Tornar al Grau en Disseny

Programació per a Dissenyadors

L'objectiu principal de l'assignatura és aportar a l'alumne el coneixement del llenguatge i dels conceptes de creació gràfica i d'interacció a partir de codi i algorismes. Està pensada per alumnes que comencen des de zero, es pot seguir amb tranquil·litat sense coneixements previs. L’assignatura presenta projectes que mesclen programació amb disseny i que surten dels programes comercials convencionals.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG44

Continguts

BLOC 1: INTRODUCCIÓ
Continguts i aplicació de l'assignatura dins el procés de treball del dissenyador gràfic.

BLOC 2: PROGRAMACIÓ
Què vol dir programar?
Entorns de programació per a dissenyadors.
Processing: eïnes de referència i de consulta.

BLOC 3: HELLO WORLD
Primeres passes genèriques en programació. Un nou llenguatge.
Coordenades en l'espai, geometria i models de color.

BLOC 4: AUTOMATITZACIÓ
Variables i bucles de repetició. Condicionals.
Gràfica generativa: l'aleatorietat i el soroll.

BLOC 5: ANIMACIÓ I INTERACCIÓ
Animació mitjançant algorismes. Funcions.
Interacció: teclat, mouse, events.

BLOC 6: IMATGE I TIPOGRAFIA
Llicències i propietat intel·lectual d'imatges, audio, tipografies, dades i material.
Manipulació de la imatge amb resultats gràfics.
Tipografia generativa.

BLOC 7: AUTOMATITZACIÓ II
Agents gràfics.

BLOC 7: VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Plantejaments gràfics de visualització.

Resultats d'Aprenentatge

 • Relaciona i utilitza diferents eines per a crear projectes en què es poden integrar peces gràfiques programades.
 • Coneix i utilitza adequadament la nomenclatura específica.
 • Entén i aplica als projectes de disseny gràfic els algoritmes, la gràfica generativa i la visualització de dades.
 • Recull i visualitza gràficament grans volums de dades.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

 • La correcta realització i presentació dels treballs dirigits (entregues setmanals o quinzenals) es valorarà amb un 90% de la nota.
 • L'assistència a les sessions de classe, la feina fora de l'aula i l'esforç es valorarà en un 10% de la nota.

Professorat

Anna Carreras, Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora

Anna Carreras

Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora