Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Audiovisual III

A l’asignatura de Projectes III, l’alumne aplicarà diferents metodologies per a desenvolupar un projecte, tenint en compte el context i l’entorn que l’envolta, i adoptant un posicionament crític enfront el repte creatiu.

Es farà ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies del disseny interactiu, i s’integraran els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment per a crear peces audiovisuals coherents, l'alta qualitat formal i tècnica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA24

Continguts

1. METODOLOGIA PROJECTUAL: FASES DEL PROJECTE DE DISSENY
1.1 KICK OFF:
1.1.1 Briefing creatiu i requeriment del client
1.1.2 Definició de l'objectiu i contrabriefing

1.2 PLANIFICACIÓ
1.2.1. Identificar limitacions del projecte
1.2.2. Calendari i cronograma
1.2.3. Gestió de l'equip de treball: Lideratge dels projectes
1.2.4. Pressupost i estimació de costos

1.3 ANÀLISI
1.3.1. Investigació i referents
1.3.2. Recursos per a documentació
1.3.3. Anàlisi
1.3.4. Síntesi conceptual i idea generatriu

1.4 CONCEPTUALITZACIÓ
1.4.1. Idea i mapes mentals
1.4.2. Sortir de la zona de comfort i les pròpies idees mentals
1.4.3. Referents conceptuals, formals i tècnics.
1.4.4. Concepte

1.5 FORMALITZACIÓ
1.5.1. Moodboards
1.5.2. Documentació tècnica i eines útils
1.5.3. Prototips.
1.5.4. Desenvolupament de la proposta formal

1.6 EVALUACIÓ I ITERACIÓ

1.7 PRESENTACIÓ DE PROJECTES

1.8 EVALUACIÓ DE RESULTATS I AUTOCRÍTICA

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica una recerca crítica a una problemàtica marcada per un briefing creatiu, tant partint de la seva pròpia observació etnogràfica com de la figura d'un client (empresa o institució).
 • Proposa idees i solucions innovadores, coherents i funcionals, en base al repte marcat.
 • Planifica adequadament el desenvolupament d’un projecte de disseny audiovisual, tenint en compte recursos, temps i equip humà.
 • Formalitza un concepte amb qualitat professional, cercant l'excel·lència formal i l'atenció al detall.
 • Utilitza la iteració per portar els projectes de l'experimentació a la funcionalitat, aprenent dels errors.
 • Defensa, amb un discurs estructurat i argumentat, una proposta pròpia.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional, dins del camp del disseny audiovisual.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es reparteix en:

 • PR1. Projecte 1: Un projecte de 6-7 setmanes en equip. Data d'entrega parcial: setmana del 16 d'octubre (grup matí), setmana del 23 d'octubre (grup tarda). Data d'entrega final: setmana del 13 de novembre. Aquest projecte tindrà un impacte d'un 40% sobre la nota final.
 • PR2. Projecte 2. Un projecte individual de 2-3 setmanes. Data d'entrega final: setmana de l'11 de desembre. Aquest projecte tindrà un impacte d'un 20% sobre la nota final.
 • PR3. Projecte 3: Un projecte de 6-7 setmanes individual o en equip. Data d'entrega parcial: Setmana del 8 de gener. Data d'entrega final: Setmana del 29 de gener. Aquest projecte tindrà un impacte d'un 40% sobre la nota final.
 • Projectes III és l'avantsala del Treball final de Grau i, per tant, les entregues hauràn d'estar cada cop més orientades al món professional i menys a l'acadèmic.
 • Cada projecte serà evaluat pel professor de l'assignatura i un professional del món del disseny audiovisual.
 • Cada projecte tindrà els seus propis lliurables i entregues, i es convida a llegir els enunciats amb atenció per saber què i quan s'haurà d'entregar.
 • Encara que hi hagi treballs en equip, l'avaluació serà en tots els casos individual per a cada membre de l'equip.
 • Per tenir dret a avaluació és imprescindible l'assistència a un 70% de les sessions de treball (4 hores).