graduada en Disseny d’Interiors. Recerca. Art i disseny