Tornar al Grau en Disseny

Projectes de Disseny Audiovisual I

L’estudiant aplicarà diferents metodologies per a desenvolupar un projecte, tenint en compte el context i l’entorn que l’envolta, i adoptant un posicionament crític enfront el repte creatiu.

Es farà ús dels llenguatges expressius, recursos i eines pròpies de l’itinerari, i s’integraran els coneixements teòrics, tècnics i formals que es treballen transversalment per a crear peces audiovisuals coherents, l'alta qualitat formal i tècnica.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA33

Continguts

1. ¿QUÈ ES UN PROJECTE AUDIOVISUAL?
1.1 Especificitats i limitacions.
1.2. Metodologia per al desenvolupament de projectes audiovisuals.
1.2.1. El repte: Briefing i contrabriefing.

1.2.2. El descobriment: Investigació i anàlisi.
- Aplicació de metodologies de recerca a les fases de conceptualització i desenvolupament del projecte.
- El concepte de creativitat: Innovació, còpia, inspiració o homenatge.
- El disseny crític.
- Mètodes alternatius de creativitat: Culture Jamming
- User centered design
- Design thinking
1.2.3 La motivació: referents conceptuals, tècnics i formals.
1.2.4 L'Eureka: Síntesi e idea concepte.
La comunicació: transmetre conceptes, valors i emocions capaços de connectar amb el públic a qui ens volem dirigir:
Definició del missatge: “què volem dir"
Definició del target: “a qui ens dirigim”
Definició de l'eix creatiu: “com aconseguir la seva atenció”
Definició de l'estratègia de comunicació: “mitjans per connectar amb el target”
La ment creativa: Conceptualització i mindmaps
Disseny memorable i significatiu
1.2.5 L'enfoc: Ordre i planificació
Gestió del temps: calendari i cronograma
Gestió de l'equip de treball
Pressupostos
Productivitat i enfoc
1.2.6 La creació: documentació tècnica i presa de decisions.
La fase de pre-producció.
La memòria documental del procés de desenvolupament
L'argumentació de la presa de decisions.
Guions: literari i tècnic.
Prototips: Storyboard i animatic
El to de la comunicació: Moodboard i concept board
1.2.7 L'acció: Aplicació i formalització de la peça.
La fase de producció.
Llenguatges audiovisuals narratius.
Format i plataforma.
Recursos estilístics i direcció d'art.
1.2.8 La posada en valor: Presentació del projecte
Estructura i performance de la presentació d'un projecte
The perfect pitch
Autopromoció: Portfolio audiovisual o Showreel.
1.2.9 La reflexió: Autocrítica i avaluació.
1.2.10 Les iteracions: Propostes de millora i nou punt de partida.

Resultats d'Aprenentatge

Aplica la tipologia de recerca adequada al procés projectual en reptes compromesos amb el context (redisseny i disseny sostenible).
Aplica correctament els diferents processos projectuals de disseny: proces inductiu, comparatiu, científic i/o especulatiu.
Planteja propostes de disseny audiovisual fruit d’una reflexió pròpia i innovadora.
Planteja propostes de disseny audiovisual engrescadores i amb capacitat per a connectar amb el públic, aplicant correctamente els coneixements específics de la comunicació.
Aplica als projectes els conceptes bàsics de l'estructura narrativa, utilitzant correctament el llenguatge propi del disseny audiovisual.
Planteja guions ben estructurats i elaborats, com a punt de partida per a la realització, utilitzant els recursos de pre-producció propis del disseny audiovisual.
Proposa els formats de realització més adients al servei de la idea i el públic amb el qual es vol connectar, utilitzant els recursos de producció propis del disseny audiovisual.
Proposa solucions tècniques i format adequats a les característiques dels projectes, utilitzant els recursos de post-producció propis del disseny audiovisual.
Investiga, analitza, interpreta la informació i és capaç d'argumentar les reflexions en relació a assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny audiovisual.
Planteja intervencions en coherència amb els valors democràtics i de sostenibilitat, mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
Presenta de forma rigurosa, clara, persuasiva i ben estructurada innovadores propostes de disseny, utilitzant amb habilitat i destresa el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Informes dels estudiants, tutors, observació de la participació, presentació de projectes, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: L'avaluació d'aquesta assignatura es reparteix en:
1. Projecte individual experimental realitzat en el àmbit del cinema i el concepte de creativitat (25% nota final)
2. Projecte individual/en equip en el àmbit dels conflictes socials i el disseny crític (25% de la nota final)
3. Projecte en equip multidisciplinar en el ámbit de la redefinició de l'experiència d'usuari (25% de la nota final)
4. Exercici pràctic d'autopromoció: Portfolio Audiovisual o Showreel (15% de la nota final)
5. Participació a classe: 10% de la nota final.

Cada entrega consta d'una memòria explicativa útil del seguiment del procès, la peça audiovisual, i una presentació pública del projecte.

La nota final de cada projecte es divideix en:
- 80% Objecte de disseny, desenvolupament a classe i memòria
- 20% Presentació del projecte i comunicació.

Per tenir dret a avaluació és imprescindible haver entregat els 4 projectes plantejats a l'assignatura, i aprovats obligatòriament aquells que es fan individualment.

Professorat

Fran Pinel, Doctor. Grau en Disseny Audiovisual. Estudis avançats en Producció Artística, Imatge i Disseny

Fran Pinel

Doctor. Grau en Disseny Audiovisual. Estudis avançats en Producció Artística, Imatge i Disseny