Aquest lloc utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiéncia a la pàgina. Per habilitar o restringir les cookies actives o per obtenir mes informació, fes click en personalitzar la configuració.
Accepto totes les cookies
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny de Moda I

Aquesta assignatura parteix de les capacitats que ja té l'alumne de posicionar-se de manera crítica davant de situacions de conflicte, repte, innovació, etc. mitjançant diferents metodologies. Aquest curs, l'alumne haurà de desenvolupar aquestes capacitats i les metodologies dins l'àmbit del disseny de moda.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM03

Continguts

Es treballarà el concepte de les tendències de moda i com es desenvolupen. Per a això es veuran els següents aspectes:

 • Tipus d'col·lecciones: prêt-à-porter, alta costura, resort, etc.
 • influències
 • Colorits i estampats
 • volumetries
 • Tipologia de peces
 • Acabats

Resultats d'Aprenentatge

 • Realitza la investigació i l'anàlisi de la informació necessària per desenvolupar un projecte l'àmbit de disseny de moda compromesos amb el context d'ecodisseny i sostenibilitat.
 • Realitza projectes seleccionant sistemes de representació tècnics de moda plànols i volumètrics
 • S'adequa a la presentació mitjans gràfics i audiovisuals.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan fa falta i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.
 • Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit del disseny de moda.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

CE11. Planifica i organitza eficientment,  els processos de treball, propis o d’equip,  d’un projecte de disseny,  estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i,  posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

Durant el curs es treballaran dos àmbits temàtics. En cada un d'aquests àmbits es desenvoluparà un projecte i un exercici.
Al llarg del semestre es realitzaran per tant 2 projectes i dos exercicis:

 • La correcta realització i presentació de cada un dels 2 projectes es valorarà amb un 30%.
 • La correcta realització i presentació de cada un dels 2 exercicis es valorarà amb un 15%
 • La participació activa a classe i en els fòrums temàtics organitzats a l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència es valoraran amb un 10%.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la fórmula següent:
Projecte 1 x 30% + Exercici 1 x 15% + Projecte 2 x 30% + Exercici 2 x 15% + participació x 10%