Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Audiovisual II

L'estudiant aplicarà diferents metodologies per a desenvolupar un projecte, tenint en compte el seu discurs propi (les seves inquietuds i motivacions) així com el context i l'entorn que l'envolta.

Es farà especial èmfasi a la recerca, que és l'eina que ens proporcionarà un posicionament crític enfront del repte creatiu.

Es farà ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies del disseny i les narratives audiovisuals interactives.

S'integraran els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment, per a crear peces audiovisuals coherents, d'alta qualitat formal i tècnica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA83

Continguts

En la línia de l'assignatura prèvia a aquesta, on s'aprenen les bases metodològiques per al desenvolupament de projectes de disseny, continuarem treballant els processos de creació i formalització, aquest cop orientats cap a la figura de l'usuari.

1. ¿QUÈ ES UN PROJECTE AUDIOVISUAL INTERACTIU?
1.1 Formats, plataformes, suports, llenguatges...Especificitats i limitacions.

La interacció
Espectador vs usuari
Suport audiovisual, lineal o no lineal.

1.2. Metodologia per al desenvolupament de projectes interactius
UX. El disseny centrat en l'usuari.

1.2.1 La creació: documentació tècnica i presa de decisions.
La fase de pre-producció.
Disseny de l'experiència
Guions: Arquitectura de la informació, wireframes, flowcharts...
Prototips Interactius
Moodboard i concept board
UI: User interface design
L'entorn: plans tècnics i materials.

1.2.2 L'acció: Aplicació i formalització de la peça.
La fase de producció
Llenguatges audiovisuals no lineals
Eines de producció
Prototips de baixa i alta fidelitat

1.3 La posada en valor: Presentació del projecte
Estructura i performance de la presentació d'un projecte interactiu.
The perfect pitch
Autopromoció: Portfolio digital.

Resultats d'Aprenentatge

Detecta necessitats reals o especular sobre nous escenaris i avaluar els resultats de forma analítica i crítica.
Planteja propostes creatives que solucionin necessitats existents i/o en creïn de noves de forma respectuosa amb els usuaris i l’entorn
Planteja processos de recerca i defineix objectius de disseny coherents amb els valors de la sostenibilitat i amb compromís per la diversitat de contextos i usuaris.

Competències d'Aprenentatge

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

 • ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:Informes dels estudiants, tutors, Observació de la participació, Presentació de projectes, Realització de treballs o projectes, Seguiment del treball realitzat
 • CRITERIS ESPECÍFICS:

  L'avaluació d'aquesta assignatura es reparteix en:
  1. Projecte individual experimental realitzat en l'àmbit de la visualització de dades.(30% nota final)
  2. Projecte individual/en equip en el àmbit de la creativitat i l'ecodisseny al món audiovisual(30% de la nota final)
  3. Projecte en equip en el ámbit de la co-creación i les tecnologies emergents al disseny audiovisual. (20% de la nota final)
  4. Exercici pràctic d'autopromoció: Portfoli digital (15% de la nota final)
  5. Participació a classe: 10% de la nota fina

Cada entrega consta d'una memòria explicativa útil del seguiment del procès, la peça audiovisual, i una presentació pública del projecte.

La nota final de cada projecte es divideix en:
- 70% Objecte de disseny, desenvolupament a classe i memòria
- 30% Presentació del projecte i comunicació.

Per tenir dret a avaluació és imprescindible:

– Haver entregat els 4 projectes plantejats a l'assignatura.
– Tenir aprovats obligatòriament els projectes individuals
– Assistència a un 70% de les sessions de treball (4 hores).

Professorat

Cecília Gorriz, Graduada en Disseny Gràfic. Art electrònic

Cecília Gorriz

Graduada en Disseny Gràfic. Art electrònic