Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny de Moda II

Aquesta assignatura parteix de les capacitats que ja té l'alumne de posicionar-se de manera crítica davant de situacions de conflicte, repte, innovació, etc. mitjançant diferents metodologies. Aquest curs, l'alumne haurà de desenvolupar aquestes capacitats i les metodologies dins l'àmbit del disseny de moda.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM53

Continguts

1. Metodologies de projecte
1.1 anàlisi i posterior aplicació de metodologies de disseny específiques de l'àmbit de la moda
1.2 conceptualització, desenvolupament i formalització d'una proposta de disseny en què es treballaran, entre altres, els següents aspectes el disseny centrat en l'usuari

2. Metodologies d'investigació
2.1 aplicació de metodologies de recerca en les fases de conceptualització i desenvolupament del projecte
2.2 incorporació d'una memòria documental amb una bibliografia adequada i del procés de desenvolupament en el document de lliurament del projecte

3. Continguts específics del disseny de moda
3.1. imatge de marca de moda es preveu explorar i treballar el concepte d'imatge de marca de moda. per això es veuran els siguintes aspectes:

• filosofia de la marca.
• estil de la marca.
• imatge corporativa.
• posicionament en el mercat
• tipus de presentacions de les col·leccions
• campanyes publicitàries de moda

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica els coneixements específics del disseny de moda a reptes compromesos amb el disseny Universal i casos d'estudi (usuari) específics.
 • Realitza projectes utilitzant diferents categories del disseny de moda i experimenta per aconseguir acabats, modela per descobrir volumetries, incorpora el patró i confecciona amb qualitat professional.
 • Empra el moodboard, panells de tendències i book d'investigació per desenvolupar i registrar el procés de treball d'una col·lecció de moda Pret a Porter i comunicar coherentment el concepte de manera professional i acurada en diferents formats i llenguatges expressius, a més d'emprar el seu nom com identitat corporativa de marca.
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ..), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny de moda.

Competèncias Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • La correcta realització i presentació de cada un dels 2 exercicis es valorarà amb un 15%
 • La participació activa a classe i als fòrums temàtics organitzats a l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència es valoraran amb un 10%.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la fórmula següent:

 • Projecte 1 x 30% + Exercici 1 x 15% + Projecte 2 x 30% + Exercici 2 x 15% + participació x 10%
 • Els criteris concrets d'avaluació de cada projecte i exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici.

Professorat

Elisa Amann, Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda

Elisa Amann

Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda