Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Audiovisual I

L’estudiant aplicarà diferents metodologies per a desenvolupar un projecte, tenint en compte el context i l’entorn que l’envolta, i adoptant un posicionament crític enfront el repte creatiu.

Es farà ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies de l’itinerari, i s’integraran els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment per a crear peces audiovisuals coherents, l'alta qualitat formal i tècnica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA33

Sinopsi

A l’assignatura de Projectes Audiovisuals I, l’alumne aplicarà diferents metodologies per a desenvolupar un projecte, tenint en compte el seu discurs propi (les seves inquietuds i motivacions) així com el context i l’entorn que l’envolta. Es farà especial èmfasi a la recerca, que és l’eina que ens proporcionarà un posicionament crític enfront del repte creatiu. Es farà ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies del disseny i les narratives audiovisuals interactives i esteses. S’integraran els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment, per a crear peces audiovisuals coherents, d’alta qualitat formal i tècnica.

Objectius de l'assignatura

 • Aprendre i aplicar la metodologia per a desenvolupar un projecte de disseny audiovisual, des d’una mirada pròpia i un posicionament crític enfront del repte creatiu
 • Desenvolupar projectes de disseny audiovisual que responguin amb coherència als requisits de la proposta, tenint en compte el context i l’entorn que ens envolta
 • Fer ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies de la comunicació audiovisual, treballant fonamentalment durant aquest semestre els continguts no-lineals i la interacció amb l’usuari
 • Integrar els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment en altres assignatures i aplicar-los en peces audiovisuals coherents, l’alta qualitat formal i tècnica

Resultats d'aprenentatge

BÀSICS

 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i és necessari les reflexions d’assumptes d’índole social, científica o ètica en l’àmbit del disseny
 • Comunica a tota mena d’audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors…), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp del disseny i entorn profesional
 • Sap organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d’autonomia en tota classe de contextos (estructurats o no)

GENÈRICS

 • Detecta necessitats reals o especula sobre nous escenaris i avalua els resultats de forma analítica i crítica
 • Planteja propostes creatives que solucionin necessitats existents i/o en creïn de noves de forma respectuosa amb els usuaris i l’entorn
 • Planteja processos de recerca i defineix objectius de disseny coherents amb els valors de la sostenibilitat i amb compromís per la diversitat de contextos i usuaris

TRANSVERSALS

 • Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural
 • Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de sostenibilitat mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones
 • Analitza èticament situacions d’injustícies i desigualtats i proposa mesures de compensació
 • Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en català, espanyol i anglès
 • Elabora informes i documents escrits(principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, espanyol i anglès
 • Comprèn missatges orals i escrits de diferents tipologies de forma complerta expressats en les llengües pròpies i en anglès
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els objectius definits i amb el temps de que disposa
 • Realitza processos d’avaluació sobre la pròpia pràctica i d’altres de forma crítica i responsable
 • Mostra una actitud de motivació i compromís per a la millora personal i professional

ESPECÍFICS

 • Aplica la tipologia de recerca adequada en el procés projectual
 • Selecciona i aplica correctament els diferents processos projectuals de disseny –procés inductiu, comparatiu, científic i/o especulatiu– en funció del projecte de disseny audiovisual a desenvolupar
 • Planteja estratègies de comunicació amb el llenguatge propi dels nous mitjans i suports
 • Realitza propostes de disseny audiovisual potenciant la figura de l’usuari participatiu
 • Aplica als projectes de disseny audiovisual els coneixements específics de la comunicació experiencial
 • Utilitza adequadament els recursos de pre-producció, producció i post-producció propis dels nous mitjans i suports
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d’assumptes d’índole social, científica o ètica en l’àmbit del disseny audiovisual
 • Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els objectius definits i amb el temps de que disposa

Ampliar informació

Professorat

Josep Maria Marimon, Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Josep Maria Marimon

Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies