Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny d'Interiors I

Aquesta assignatura s’enfoca en les relacions entre espai, cultura i medi i desplega nocions com la identitat, la biopolítica, les pràctiques materials, la sostenibilitat (social, ambiental, econòmica), i el repartiment d’agències des de l’òptica de l’espai com a lloc (compartit) d’intersecció/interacció sociopolítica i cultural.

El projecte espacial és entès en el context d'una pràctica travessada per experiències d'anàlisi i producció estretament relacionades amb els escenaris polièdrics on s'inscriuen.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVG03

Continguts

Transformació de l'espai viscut
Es treballarà fonamentalment el medi antropològic en un context de trama urbana històrica.
1. Anàlisis crític d'un espai existent.
1.1. Vincle entre tradició i espai.
1.2. Vincle entre espai i memòria.
2. Disseny d'espai com a eina de transformació.
2.1. Actituds respecte la preexistència: trencament, diàleg, confrontació, etc.
2.2. El paper del dissenyador en el context.

Entorn i sostenibilitat
Es treballarà fonamentalment el medi ambient en un context d'espai abandonat, infrautilitzat o en desús.
1. Anàlisis de l'espai a partir de:
1.1. El seu potencial d'ús, la seva perdurabilitat, etc.
2. Disseny d'espai com a oportunitat.
2.1. Relació entre ús i espai.
2.2. Espai i petjada ecològica.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica els coneixements específics del disseny d'interiors a reptes compromesos amb el medi o context (redisseny i el disseny sostenible).
 • Realitza projectes vinculats a processos complexes utilitzant diferents categories espacials i els adequa als diferents llenguatges expressius de forma coherent.
 • Utilitza de forma crítica la metodología de projectes més adient per al repte que se li ha proposat, adequant-se en cada cas al context i a l'usuari.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.
 • Aplica al projecte diferents referents que previament ha construït a partir de la recerca.
 • Utilitza de manera crítica i coherent amb el projecte els diferents llenguatges expressius i utilitza recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit.
 • Incorpora la experimentació en els diferents atributs de l'espai en el desenvolupament dels projectes.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Durant el curs es treballaran dos àmbits temàtics. En cadascún d'aquests àmbits es desenvoluparà un projecte i un exercici. Al llarg del semestre es realitzaran per tant 2 projectes i dos exercicis:

 • La correcta realització i presentació de cadascun dels 2 projectes es valorarà amb un 30%.
 • La correcta realització i presentació de cadascun dels 2 exercicis es valorarà amb un 15%
 • La participació activa a classe i als fòrums temàtics organitzats a l’entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l’assistència es valoraran amb un 10%.

Per tant, la nota final s’obtindrà de la següent fórmula:
Projecte 1 x 30% + Exercici 1 x 15% + Projecte 2 x 30% + Exercici 2 x 15%+ participació x 10%

Els criteris concrets d’avaluació de cada projecte i exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici.

Professorat

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital