Tornar al Grau en Disseny

Pràctiques Externes

El seu objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Pràctiques externes
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDP064

Continguts

El pla de treball de les pràctiques inclou un mínim de 150 hores d’activitat total (ampliables a petició de l’estudiant), repartides entre les tasques que es realitzen presencialment a l’empresa/institució i la Memòria Final. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada pel centre amb la finalitat de:

 • Contribuir a la formació integral dels estudiants i complementar l'aprenentatge teòric i pràctic.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica els coneixements i metodologies pròpies del disseny en el desenvolupament de les feines assignades.
 • Mostra capacitat d’adaptació al lloc de treball responent adequadament en les responsabilitats assignades i a l’equip de treball.
 • Realitza una memòria professional adequadament argumentada sobre l’activitat realitzada.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny..
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ..), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.
 • Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb comprimís i responsabilitat.
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació als diferents àmbtis de la pràctica professional.
 • Mostra una actitud de motivació per a la millora personal i professional

Competèncias Específiques

CE1. Analitzar críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE4. Aplicar metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE10. Contribuir de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

CE11. Planificar i organitzar eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

L’avaluació està determinada per l’assoliment de les competències de l’assignatura tenint en compte:

 • La Memòria Final presentada al tutor.
 • El qüestionari de valoració de les pràctiques per part de l’empresa o institució col·laborador/a.
 • El seguiment del tutor acadèmic.

Professorat

Elisa Amann, Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda

Elisa Amann

Doctoranda. Disseny de Moda. Coordinadora del Màster en Disseny, Tecnologia i Innovació en Moda