Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Audiovisual II

 A l’asignatura de Projectes II, l’alumne aplicarà diferents metodologies per a desenvolupar un projecte, tenint en compte el context i l’entorn que l’envolta, i adoptant un posicionament crític enfront el repte creatiu.

En aquest cas, farà ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies del disseny interactiu, i s’integraran els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment per a crear peces audiovisuals coherents, l'alta qualitat formal i tècnica.

OBJECTIUS:
1.- Aprendre i aplicar la metodologia per a desenvolupar un projecte de disseny audiovisual, des d’una mirada pròpia i un posicionament crític enfront el repte creatiu.  
2.- Desenvolupar projectes de disseny audiovisual que responguin amb coherència als requisits de la proposta, tenint en compte el context i l’entorn que ens envolta.
3.- Fer ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies de la comunicació audiovisual, treballant fonamentalment durant aquest semestre els continguts no-lineals i la interacció amb l'usuari.
4.- Integrar els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment en altres assignatures i aplicar-los en peces audiovisuals coherents, l'alta qualitat formal i tècnica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA83

Continguts

En la línia de l'assignatura prèvia a aquesta, on s'aprenen les bases metodològiques per al desenvolupament de projectes de disseny, continuarem treballant els processos de creació i formalització, aquest cop orientats cap a la figura de l'usuari.

1. ¿QUÈ ES UN PROJECTE AUDIOVISUAL INTERACTIU? 
1.1 Formats, plataformes, suports, llenguatges...Especificitats i limitacions.

La interacció 
Espectador vs usuari
Suport audiovisual, lineal o no lineal. 

1.2. Metodologia per al desenvolupament de projectes interactius
UX. El disseny centrat en l'usuari.

1.2.1  La creació: documentació tècnica i presa de decisions. 
La fase de pre-producció.
Disseny de l'experiència
Guions: Arquitectura de la informació, wireframes, flowcharts...
Prototips Interactius
Moodboard i concept board
UI: User interface design
L'entorn: plans tècnics i materials.

1.2.2  L'acció: Aplicació i formalització de la peça.
La fase de producció
Llenguatges audiovisuals no lineals
Eines de producció 
Prototips de baixa i alta fidelitat

1.3 La posada en valor: Presentació del projecte
Estructura i performance de la presentació d'un projecte interactiu. 
The perfect pitch
Autopromoció: Portfolio digital.

Resultats d'Aprenentatge

Detecta necessitats reals o especular sobre nous escenaris i avaluar els resultats de forma analítica i crítica.
Planteja propostes creatives que solucionin necessitats existents i/o en creïn de noves de forma respectuosa amb els usuaris i l’entorn
Planteja processos de recerca i defineix objectius de disseny coherents amb els valors de la sostenibilitat i amb compromís per la diversitat de contextos i usuaris.

Competències d'Aprenentatge

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les  propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens,  per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i  històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza  processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme,  amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny  que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte  la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals. 

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura,  la indústria i la tecnologia.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

Avaluació

 • ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:Informes dels estudiants, tutors, Observació de la participació, Presentació de projectes, Realització de treballs o projectes, Seguiment del treball realitzat
 • CRITERIS ESPECÍFICS:

  L'avaluació d'aquesta assignatura es reparteix en:
  1. Projecte individual experimental realitzat en l'àmbit de la visualització de dades.(30% nota final)
  2. Projecte individual/en equip en el àmbit de la creativitat i l'ecodisseny al món audiovisual(30% de la nota final)
  3. Projecte en equip en el ámbit de la co-creación i les tecnologies emergents al disseny audiovisual. (20% de la nota final)
  4. Exercici pràctic d'autopromoció: Portfoli digital (15% de la nota final)
  5. Participació a classe: 10% de la nota fina

Cada entrega consta d'una memòria explicativa útil del seguiment del procès, la peça audiovisual, i una presentació pública del projecte. 

La nota final de cada projecte es divideix en:
- 70% Objecte de disseny, desenvolupament a classe i memòria
- 30% Presentació del projecte i comunicació.

 Per tenir dret a avaluació és imprescindible: 

– Haver entregat els 4 projectes plantejats a l'assignatura.
– Tenir aprovats obligatòriament els projectes individuals
– Assistència a un 70% de les sessions de treball (4 hores).