Tornar al Grau en Disseny

Prácticas Externas

El seu objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Pràctiques externes
 • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDP064

Continguts

El pla de treball de les pràctiques inclou un mínim de 150 hores d’activitat total (ampliables a petició de l’estudiant), repartides entre les tasques que es realitzen presencialment a l’empresa/institució i la Memòria Final. Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada pel centre amb la finalitat de:

 • Contribuir a la formació integral dels estudiants i complementar l'aprenentatge teòric i pràctic.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica els coneixements i metodologies pròpies del disseny en el desenvolupament de les feines assignades.
 • Mostra capacitat d’adaptació al lloc de treball responent adequadament en les responsabilitats assignades i a l’equip de treball.
 • Realitza una memòria professional adequadament argumentada sobre l’activitat realitzada.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre les quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny ...
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors ...), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.
 • Actua en les situacions habituals i les que són pròpies de la professió amb comprimís i responsabilitat.
 • Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació als diferents àmbtis de la pràctica professional.
 • Mostra una actitud de motivació per a la millora personal i professional.

Competències Específiques

CE1. Analitzar críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE4. Aplicar metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE10. Contribuir de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

CE11. Planificar i organitzar eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

L’avaluació està determinada per l’assoliment de les competències de l’assignatura tenint en compte:

 • La Memòria Final presentada al tutor.
 • El qüestionari de valoració de les pràctiques per part de l’empresa o institució col·laborador/a.
 • El seguiment del tutor acadèmic.

Professorat

Frank María, Doctor. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Coordinador del Màster en Animació Stop Motion

Frank María

Doctor. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Coordinador del Màster en Animació Stop Motion