Tornar al Grau en Disseny

Producte

Aquesta assignatura permet a l'estudiant enfocar el procés de Disseny d'Espais des de la perspectiva de la fabricació d'objectes, dispositius i/o artefactes que activen, modifiquen, transformen, i articulen espais i persones.
Permet a l'estudiant adquirir coneixements per tal d'aprofundir en la cultura material mitjançant el diàleg crític entre dissenyador, matèria i fabricació.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Quart curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
  • Codi de l'assignatura: GDVI34

Continguts

Bloc 1: Caixa d'eines
- Cultura material.
- El producte en el marc dels projectes d'intervenció i transformació d'espais.
- El producte en el marc d'escenaris contemporanis: producte holístic/atmosfèric, producte com a dispositiu d'intermediació/performatiu, producte i eco-disseny, producte especulatiu, disseny paramètric i producte.
- El producte en el marc de les noves tecnologies: fabricació digital, fabricació social, disseny 'maker', DIY, producte interactiu.
- El producte en escenaris experimentals: disseny i biologia, disseny i reciclatge, internet of things (IOT).
- El producte en relació als processos de fabricació: fabricació artesanal/industrial, fabricació digital, fabricació industrial.
- Materials, eines i tècniques en processos de fabricació de producte. industrial/artesanal: fusta, ferro, pedra, vidre, plàstic...
- Materials, eines i tècniques de fabricació de producte en la fabricació digital.
- Tècniques de representació associades al disseny de producte: codis de generació d'informació.
- Tècniques d'elaboració de documentació vinculades a la fabricació de producte: codis de transferència d'informació.

Bloc 2: Laboratori
- Trasllat de capes de complexitat als productes.
- Exploració d'eines, tècniques i estratègies a implementar en el procés de disseny de producte.
- Disseny de productes i espai: envolvents i pells, objectes, objectes-mobiliari, microarquitectures...
- Disseny de productes i actors: disseny d'usuari, dispositius d'interacció, dispositius d'intermediació.

Bloc 3: Prototipatge
- Optimització del disseny de producte en funció dels processos de fabricació (eficiència).
- Iteració en els processos de disseny de producte (rigor).
- Elaboració de documentació per la representació i/o fabricació de producte.

Bloc 4: Taller. Fabricació de productes
- Fabricació de prototips a escala 1:5, 1:10 o 1:20 amb fabricació digital i/o manual segons les característiques dels productes i els objectius del prototipatge.
- Fabricació de productes a escala 1:1 amb tècniques de fabricació digital, manual o industrial/artesanal segons les característiques dels productes, els materials, les estrategies, les eines i les tècniques de fabricació més adients.

Bloc 5: Producte i Projecte de Disseny d'Espai
- Síntesi dels aprenentatges dels blocs 1, 2, 3, i 4 enfocats en el disseny i fabricació de producte(s) en el marc d'un projecte de l'assignatura de Taller III o equivalent.

Resultats d'Aprenentatge

- Identifica i analitza de manera crítica les característiques i els processos de fabricació que configuren i defineixen els productes que transformen, articulen, activen i/o generen els espais.
- Dissenya des de la perspectiva de la fabricació amb una actitud responsable i innovadora.
- Articula espais creativa i críticament a través de l’ús d’objectes-producte/artefactes adequant el disseny al context de l'usuari i de la producció.
- Aplica correctament els coneixements tècnics en l’elaboració de productes i privilegiant criteris de sostenibilitat (ambiental, social...).
- Reconeix i utilitza correctament els mitjans de representació més adequats tant en el procés de disseny com en el de fabricació del producte.
- Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixen el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional dins del camp del disseny de producte.

Competències Específiques

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

  • Realització de treballs i projectes: 40%
  • Presentació, exposició i representació dels treballs o projectes: 20%
  • Informes dels estudiants (co-avaluació): 20%
  • Observació de la participació: 20%

Professorat

Joan Maroto, Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital

Joan Maroto

Doctor Arquitecte. Especialitzat en disseny relacional i fabricació digital